งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำบลอาโปน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านวัดฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 สรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้าน โครงการธนาคาร - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อันดับที่ 1 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านสมพรรัตน์ หมู่ 10,23 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 2 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่ 3 กลุ่มธนาคารโค - กระบือ บ้านหนองดู่ ดำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3 สรุปผลการสำรวจลูกสัตว์ โครงการ ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัด จำนวนลูกสัตว์การจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์ ลูกเกิด รวม ตาย มอบตาม สัญญาเก่า จำหน่ายลูก เพศผู้ตัวที่ 1 มอบทำ สัญญาใหม่ คงเหลือ โค กระ บือ โคโค โค กระบื อ โค กระ บือ โค กระ บือ โค กระบื อ รวม ชัยภูมิ 1, , นครรา ชสีมา บุรีรัมย์ 1, , ยโสธร 938 1,4 09 2, ,21 2 ร้อยเอ็ด 5,094 3,9 29 9, ,07 8 2,3 72 1, ,92 4 ศรีสะ เกษ 1, , ,17 1 สุรินทร์ , อำนาจเ จริญ , อุบลรา ชธานี 1, , รวม 13,14 1 9, , ,4 18 1,54 2 2,0 80 1,4 90 5,38 6 3,4 57 4,2 55 2,77 5 7,03 0

4 จังหวัด จำหน่ายทะเบียนแม่สัตว์ รวมจำหน่ายทะเบียน แล้ว ( ตัว ) โค กระบื อ รวม ตายขายเปลี่ยนสัญญา มอบกรรมสิทธิ์ ( ครบสัญญา 5 ปี ) โค กระบื อ โค กระบื อ โคกระบือโคกระบือ ชัยภูมิ นครราช สีมา บุรีรัมย์ , ,01 9 ยโสธร ร้อยเอ็ด ,50 21,582 1,97 7 2,20 5 4,18 2 ศรีสะ เกษ ,51 4 สุรินทร์ อำนาจเจ ริญ ,20 8 อุบลราช ธานี รวม ,43 22,234 3,38 82,615 6,06 1 6, ,1 17 สรุปผลการจำหน่ายทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

5 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการธนาคาร - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่การดำเนินงาน จำนวน ( ราย / ตัว ) โค ( ตัว ) กระบือ ( ตัว ) 1 เปลี่ยนสัญญาจาก เกษตรกรรายเดิมเป็น เกษตรกรรายใหม่ ( คืนแม่ สัตว์ ) 202/ มอบลูกเพศเมียตัวที่ 1 ที่มี อายุครบ 2 ปี ให้เกษตรกร รายใหม่ยืม ( ตามสัญญา ใหม่ ) 1,078/1, มอบลูกให้เกษตรกรราย เดิมแล้วย้ายแม่สัตว์ให้ เกษตรกรรายใหม่ยืมต่อ ( ตามสัญญาเก่า ) 287/ รับบริจาคโค - กระบือ จากผู้ มีจิตศัทธา 240/ ขอรับการสนับสนุนจากกรม ปศุสัตว์ 1,360/1, รวม 2,691/2,6911,2511,440

6 แผนภูมิแสดงจำนวนแม่สัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

7 แผนภูมิแสดงจำนวนลูกสัตว์ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

8 แผนภูมิแสดงสรุปยอดรวมการ จำหน่ายทะเบียนสัตว์ ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ อันดับที่ 1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google