งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย วัฒนธรรมการแต่งกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการแต่ง กายที่เป็นแบบไทย ๆ โดยทรงนำชุดไทยในสมัยโบราณมา ดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยถึง 8 แบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

2 เป็นชุดไทยที่ใช้ สำหรับแต่งกายใน โอกาสลำลองที่ไม่ เป็นพิธีการและ ต้องการความสบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นซิ่น ป้าย เสื้อคอกลมแขน สามส่วนปลายแขน หลวมเล็กน้อย

3 เป็นชุดที่ใช้สำหรับพิธี ตอนกลางวัน เป็น ผ้าซิ่นป้าย อาจตัด เย็บด้วยผ้าไหม เกลี้ยงมีเชิงหรือยก สอบทั้งตัว เสื้อแขน ยาว ผ่าอก คอกลมมี ขอบตั้ง

4 เป็นชุดที่ใช้สำหรับ เป็นชุดพิธีในตอนค่ำ เป็นชุดที่ตัดด้วย ผ้าซิ่นยกเงินหรือทอง ทั้งตัว เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอตั้ง เช่นเดียวกับชุดไทย จิตรลดา แต่เน้นใน การใช้เครื่องประดับที่ คอและการใช้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาประดับ

5 เป็นชุดไทยที่ใช้ สำหรับงานพิธีเต็มยศ ในตอนค่ำ เป็นผ้าซิ่น ยกทองทั้งตัวจับหน้า นาง เสื้อแขนยาว ผ่า หลังคอกลมขอบตั้ง เล็กน้อย เวลาแต่ง สวมเข็มขัดและติด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องประดับ

6 เป็นชุดที่ใช้ในโอกาส งานพิธีตอนกลางคืน เป็นชุดที่ใช้ผ้าซิ่น เช่นเดียวกับชุดไทย บรมพิมานแต่เสื้อเป็น สไบเฉียง

7 เป็นชุดไทยที่ใช้ สำหรับแต่งไปงานพิธี เต็มยศตอนกลางคืน เป็นชุดผ้าซิ่น เช่นเดียวกับชุดไทย จักรีและชุดไทยบรม พิมาน แต่ตัวเสื้อเป็น คอกลมกว้างคล้ายคอ กระเช้าแต่ไม่มีจีบรูด ไม่มีแขน ปักดิ้นเงิน ดิ้นทองหากมี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพายประดับ ด้วย

8 เป็นชุดไทยที่ใช้ใน โอกาสแต่งไปงาพิธี เต็มยศ ซึ่งใช้ได้ทั้ง กลางวันและกลางคืน เป็นชุดไทยแบบ เดียวกับชุดไทยบรม พิมาน แต่มีผ้าสไบห่ม ทับ

9 เป็นชุดไทยที่เหมาะ สำหรับแต่งในงานพิธี ตอนกลางคืน เป็นชุด ที่ตัดด้วยผ้าซิ่น เช่นเดียวกับชุดไทย จักรี ใช้สไบ เช่นเดียวกันแต่เป็น สไบเฉียงจับชั้นใน และห่มสไบปักทับ เห็นรอยจีบเล็กน้อย

10 ชุดไทยประจำชาติทั้ง 8 ชุดสามารถ เลือกใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เป็นเครื่องแต่ง กายประจำชาติที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เช่น เมื่อสมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถทรงฉลอง พระองค์ด้วยชุดไทยประจำชาติ เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวในการเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปเมื่อปี พ. ศ. 2502 ทรงได้รับ การยกย่องจากบรรดาช่างเสื้อชั้นนำใน ประเทศฝรั่งเศส และอิตาลีว่า ทรงเป็นสตรี ผู้แต่งกายงามที่สุดในรอบปี

11 ในปัจจุบันชุดไทยประจำชาติเหล่านี้ เป็นที่ นิยมใช้กันทั่วไปในงานต่าง ๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ นับเป็นบุญของ สตรีไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีสายพระเนตรอัน ยาวไกลที่ทรงสนับสนุนให้มีชุดไทยประจำ ชาติอันสวยงามไว้ให้สตรีไทยได้แต่งเพื่อ เป็นการเชิดหน้าชูตาทัดเทียมกับนานา อารยะประเทศ

12 นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ และคณะ. เคียงราษฏร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 2543. 12 สิง หามหราชินี พ. ศ. 2543 กรุงเทพฯ : มูลนิธิ. วารี อัมไพวรรณ. 2537. สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.

13 นำเสนอโดย นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ รหัส 47262305 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ สอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรม และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google