งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กองงานพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษ ( กพก.). www.themegallery.com Company Logo 4.5 การแก้ไขระเบียบธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ เพื่อถ่ายโอนภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กองงานพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษ ( กพก.). www.themegallery.com Company Logo 4.5 การแก้ไขระเบียบธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ เพื่อถ่ายโอนภารกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กองงานพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษ ( กพก.)

2 www.themegallery.com Company Logo 4.5 การแก้ไขระเบียบธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ เพื่อถ่ายโอนภารกิจ ให้กลุ่มเกษตรกรและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  มติที่ประชุม ให้แก้ไขระเบียบ ธคก. เพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ธคก. เป็นนิติบุคคล และ ถ่ายโอนภารกิจให้กลุ่มเกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้ง ที่แล้ว ( ส. ค.55)

3 รายงานผลการส่งมอบโค - กระบือจากส่วนกลาง ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2555 www.themegallery.com Company Logo

4 www.themegallery.com Company Logo จำนวนสัตว์ที่ส่งมอบในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 10,723 ตัว  โค จำนวน 8,587 ตัว คิด เป็น 80.08 %  กระบือ จำนวน 2,136 ตัว คิด เป็น 19.92 %

5 อันดับ ที่ ปศุสัตว์เขต ชนิดสัตว์ รวม โค - กระบือ คิด เป็น % รวม โคกระบือ จำนว น คิด เป็น % จำนว น คิด เป็น % 1 เขต 33,27538.131,03548.464,310 40.1 9 2 เขต 42,93834.2171533.473,653 34.0 7 3 เขต 57598.84894.178487.91 4 เขต 15236.091054.926285.86 5 เขต 64445.171758.196195.77 6 เขต 76017.00-0.006015.60 7 เขต 8450.53150.70600.56 8 เขต 220.0320.0940.04 9 เขต 9------ รวม 8,5872,136 10,72 3 100 จำนวนโค - กระบือในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต

6 จังหวัดที่รับมอบโค - กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก ปี 2555 อัน ดับ ที่ โคกระบือโค - กระบือ จังหวัดจำนวนจังหวัด จำนว น จังหวัด จำน วน % 1 ร้อยเอ็ ด 1,332 ร้อยเอ็ ด 453 ร้อยเอ็ด 1,7 85 16.6 5 2 นครรา ชสีมา 1,098 นครพน ม 319 นครราช สีมา 1,3 66 12.7 4 3 มหาสา รคาม 514 นครรา ชสีมา 268 นครพน ม 8017.47 4 บึงกาฬ 509 มหาสา รคาม 149 มหาสาร คาม 6636.18 5 นครพน ม 482 ชัยภูมิ 122 บึงกาฬ 5905.50

7 จังหวัดที่รับมอบโค - กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก ปี 2555 อัน ดับ ที่ โคกระบือโค - กระบือ จังหวัด จำนว น จังหวัด จำนว น จังหวั ด จำนว น % 6 สกลนค ร 425 เพชรบูร ณ์ 113 สกลน คร 4514.21 7 ขอนแก่ น 320 บึงกาฬ 81 เพชร บูรณ์ 4203.92 8 ชัยนาท 315 อำนาจเจ ริญ 81 ชัยภูมิ 3973.70 9 เพชรบู รณ์ 307 บุรีรัมย์ 74 ชัยนา ท 3803.54 10 ศรีสะ เกษ 290 ชัยนาท 65 ขอนแ ก่น 3463.23

8

9 www.themegallery.com Company Logo ความก้าวหน้าการแก้ไขระเบียบ ธคก. เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กลุ่ม เกษตรกรและ อปท. Hot Tip 1. สนง. ปศข. สำรวจและรวบรวมกลุ่ม เกษตรกร ธคก. ใน พื้นที่ รับผิดชอบ และรายงานกรมฯทราบ แล้ว 2. รวบรวมบันทึกข้อตกลงร่วม ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ธคก. กับ ท้องถิ่น ซึ่งได้มีการดำเนินการในบาง พื้นที่ เพื่อประมวล เป็นบันทึกข้อตกลง ร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น และจะนำมา แก้ไขระเบียบ ธคก. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10 www.themegallery.com Company Logo 3. สืบเนื่องจากการดำเนินการกรณี ดังกล่าว น่าจะดำเนินการในกลุ่มที่ เข้มแข็งและมีความพร้อมก่อน หรือ อาจนำร่องเขตละ 1 จังหวัด กพก. จึงกำหนดประชุมเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการ ธคก. ทั่ว ประเทศวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ที่ จ. ร้อยเอ็ด โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้เริ่มดำเนินการ แล้ว มาให้ความรู้ พร้อมพิจารณา คัดเลือกจังหวัดนำร่องในแต่ละเขต

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO กองงานพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษ ( กพก.). www.themegallery.com Company Logo 4.5 การแก้ไขระเบียบธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม พระราชดำริ เพื่อถ่ายโอนภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google