งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Executive Supported System ESS.  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Executive Supported System ESS.  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Executive Supported System ESS

2  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร  มีความรู้ข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ขององค์กร  บทบาทด้านการตัดสินใจ  คาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำ ควบคุม - แก้ปัญหา ได้ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

3 ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร ลักษณะการ ตัดสินใจ ตัวอย่างของการตัดสินใจ การตัดสินใจ เชิง กล ยุทธ์ กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ทิศทางในการ ดำเนินงานขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขันและความมั่นคง เติบโตขององค์กร การตัดสินใจ เชิงยุทธวิธี กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ( แต่จะไม่ลงใน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน ) เช่น การตัดสินใจว่า องค์การจะทำอะไร เมื่อไร เพื่อให้บรรลุตามสิ่งที่กำหนด ไว้ในแผนกลยุทธ์ การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ทำการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพพจน์และการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานนัดหยุดงาน บริษัทถูกฟ้องล้มละลายทาง กฎหมาย คู่แข่งขันออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญที่มี ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หลักขององค์การหรือเกิดความ ผันผวนทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบ และควบคุม ตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ เช่น ตรวจสอบผลการดำเนินงานของ ผู้บริหารระดับล่าง และควบคุมผลการดำเนินงานของ องค์การโดยนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมา เปรียบเทียบแผนที่วางไว้ หากเบี่ยงเบนไปจากแผน หรือ แผนที่วางไว้ไม่เหมาะสมก็จะทำการแก้ไข ปรับปรุง ให้ เหมาะสมต่อไป

4  ข้อมูลภายในองค์กร  ข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Transaction Processing Data)  ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ ประมาณรายได้ แผนด้านการเงิน ข้อมูลเหล่านี้ จะมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI)  ข้อมูลภายนอกองค์กร  ข้อมูลที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ความ ต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน อัตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา ฯลฯ  ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ข่าวสารที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้น ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข้างต้น ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว การจัดการและการตัดสินใจ จึงจะมีประสิทธิภาพ

5 ความหมายของ ESS Executive Supported System เป็น DSS ประเภทหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริหารและตัดสินใจ ESS ใช้สำหรับกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กล ยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการวางแผนระยะ ยาว ESS ยังช่วยในการสื่อสารระวห่างผู้บริหารและ บุคลากรในองค์กรและระหว่างองค์กร อีกด้วย ESS เป็นระบบ EIS (Executive Information System) ที่มีความสามารถเพิ่มเติมด้านการ สื่อสารอิเลกทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ จัดการ

6 Model of Executive Supported System

7 ลักษณะของ ESS ที่ดี 1) ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผน เชิงกลยุทธ์ - KPI(Key Performance Indicators), CSF(Critical Success Factors) ง่ายต่อการเรียนรู้ และการใช้งาน 2) ง่ายต่อการเรียนรู้ และการใช้งาน - Good GUI, Self-help Menu เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก 3) เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก - Hyperlink, Hypermedia สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ ล่วงหน้า 4) สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ ล่วงหน้า - Aggregate/Global Information, Drill- down Ability, Ad Hoc Analysis มีระบบรักษาความปลอดภัย 5) มีระบบรักษาความปลอดภัย

8 Cycle of Executive Supported System

9 เปรียบเทียบระบบ ESS, DSS และ MIS ลักษณะ ของระบบ Executive Support System : ESS Decision Support System : DSS Managemen t Information System : MIS วัตถุประส งค์หลัก Executive Decision Planning & Decision Operation Control & สรุป สภาพการณ์ ข้อมูล นำเข้า ข้อมูลสรุปจาก ภายในและ ภายนอกองค์การ ข้อมูลจากระบบ TPS ข้อมูลเพื่อการ สร้างตัวแบบการ ตัดสินใจ ตัวแบบ ขั้นสูง ข้อมูลจาก รายงาน กิจกรรมและ จากแต่ละ ขอบเขตการ บริหารใน องค์การตัว แบบไม่ ซับซ้อน สารสนเท ศผลลัพธ์ ให้สารสนเทศเป็น ประโยชน์ด้านกล ยุทธ์ การคาดการณ์ ล่วงหน้า การตอบข้อถาม ดัชนีต่างๆ รายงานวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ การพยาการณ์ การตอบซักถาม รายงานสรุป รายงานสิ่ง ผิดปกติ สารสนเทศที่ มีโครงสร้าง

10 เปรียบเทียบระบบ ESS, DSS และ MIS ลักษณะของ ระบบ Executive Support System : ESS Decision Support System : DSS Manageme nt Information System : MIS ผู้ใช้ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับ ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ ผู้บริหาร ระดับกลาง รูปแบบของ การตัดสินใจ มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างบ่อย รูปแบบไม่ชัดเจน หรือไม่มี โครงสร้างปัญหา เฉพาะหน้า กึ่งโครงสร้าง และไม่มี โครงสร้าง มีโครงสร้าง แน่นอน การใช้ ข้อมูล สนับสนุน การตัดสินใจ ข้อมูลที่สนับสนุน การตัดสินใจ ทางอ้อม ไม่มี กฎเกณฑ์แน่นอน ตายตัว ข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจใน สถานการณ์ เฉพาะด้านหรือ เฉพาะเรื่อง ข้อมูล สนับสนุนตาม รูปแบบและ ระยะเวลาที่ กำหนด

11 Interrelationship among System ESS DSS TPS MIS

12 Advantages: Filters data for management Improves to tracking information Offers efficiency to decision makers Disadvantages: Disadvantages: Difficult to keep current data May lead to less reliable and insecure data Small companies may encounter excessive costs for implementation Too detailed Oriented Advantage and Disadvantage of ESS

13


ดาวน์โหลด ppt Executive Supported System ESS.  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google