งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
งานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกิดความภาคภูมิใจ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์

2 การดำเนินงานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
การดำเนินงานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ๑. การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๒. อาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่มีโครงการ ธคก. ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๔ ๑. สสอ.ที่ ๔ ขออนุมัติจัดการประชุมฯ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประชุมฯ ๓. สสอ.ที่ ๔ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ๔. สสอ.ที่ ๔ สรุป และประเมินผลการประชุมฯ

4 จำนวน และคุณสมบัติผู้เข้าประชุม
จำนวน และคุณสมบัติผู้เข้าประชุม อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน ๒๐๐ คน ดังนี้ (มีค่าพาหนะสำหรับ อาสาปศุสัตว์เหมาจ่าย คนละ ๒๐๐ บาท ยกเว้นนครพนมคนละ ๑๐๐ บาท) จังหวัด อาสาปศุสัตว์ (คน) จนท.ปศุสัตว์(คน) ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม ๑๐๖ มุกดาหาร ๒๐ สกลนคร บึงกาฬ

5 เนื้อหาในการประชุมสัมมนา
๑. โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ๒. การมีส่วนร่วมของอาสาปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ไทย และโครงการ ธคก. ๓. การดำเนินงานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๔. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาปศุสัตว์ ๕. การมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ๖. การจัดนิทรรศการอาสาปศุสัตว์ดีเด่น

6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายที่ สสอ.๔ รับผิดชอบ - ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม - ค่าพาหนะสำหรับอาสาปศุสัตว์เหมาจ่ายคนละ ๒๐๐ บาท (ยกเว้นนครพนมคนละ๑๐๐ บาท) ค่าใช้จ่ายที่ สนง.ปศจ.รับผิดชอบ - ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน อาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่มีโครงการ ธคก.
๑. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ที่ ๔ ขออนุมัติโครงการ จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการ และแจ้งให้อาสาปศุสัตว์ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ เม.ย – ๕ พ.ค ๒๕๕๔ ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ (ตามแบบรายงาน) ส่งให้ สสอ.ที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๔. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ที่ ๔ สรุปและประเมินผลโครงการ ส่งกรมปศุสัตว์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

8 เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
อุดรธานี 2,329 ราย หนองคาย 1,361 ราย หนองบัวลำภู 832 ราย สกลนคร 715 ราย เลย 1,812 ราย นครพนม 1,211 ราย มุกดาหาร 711 ราย ขอนแก่น 2,496 ราย กาฬสินธุ์ 1,157 ราย อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สสอ. 4 รวมทั้งสิ้น 14,599 ราย มหาสารคาม 1,974 ราย

9 ข้อมูลจำนวนสัตว์ ธคก. ในพื้นที่ สสอ.4
ข้อมูลจำนวนสัตว์ ธคก. ในพื้นที่ สสอ.4 จังหวัด จำนวนสัตว์ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนตำบล จำนวนอำเภอ โค กระบือ รวม ทั้งหมด ที่ได้รับสัตว์ ธคก. สกลนคร 5,139 4,241 9,380 1,514 626 124 116 18 ขอนแก่น 6,039 1,727 7,766 2,331 862 202 159 26 มหาสารคาม 5,587 2,078 7,665 1,944 1,019 133 130 13 นครพนม 2,394 1,640 4,034 1,123 394 99 75 12 หนองคาย 1,171 1,384 2,555 1,301 209 115 17 8 อุดรธานี 1,027 1,022 2,049 1,880 295 155 20 19 กาฬสินธุ์ 1,258 527 1,785 1,584 154 135 16 หนองบัวลำภู 395 602 997 687 58 6 5 เลย 706 259 965 916 137 89 14 9 มุกดาหาร 524 439 963 526 142 52 7 24,240 13,919 38,159 13,806 3,968 1,162 151

10


ดาวน์โหลด ppt งานรวมพลังอาสาปศุสัตว์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google