งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance appraisal1. 2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมทางด้านการ บริหารที่เป็นระบบ ในการที่ พยายามจะตีค่าความสามารถ และการมีส่วนร่วมในงานหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance appraisal1. 2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมทางด้านการ บริหารที่เป็นระบบ ในการที่ พยายามจะตีค่าความสามารถ และการมีส่วนร่วมในงานหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 performance appraisal1

2 2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมทางด้านการ บริหารที่เป็นระบบ ในการที่ พยายามจะตีค่าความสามารถ และการมีส่วนร่วมในงานหรือ ผลงานบุคคลในตำแหน่งนั้นๆ หรือเป็นการหาผลประโยชน์ หรือตีราคาผลงานของ ผู้ปฏิบัติงาน ของบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

3 performance appraisal3 ความสำคัญของการประเมินผล การปฏิบัติงาน 1) ความสำคัญต่อ พนักงาน 2) ความสำคัญต่อ ผู้บังคับบัญชา 3) ความสำคัญต่อ องค์การ

4 performance appraisal4 ความสัมพันธ์ระหว่างการ ประเมินผลการปฏิบัติงานกับการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่น การ คัดเลือก และบรรจุ การ ปฏิบัติงาน ของ พนักงาน การประเมินผล ปฏิบัติงาน ( ดำเนินการตาม กระบวนการ ประเมินการ ปฏิบัติงาน ) - การขึ้น เงินเดือน - การเลื่อน ตำแหน่ง - การโยกย้าย - การลด ตำแหน่ง - การให้ออก - การแก้ไขด้วย วิธีอื่นๆ

5 performance appraisal5 ประโยชน์ของการประเมินผล การปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติงานของพนักงาน 2. การพัฒนาพนักงาน 3. ความเข้าใจการบังคับบัญชา 4. การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง งาน 5. การปฏิบัติในเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน 6. การทำให้แผนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ถูกต้อง

6 performance appraisal6 ข้อพิจารณาพื้นฐานในการประเมินผล การปฏิบัติงาน 1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน 3. การปฏิบัติงานและศักยภาพ 4. ใครเป็นผู้ที่ทำการประเมิน 5. ใครที่จะต้องถูกประเมิน 6. ระยะเวลาที่ควรจะประเมินผล การปฏิบัติงาน

7 performance appraisal7 กระบวนการประเมินการ ปฏิบัติงาน ระบุวัตถุประสงค์ กำหนดความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประเมินการปฏิบัติงาน นำผลการประเมินการปฏิบัติมาถกเถียงร่วมกับพนักงาน สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน

8 performance appraisal8 กระบวนการออกแบบระบบ การประเมิน กระบวนการออกแบบระบบ การประเมิน 1. ให้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามา เกี่ยวข้อง 2. มองการประเมินฯว่าเป็นส่วน หนึ่งของระบบที่ซับซ้อน 3. เรียนรู้จากการนำไปใช้ให้ เกิดผล 4. คงความยืดหยุ่นไว้ 5. อดทน

9 performance appraisal9 กระบวนการออกแบบที่ เป็นจริง 1. คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 2. ตัดสินใจเรื่องกระบวนการ 3. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันภายใน องค์การ 4. กำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของระบบ 5. ออกแบบระบบการประเมินฯ 6. ทดลองนำไปใช้ 7. ประเมินและตรวจสอบระบบ

10 performance appraisal10 วิธีการประเมินการ ปฏิบัติงาน เกณฑ์การเลือกวิธีการประเมิน ฯ 1. การพัฒนาพนักงาน 2. ความสะดวกในการนำไปใช้ 3. การประหยัดค่าใช้จ่าย 4. ความเที่ยงตรง

11 performance appraisal11 เทคนิควิธีการประเมิน ( Appraisal Methods) วิธียึดคุณลักษณะบุคคลเป็น หลัก วิธียึดพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก วิธียึดผลสำเร็จหรือ วัตถุประสงค์เป็นหลัก วิธีผสมผสาน

12 performance appraisal12 เทคนิควิธีการประเมิน ( Appraisal Methods) 1. วิธี การที่ ยึดคุณลักษณะบุคคลเป็น หลัก Graphic Rating Scale Checklists Method Employee Comparison System Grading Point Rating

13 performance appraisal13 เทคนิควิธีการประเมิน ( Appraisal Methods) 2. วิธีการที่ยึด พฤติกรรมการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก Critical Incidents Free Form Essay Multiple Appraisal Peer Rating

14 performance appraisal14 เทคนิควิธีการประเมิน ( Appraisal Methods) 3. วิธีการที่เน้นผลลัพธ์ Standards of Performance Appraisal by Result

15 performance appraisal15 เทคนิควิธีการประเมิน ( Appraisal Methods) 4. วิธีการแบบผสมผสาน Management by Objective วิธีการประเมินแบบ 360 องศา Key Performance Indicators

16 performance appraisal16 ปัญหาในการประเมินการ ปฏิบัติงาน 1. ขาดความเป็นรูปธรรม 2. Halo Error 3. การประเมินแบบผ่อนปรน / แบบ เข้มงวด 4. แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 5. Bias 6. บทบาทผู้ตัดสินของการ ประเมิน

17 performance appraisal17 ให้ทำ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมิน 2. ระบุผู้ที่จะถูกประเมิน 3. สร้างแบบประเมินแบบ Checklists Method อย่างน้อย 10 รายการ


ดาวน์โหลด ppt Performance appraisal1. 2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมทางด้านการ บริหารที่เป็นระบบ ในการที่ พยายามจะตีค่าความสามารถ และการมีส่วนร่วมในงานหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google