งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำบลอาโปน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านวัดฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 สรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้าน โครงการธนาคาร - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อันดับที่ 1 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านสมพรรัตน์ หมู่ 10,23 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่ 3 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านหนองดู่ ดำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3 สรุปผลการสำรวจลูกสัตว์ โครงการ ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัด จำนวนลูกสัตว์การจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ ลูกเกิด รวม ตาย มอบตาม สัญญาเก่า จำหน่ายลูก เพศผู้ตัวที่ 1 มอบทำ สัญญาใหม่ คงเหลือ โค กระ บือ โคโค โค กระบื อ โค กระ บือ โค กระ บือ โค กระบื อ รวม ชัยภูมิ 1,304195 1,49 900003573431256635105740 นครรา ชสีมา 3585941700486103321471660565 บุรีรัมย์ 1,157912 2,06 9004590413213466236233373606 ยโสธร 938 1,4 09 2,34 70010925889253247179493719 1,21 2 ร้อยเอ็ด 5,094 3,9 29 9,02 3004649807747 3,07 8 2,3 72 1,1 63761 1,92 4 ศรีสะ เกษ 1,621848 2,46 92019149517420289127965206 1,17 1 สุรินทร์ 738893 1,63 100141112191457390168271439 อำนาจเ จริญ 783656 1,43 9004472982505338258320578 อุบลรา ชธานี 1,148363 1,51 100531305003374328015295 รวม 13,14 1 9,2 64 22,4 0520 1,4 18 1,54 2 2,0 80 1,4 90 5,38 6 3,4 57 4,2 55 2,77 5 7,03 0

4 จังหวัด จำหน่ายทะเบียนแม่สัตว์ รวมจำหน่ายทะเบียน แล้ว ( ตัว ) โค กระบื อ รวม ตายขายเปลี่ยนสัญญา มอบกรรมสิทธิ์ ( ครบสัญญา 5 ปี ) โค กระบื อ โค กระบื อ โคกระบือโคกระบือ ชัยภูมิ 12100221844819851249 นครราช สีมา 112131963351332127095365 บุรีรัมย์ 281034058128278447250 1,02 4995 2,01 9 ยโสธร 6210301133284131273326661987 ร้อยเอ็ด 15 113279317482 1,50 21,582 1,97 7 2,20 5 4,18 2 ศรีสะ เกษ 14 7113915822654028554749765 1,51 4 สุรินทร์ 48109066651181173235399634 อำนาจเจ ริญ 11 84300185295356211659549 1,20 8 อุบลราช ธานี 8266003722671693623336959 รวม 65 9672 15 1211 1,43 22,234 3,38 82,615 6,06 1 6,05 6 12,1 17 สรุปผลการจำหน่ายทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

5 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการธนาคาร - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่การดำเนินงาน จำนวน ( ราย / ตัว ) โค ( ตัว ) กระบือ ( ตัว ) 1 เปลี่ยนสัญญาจาก เกษตรกรรายเดิมเป็น เกษตรกรรายใหม่ ( คืนแม่ สัตว์ ) 202/20270132 2 มอบลูกเพศเมียตัวที่ 1 ที่มี อายุครบ 2 ปี ให้เกษตรกร รายใหม่ยืม ( ตามสัญญา ใหม่ ) 1,078/1,078610468 3 มอบลูกให้เกษตรกรราย เดิมแล้วย้ายแม่สัตว์ให้ เกษตรกรรายใหม่ยืมต่อ ( ตามสัญญาเก่า ) 287/287121166 4 รับบริจาคโค - กระบือ จากผู้ มีจิตศัทธา 240/24042198 5 ขอรับการสนับสนุนจากกรม ปศุสัตว์ 1,360/1,360408476 รวม 2,691/2,6911,2511,440

6 แผนภูมิแสดงจำนวนแม่สัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

7 แผนภูมิแสดงจำนวนลูกสัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

8 แผนภูมิแสดงสรุปยอดรวมการ จำหน่ายทะเบียนสัตว์ ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google