งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วัดในภาพคือวัด อะไร ก. วัดพระศรี สรรเพชญ์ ข. วัดใหญ่ชัย มงคล ค. วัดราชบูรณะง. วัดมหาธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วัดในภาพคือวัด อะไร ก. วัดพระศรี สรรเพชญ์ ข. วัดใหญ่ชัย มงคล ค. วัดราชบูรณะง. วัดมหาธาตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1. วัดในภาพคือวัด อะไร ก. วัดพระศรี สรรเพชญ์ ข. วัดใหญ่ชัย มงคล ค. วัดราชบูรณะง. วัดมหาธาตุ

17 ตอบผิด ครับ ! ลองใหม่นะ ครับ

18 ++ ถูกต้องนะ ครับ ++ ข้อต่อไปนะครับ

19 ก. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข. กษัตริย์ที่ขึ้น ครองราชย์ ค. ศาสนา ง. การติดต่อกับชนชาติ อื่น

20 ตอบผิด ครับ ! ลองใหม่นะ ครับ

21 ++ ถูกต้องนะ ครับ ++ ข้อต่อไปนะครับ

22 3. ข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมในสมัยอยุธยา

23 ++ ถูกต้องนะ ครับ ++ ข้อต่อไปนะครับ

24 ตอบผิด ครับ ! ลองใหม่นะ ครับ

25 4. พระนารายณ์หลังจากทำศึกกับเชียงใหม่และพม่า และได้ อัญเชิญสิ่งใดลงมา 5. ศิลปกรรมแบ่งเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ แล้วมีอะไรบ้าง 6. สมเด็จพระนเรศวรประสูติที่ใด เมื่อไร 7. สมเด็จพระนเรศวรได้ประกาศอิสรภาพที่ เมืองใด

26 9. นาฏศิลป์นิยมเล่นแบบละครที่แบ่งออกเป็นกี่ ประเภท คืออะไรบ้าง 10. พระราชนารายณ์นิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ใด 8. ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

27 ด. ช. รักษ์ตะวัน พูลสุวรรณ ม.2/1 เลขที่ 2 ด. ช. เจริญศักดิ์ แซ่นิ้ม ม.2/1 เลขที่ 8 ด. ญ. ณัฐวรา ทับทิมขาว ม.2/1 เลขที่ 19 ด. ญ. จริยา ภู่มณี ม.2/1 เลขที่ 24 ด. ญ. นัฐลินี ปัญโญ ม.2/1 เลขที่ 25 ด. ญ. พิมลฉัตร ไชยหาญ ม.2/1 เลขที่ 27 ด. ญ. วรรณาพร จันทร์แพทย์รักษ์ ม.2/1 เลขที่ 31 ด. ญ. ชญานันท์ ลิ้มวรวรรณ ม.2/1 เลขที่ 32


ดาวน์โหลด ppt 1. วัดในภาพคือวัด อะไร ก. วัดพระศรี สรรเพชญ์ ข. วัดใหญ่ชัย มงคล ค. วัดราชบูรณะง. วัดมหาธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google