งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง

2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 / สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ปีงบประมาณ 2556

3 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA1) งานสอบบัญชีระหว่างปี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 รวมทั้งปี ( แห่ง ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. 3 3 ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. 5 5

4 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA1) งานสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย

5 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA3) งานวางรูปแบบบัญชี สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค รวมทั้งปี ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย

6 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA4) งานติดตามความเคลื่อนไหว ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย รวมทั้งปี - 3 2

7 ผลผลิตที่ 2 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร การเงินการบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มฯ ตั้งใหม่ อบรมคณะกรรมการ สอนแนะการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี (15 แห่ง ) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและ งบการเงิน ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. 45 รวมทั้งปี รวมทั้งปี

8 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (PC7) โครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (WWR) การประชุมเตือนภัยรายไตรมาส (4 แห่ง ) นิเทศเสริมสร้างความพร้อม (4 แห่ง ) ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. รวม ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย

9 ผลผลิตที่ 3 งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ กลุ่มเป้าหมายอื่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ (13 แห่ง ) วางรูปแบบบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชี วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) ติดตาม / แนะนำการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ร้อยละ แผน ต. ค.- ธ. ค. แผน ต. ค.- ธ. ค ร้อยละ ทั้งปี ร้อยละ ทั้งปี ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ร้อยละ แผน ต. ค.- ธ. ค. แผน ต. ค.- ธ. ค. ร้อยละ ทั้งปี ร้อยละ ทั้งปี

10 การเสริมสร้างความรู้ทางบัญชี รายบุคคล โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (PD1) สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย อื่น ๆ รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) 990 1, ,120 2, ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) รวมทั้งปี 2, ,700

11 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (PD2) การพัฒนาครูบัญชี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) รวมทั้งปี

12 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 4 รวมทั้งปี 40

13 พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ติดตั้งโปรแกรม FAS 3 สหกรณ์ ใช้ CATs ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ใช้ ACL ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบ ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย รวมทั้งปี

14 งานประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่น ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย รวมทั้งปี

15 การใช้จ่ายงบประมาณ 1,150, , , ,250, , , , , , ,519, รวม 1,633,727 1,132,616 1,138, , , ,410,190 ผลผลิต 2 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับ การพัฒนาความรู้ฯ 1 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับการตรวจสอบ 3 วิสาหกิจชุมชน / เกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ งบลงทุน ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 4,436, , , ,685,400 - รวม


ดาวน์โหลด ppt รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google