งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ส.ค.55)
4.5 การแก้ไขระเบียบธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มติที่ประชุม ให้แก้ไขระเบียบ ธคก. เพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ธคก.เป็นนิติบุคคล และถ่ายโอนภารกิจให้กลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Company Logo

3 รายงานผลการส่งมอบโค-กระบือจากส่วนกลาง ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2555 Company Logo

4 จำนวนสัตว์ที่ส่งมอบในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 10,723 ตัว
โค จำนวน 8,587 ตัว คิดเป็น % กระบือ จำนวน 2,136 ตัว คิดเป็น % Company Logo

5 จำนวนโค-กระบือในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต
อันดับที่ ปศุสัตว์เขต ชนิดสัตว์ รวม โค-กระบือ คิดเป็น % รวม โค กระบือ จำนวน คิดเป็น % 1 เขต 3 3,275 38.13 1,035 48.46 4,310 40.19 2 เขต 4 2,938 34.21 715 33.47 3,653 34.07 3 เขต 5 759 8.84 89 4.17 848 7.91 4 เขต 1 523 6.09 105 4.92 628 5.86 5 เขต 6 444 5.17 175 8.19 619 5.77 6 เขต 7 601 7.00 - 0.00 5.60 7 เขต 8 45 0.53 15 0.70 60 0.56 8 เขต 2 0.03 0.09 0.04 9 เขต 9 รวม 8,587 2,136 10,723 100

6 จังหวัดที่รับมอบโค-กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก ปี 2555
อันดับที่ โค กระบือ โค-กระบือ จังหวัด จำนวน % 1 ร้อยเอ็ด 1,332 453 1,785 16.65 2 นครราชสีมา 1,098 นครพนม 319 1,366 12.74 3 มหาสารคาม 514 268 801 7.47 4 บึงกาฬ 509 149 663 6.18 5 482 ชัยภูมิ 122 590 5.50

7 จังหวัดที่รับมอบโค-กระบือมากที่สุด 10 อันดับแรก ปี 2555
อันดับที่ โค กระบือ โค-กระบือ จังหวัด จำนวน % 6 สกลนคร 425 เพชรบูรณ์ 113 451 4.21 7 ขอนแก่น 320 บึงกาฬ 81 420 3.92 8 ชัยนาท 315 อำนาจเจริญ ชัยภูมิ 397 3.70 9 307 บุรีรัมย์ 74 380 3.54 10 ศรีสะเกษ 290 65 346 3.23

8

9 ความก้าวหน้าการแก้ไขระเบียบ ธคก
ความก้าวหน้าการแก้ไขระเบียบ ธคก. เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กลุ่มเกษตรกรและ อปท. Hot Tip 1. สนง.ปศข.สำรวจและรวบรวมกลุ่มเกษตรกร ธคก. ใน พื้นที่รับผิดชอบ และรายงานกรมฯทราบแล้ว 2. รวบรวมบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกร ธคก. กับท้องถิ่น ซึ่งได้มีการดำเนินการในบางพื้นที่ เพื่อประมวล เป็นบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น และจะนำมาแก้ไขระเบียบ ธคก.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง Company Logo

10 3. สืบเนื่องจากการดำเนินการกรณีดังกล่าว น่าจะดำเนินการในกลุ่มที่เข้มแข็งและมีความพร้อมก่อน หรืออาจนำร่องเขตละ 1 จังหวัด กพก.จึงกำหนดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ธคก. ทั่วประเทศวันที่ มีนาคม 2556 ที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มเกษตรกรที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว มาให้ความรู้ พร้อมพิจารณาคัดเลือกจังหวัดนำร่องในแต่ละเขต Company Logo

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google