งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ
อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำบลอาโปน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านวัดฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 สรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้าน
โครงการธนาคาร-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อันดับที่ 1 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านสมพรรัตน์ หมู่ 10,23 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่ 3 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองดู่ ดำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3 สรุปผลการสำรวจลูกสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัด จำนวนลูกสัตว์ การจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ ลูกเกิด รวม ตาย มอบตามสัญญาเก่า จำหน่ายลูกเพศผู้ตัวที่1 มอบทำสัญญาใหม่ คงเหลือ โค กระบือ ชัยภูมิ 1,304 195 1,499 357 34 312 56 635 105 740 นครราชสีมา 358 59 417 48 6 103 32 147 16 60 5 65 บุรีรัมย์ 1,157 912 2,069 45 90 413 213 466 236 233 373 606 ยโสธร 938 1,409 2,347 109 258 89 253 247 179 493 719 1,212 ร้อยเอ็ด 5,094 3,929 9,023 46 49 807 747 3,078 2,372 1,163 761 1,924 ศรีสะเกษ 1,621 848 2,469 2 191 495 174 20 289 127 965 206 1,171 สุรินทร์ 738 893 1,631 1 41 112 457 390 168 271 439 อำนาจเจริญ 783 656 1,439 447 298 25 53 38 320 578 อุบลราชธานี 1,148 363 1,511 531 305 337 43 280 15 295 13,141 9,264 22,405 1,418 1,542 2,080 1,490 5,386 3,457 4,255 2,775 7,030

4 สรุปผลการจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัด จำหน่ายทะเบียนแม่สัตว์ รวมจำหน่ายทะเบียนแล้ว(ตัว) โค กระบือ รวม ตาย ขาย เปลี่ยนสัญญา มอบกรรมสิทธิ์(ครบสัญญา 5 ปี) ชัยภูมิ 12 1 2 184 48 198 51 249 นครราชสีมา 11 13 19 63 35 133 21 270 95 365 บุรีรัมย์ 28 103 40 58 128 278 447 250 1,024 995 2,019 ยโสธร 62 284 131 273 326 661 987 ร้อยเอ็ด 151 132 7 9 317 482 1,502 1,582 1,977 2,205 4,182 ศรีสะเกษ 147 113 91 226 540 285 54 749 765 1,514 สุรินทร์ 109 66 6 181 173 235 399 634 อำนาจเจริญ 118 43 185 295 356 211 659 549 1,208 อุบลราชธานี 82 372 267 169 3 623 336 959 672 1,432 2,234 3,388 2,615 6,061 6,056 12,117

5 โครงการธนาคาร-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการธนาคาร-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ การดำเนินงาน จำนวน (ราย/ตัว) โค (ตัว) กระบือ (ตัว) 1 เปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเดิมเป็นเกษตรกรรายใหม่(คืนแม่สัตว์) 202/202 70 132 2 มอบลูกเพศเมียตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 2 ปี ให้เกษตรกรรายใหม่ยืม(ตามสัญญาใหม่) 1,078/1,078 610 468 3 มอบลูกให้เกษตรกรรายเดิมแล้วย้ายแม่สัตว์ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมต่อ (ตามสัญญาเก่า) 287/287 121 166 4 รับบริจาคโค-กระบือ จากผู้มีจิตศัทธา 240/240 42 198 5 ขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 1,360/1,360 408 476 รวม 2,691/2,691 1,251 1,440

6 ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
แผนภูมิแสดงจำนวนแม่สัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

7 ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
แผนภูมิแสดงจำนวนลูกสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

8 แผนภูมิแสดงสรุปยอดรวมการจำหน่ายทะเบียนสัตว์
ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google