งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ บริเวณเทือกเขาที่ราบสูง ที่ราบ เป็น ต้น ซึ่งการเกิดแนวเทือกเขาสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ บริเวณเทือกเขาที่ราบสูง ที่ราบ เป็น ต้น ซึ่งการเกิดแนวเทือกเขาสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ บริเวณเทือกเขาที่ราบสูง ที่ราบ เป็น ต้น ซึ่งการเกิดแนวเทือกเขาสูง นัก ธรณีวิทยาให้แนวคิดตามข้อ สมมติฐานว่า เปลือกโลก ประกอบด้วยผืนแผ่นธรณีขนาด ใหญ่ๆ ที่เรียกว่า เพลต เทคโทนิกส์ จำนวนหลายแผ่นด้วยกัน เพลต เหล่านี้เคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆ โดย อาจเคลื่อนที่ออกจากกันหรือ เคลื่อนที่เข้าหากันจนชนกันแล้ว อาจจะเกยกัน หรือเพลตหนึ่งมุดลง ไปใต้อีกเพลตหนึ่ง

2 โครงสร้างทางธรณีวิทยา การเคลื่อนที่ของเพลตในลักษณะ ดังกล่าวทำให้เกิดภูมิประเทศเป็น เทือกเขา ภูเขาขึ้นในบริเวณส่วน ต่างๆของโลกในช่วงระยะเวลาที่ ต่างกัน การศึกษาครั้งนี้แบ่งลักษณะภูมิ ประเทศตามโครงสร้างธรณีวิทยา ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต 2. ที่ราบภาคกลาง ที่ราบภาคกลาง 3. เขตที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 1. เทือกเขาในภาคเหนือ ภาค ตะวันตก ภาคใต้ มีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาที่ ต่อเนื่องกันโดยตลอด เทือกเขา ดังกล่าวต่อเนื่องมาจากเทือกเขา หิมาลัยที่โค้งมาทางใต้ โครงสร้าง ทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นรากฐานของ ภูมิประเทศได้แก่ รอยคดโค้งที่ วางตัวขนานกัน อายุของหินแกรนิต ที่ดันตัวเป็นแกนของเทือกเขามี ตั้งแต่ปลายมหายุคพาเลโอโซอิด จนถึงมหายุคซีโนโซอิก

4 1. เทือกเขาในภาคเหนือ ภาค ตะวันตก ภาคใต้ เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ถือกำเนิดจากการ เคลื่อนตัวของเพลต ที่เรียกว่า เพลต อินเดีย เคลื่อนเข้ามาหาเพลตเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนหนึ่งของ เพลตอินเดียได้มุดลงไปใต้เพลต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดันให้ เพลตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกย สูงขึ้น กระบวนการนี้เป็นเหตุให้เกิด ทิวเขาสูงๆ ขึ้นในคาบสมุทรอินโดจีน รวมทั้งประเทศไทย

5 1. เทือกเขาในภาคเหนือ ภาค ตะวันตก ภาคใต้ ผลของการเคลื่อนตัวของเพลตอินเดีย และเพลตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากจะทำให้เกิดภูเขาสูงใน ประเทศไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดการ ทรุดตัวเป็นแอ่งเปลือกโลกขนาด ใหญ่ขึ้นในภาคกลางและอ่าวไทย รวมทั้งการยกตัวขึ้นเป็นที่สูงในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

6 1. เทือกเขาในภาคเหนือ ภาค ตะวันตก ภาคใต้ แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ

7 2. ที่ราบภาคกลาง การเกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่ของ เปลือกโลกทำให้บริเวณภาคกลาง ของประเทศไทยต่อเนื่องไปถึงอ่าว ไทย เกิดการทรุดตัวกลายเป็นแอ่ง เปลือกโลกขนาดใหญ่ แอ่งเปลือก โลกนี้เกิดตอนปลายมหายุคมีโซโซ อิกต่อเนื่องกับมหายุคซีโนโซอิก สันนิษฐานได้จากตะกอนที่ทับถมอยู่ ในบริเวณนั้นซึ่งมีอายุตั้งแต่ยุคเทอร์ เชียรีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง พบแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซ ธรรมชาติที่เกิดในยุคเทอร์เชียรีก็ พบในบริเวณนี้ด้วย

8 2. ที่ราบภาคกลาง การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การ ทับถมของตะกอน การเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ำทะเลมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล จาก การศึกษาทางโบราณคดีพบว่าเมือง โบราณหลายแห่ง เช่น อู่ทอง นครปฐม ซึ่งปัจจุบันอยู่ห่างจากทะเล เคยเป็นเมืองที่ตั้งใกล้ชายฝั่งทะเล มาก่อน โดยมีร่องรอยของคูคลองที่ ขุดจากเมืองเชื่อมโยงออกสู่ทะเลได้ แสดงให้เห็นว่าแนวของชายฝั่งทะเล อยู่ลึกเข้าไปในผืนแผ่นดินมากกว่า ในปัจจุบัน

9 3. เขตที่ราบภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การทรุดตัวของแอ่งเปลือกโลกในภาค กลางและอ่าวไทย เกิดขึ้นพร้อมกับ การยกตัวสูงขึ้นของเทือกเขาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกกันว่า ที่ ราบสูงโคราช ซึ่งลักษณะเป็นขอบ ชันด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และ ค่อยๆ ลาดลงเป็นแอ่งบริเวณ ตอนกลาง แอ่งบริเวณตอนกลางนี้ แยกออกเป็น 2 แอ่ง โดยมีเทือกเขา ภูพานเป็นแนวกั้น แอ่งทางด้านเหนือ เรียกว่า แอ่งสกลนคร ส่วนแอ่ง ทางด้านใต้เรียกว่า แอ่งโคราช

10 3. เขตที่ราบภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนการยกตัวขึ้นเป็นที่สูง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเคยเป็นแอ่ง เปลือกโลกขนาดใหญ่มาก่อน และมี การทับถมของโคลนตะกอน ซึ่ง ต่อมากลายเป็นหินชั้นในยุค จูแรส สิกและยุคครีเทเชียส เรียกชื่อว่าหมู่ หินโคราช ประกอบด้วย ชั้นหินกรวด มน หินทราย และหินดินดาน เป็นต้น จากนั้นมีการทับถมของชั้นเกลือหิน สลับกับหินตะกอนรวมกันเป็นชั้น หนา ชั้นเกลือหินนี้เป็นทรัพยากร และเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกิดน้ำ และดินเค็ม


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ บริเวณเทือกเขาที่ราบสูง ที่ราบ เป็น ต้น ซึ่งการเกิดแนวเทือกเขาสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google