งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้อาสา ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้อาสา ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้อาสา ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ เกิดความภาคภูมิใจ เป็นการ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการเพิ่มความรู้ ให้กับอาสาปศุสัตว์ งานรวมพลังอาสา ปศุสัตว์ไทย เทิด ไท้องค์ราชัน

2 การดำเนินงานรวมพลังอาสาปศุ สัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ๑. การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักสุข ศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณศาลา กลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๒. อาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ มีโครงการ ธคก. ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 2

3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ สุขอนามัยที่ ๔ ๑. สสอ. ที่ ๔ ขออนุมัติจัดการประชุมฯ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเข้าร่วมประชุมฯ ๓. สสอ. ที่ ๔ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ๔. สสอ. ที่ ๔ สรุป และประเมินผลการประชุมฯ 3

4 จำนวน และคุณสมบัติผู้เข้า ประชุม อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ จำนวน ๒๐๐ คน ดังนี้ ( มีค่าพาหนะสำหรับ อาสาปศุสัตว์เหมาจ่าย คนละ ๒๐๐ บาท ยกเว้นนครพนมคนละ ๑๐๐ บาท ) 4 จังหวัดอาสาปศุสัตว์ ( คน ) จนท. ปศุสัตว์ ( คน ) ขอนแก่น๙๑ หนองบัวลำภู๙๑ อุดรธานี๙๑ เลย๖๑ หนองคาย๗๑ มหาสารคาม๖๑ กาฬสินธุ์๖๑ นครพนม๑๐๖๑ มุกดาหาร๒๐๑ สกลนคร๒๐๑ บึงกาฬ๒๑

5 เนื้อหาในการประชุมสัมมนา ๑. โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ ๒. การมีส่วนร่วมของอาสาปศุสัตว์ในการ พัฒนาปศุสัตว์ไทย และโครงการ ธคก. ๓. การดำเนินงานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๔. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ของอาสาปศุสัตว์ ๕. การมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ๖. การจัดนิทรรศการอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 5

6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายที่ สสอ. ๔ รับผิดชอบ - ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม - ค่าพาหนะสำหรับอาสาปศุสัตว์เหมาจ่ายคนละ ๒๐๐ บาท ( ยกเว้นนครพนมคนละ๑๐๐ บาท ) ค่าใช้จ่ายที่ สนง. ปศจ. รับผิดชอบ - ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆของ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 6

7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน อาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานใน หมู่บ้านที่มีโครงการ ธคก. ๑. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ที่ ๔ ขออนุมัติโครงการ จัดทำแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกอาสาปศุ สัตว์เข้าร่วมโครงการ และแจ้งให้อาสาปศุสัตว์ ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ เม. ย – ๕ พ. ค ๒๕๕๔ ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมผลการ ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ( ตามแบบ รายงาน ) ส่งให้ สสอ. ที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๔. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ที่ ๔ สรุปและประเมินผลโครงการ ส่งกรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 7

8 เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 มหาสารคาม 1,974 ราย มหาสารคาม 1,974 ราย กาฬสินธุ์ 1,157 ราย กาฬสินธุ์ 1,157 ราย มุกดาหาร 711 ราย มุกดาหาร 711 ราย นครพนม 1,211 ราย นครพนม 1,211 ราย สกลนคร 715 ราย สกลนคร 715 ราย หนองคาย 1,361 ราย หนองคาย 1,361 ราย อุดรธานี 2,329 ราย อุดรธานี 2,329 ราย หนองบัว ลำภู 832 ราย หนองบัว ลำภู 832 ราย เลย 1,812 ราย เลย 1,812 ราย ขอนแก่น 2,496 ราย ขอนแก่น 2,496 ราย อาสาปศุสัตว์ใน พื้นที่ สสอ. 4 รวมทั้งสิ้น 14,599 ราย อาสาปศุสัตว์ใน พื้นที่ สสอ. 4 รวมทั้งสิ้น 14,599 ราย

9 ข้อมูลจำนวนสัตว์ ธคก. ในพื้นที่ สสอ.4 จังหวัด จำนวนสัตว์ จำนวน หมู่บ้าน จำนวน ตำบล จำนวน อำเภอ โคกระบือรวม ทั้งหมด ที่ได้รับ สัตว์ ธคก. ทั้งหมด ที่ได้รับสัตว์ ธคก. ทั้งหมด ที่ได้รับสัตว์ ธคก. สกลนคร 5,139 4,241 9,380 1,514 626 124 116 18 ขอนแก่น 6,039 1,727 7,766 2,331 862 202 159 26 มหาสารคา ม 5,587 2,078 7,665 1,944 1,019 133 130 13 นครพนม 2,394 1,640 4,034 1,123 394 99 75 12 หนองคาย 1,171 1,384 2,555 1,301 209 115 75 17 8 อุดรธานี 1,027 1,022 2,049 1,880 295 155 75 20 19 กาฬสินธุ์ 1,258 527 1,785 1,584 154 135 75 18 16 หนองบัว ลำภู 395 602 997 687 130 58 75 6 5 เลย 706 259 965 916 137 89 75 14 9 มุกดาหาร 524 439 963 526 142 52 75 7 7 รวม 24,240 13,919 38,159 13,806 3,968 1,162 75 151 133

10 10


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้อาสา ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google