งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ ( เทวรูปรุ่นเก่า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ ( เทวรูปรุ่นเก่า )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ ( เทวรูปรุ่นเก่า )

2 คำจำกัดความของเทวรูปรุ่นเก่า เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องใน ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งยังคงรักษา รูปแบบของศิลปะอินเดียไว้ได้ พบมากในภาคกลางและภาคใต้ของ ประเทศไทย ดังนั้นความเป็นจริงจึง เป็นของที่ร่วมอยู่ในสมัยทวารวดีและ สมัยศรีวิชัย หากพบในภาคกลางถือได้ว่าเป็นของ เนื่องในศาสนาพราหมณ์ของสมัย ทวารวดี หากพบทางภาคใต้ถือว่าเป็นของเนื่อง ในศาสนาพราหมณ์ของสมัยศรีวิชัย

3 เทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากภาค กลางของประเทศไทย ( ศิลปะสมัยทวารวดี แต่สร้างขึ้น เนื่องในศาสนาพราหมณ์ )

4 ส่วนใหญ่สะท้อนถึงอิทธิพลอินเดีย เช่น การสวมกิรีฏมกุฏของพระวิษณุ การยืนตริภังค์ของเทวรูปบางองค์ ส่วนใหญ่สะท้อนถึงอิทธิพลอินเดีย เช่น การสวมกิรีฏมกุฏของพระวิษณุ การยืนตริภังค์ของเทวรูปบางองค์ อาจมีความสัมพันธ์กับเทวรูปที่พบทาง ภาคใต้ของประเทศไทย อาจมีความสัมพันธ์กับเทวรูปที่พบทาง ภาคใต้ของประเทศไทย บางครั้งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจาก อาณาจักรเขมร เช่น การนุ่งผ้าโจง กระเบน บางครั้งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจาก อาณาจักรเขมร เช่น การนุ่งผ้าโจง กระเบน มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง เช่น เทคนิคการสลัก มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง เช่น เทคนิคการสลัก

5 พระวิษณุ จากเมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

6

7 พระกฤษณะ จาก เมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

8 พระสูรยะ จาก เมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

9


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ ( เทวรูปรุ่นเก่า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google