งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัยเมืองพระนคร ( ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ 14- 20) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดในประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง หลักฐานจากจารึกโบราณทำให้ทราบว่าสมัยนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัยเมืองพระนคร ( ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ 14- 20) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดในประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง หลักฐานจากจารึกโบราณทำให้ทราบว่าสมัยนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัยเมืองพระนคร ( ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ 14- 20) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดในประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง หลักฐานจากจารึกโบราณทำให้ทราบว่าสมัยนี้ เริ่มขึ้นเมื่อ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ( ราวพ. ศ.1333-1389) เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงรวบรวมบ้านเมืองที่แตกแยก ออกไปให้กลับคืนมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง ทรงสร้างธานีขึ้นหลายแห่ง เช่น เมืองอินทรปุระ เมืองหริหราลัย เมืองอมเรนทรปุระ และเมืองมเหนทรบรรพต ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมาก

2

3 ณ มเหนทรบรรพตพระองค์โปรดให้พราหมณ์ประกอบพระราชพิธี สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์ผู้เป็นใหญ่แห่งกัมพูชา และในขณะ เดียวกันก็โปรดให้พราหมณ์ประกอบพิธีลัทธิเทวราชาขึ้นประดิษฐาน ที่มเหนทรบรรพตด้วย

4

5 กษัตริย์ที่ประทับอยู่ที่เมืองหริหราลัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ( ราวพ. ศ. 1333-1389) พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ( ราวพ. ศ. 1389-1420) พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ( ราวพ. ศ. 1420-1432) พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ( พ. ศ. 1432-1450)

6 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่เมืองหริ หราลัย

7

8

9

10

11

12

13

14 การย้ายราชธานีแห่งใหม่มาอยู่ที่ เมืองยโศธรปุระ

15

16

17

18

19 กษัตริย์เขมรที่ครองราชย์อยู่ที่เมืองย โศธรปุระระยะแรก พระเจ้ายโศวรมันที่ 1( ราวพ. ศ. 1432-1450) พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 ( ราวพ. ศ.1450-1466) พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 ( พ. ศ.1466-1471)

20

21

22

23 การย้ายราชธานีไปที่เมืองเกาะ แกร์

24

25

26

27

28 กษัตริย์ที่ประทับอยู่ที่เมืองเกาะ แกร์ คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ( ราวพ. ศ.1471-1485) พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 ( ราวพ. ศ.1485-1487)

29 การย้ายราชธานีกลับมาที่เมือง พระนคร พระเจ้าราเชนทรวรมัน ( พ. ศ.1487-1511) เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงย้ายมาประทับที่เมืองยโศธรปุระ ซึ่งเป็นราชธานีเดิมที่ถูกละทิ้งไปราว 20 ปี

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt สมัยเมืองพระนคร ( ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ 14- 20) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดในประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง หลักฐานจากจารึกโบราณทำให้ทราบว่าสมัยนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google