งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปราม

2 ปัจจัยหลักในการ ปราบปราม กฎหมายต่างๆ - กฎหมายใน หน้าที่ของ กรม สรรพสามิต - ป. วิอาญา - กฎหมาย ปกครอง - กฎหมายอาญา - กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ยานพาหนะและ สิ่งของต่างๆ - รถยนต์ - จักรยานยนต์ / จักรยาน - อาวุธปืน / มีด - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ - I pad - Notebook/Computer - เชือก - ไฟฉาย - VDO / กล้องถ่ายรูป - แว่นขยาย - Black Light - กุญแจมือ - เสื้อเกราะ - เครื่องเขียน ( อุปกรณ์สำหรับทำ บันทึก ) คน - เจ้าพนักงาน สรรพสามิต - ลูกจ้างฯ - พนักงาน ราชการ - ข้าราชการฝ่าย อื่นๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ศุลกากร ครู - ประชาชนทั่วไป ( ผู้แจ้งเบาะแส / สายลับ )

3 คุณสมบัตินักปราบปราม ใจ เด็ดขา ด ฉลาด คิด พิชิต หลักฐา น ประสา นไมตรี มี กฎระเ บียบ เฉียบ ขาด การ ตัดสินใ จ ใฝ่ คุณธร รม นำด้าน ซื่อสัต ย์ ขจัด ความ มักง่าย โปร่งใส ความ ประพฤติ ยึดกฎ แห่ง กรรม สรรพสามิต มือปราบ

4 กฎหมายที่ให้อำนาจ พระราชบัญญัติสุรา พ. ศ.2493 คือ - พนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 คือ - เจ้าพนักงาน พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 - เจ้าพนักงาน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 - พนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2550 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม สรรพสามิต

5 การตรวจ ปราบปรามน้ำมัน ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม

6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลักษณะสินค้า “ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน ไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อ มาแล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิทูเมน ( แอล ฟัลต์ ) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ ได้รับจากปิโตรเลียมและให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้รับการกลั่นหรือ แยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา นุเบกษา

7 โรงกลั่นน้ำมันฝาง จ. เชียงใหม่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพ จ. ชลบุรี โรงกลั่นไทย ออยล์ โรงกลั่นเอสโซ่ จ. ระยอง โรงกลั่น น้ำมันสตาร์ โรงกลั่นน้ำมันระยอง โรงกลั่นน้ำมัน TPI โรงกลั่นน้ำมันมี 7 โรงใน ประเทศไทย สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 4

8 โรงกลั่นของไทยใน ปัจจุบัน มี 7 โรง 1. ไทยออยล์ (TOP) 2. ไออาร์พีซี (IRPC) 3. เอสโซ่ (ESSO) 4. สตาร์ปิโตรเลียมลีไพน์นิ่ง (SPRC) 5. พีทีที โกลบอล เคมิบอล จำกัด (PTTGC) 6. บางจาก (BCP) 7. ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) ( โรงกลั่นน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กรม พลังงานทหาร )

9 สีที่ปรับเปลี่ยนใหม่ น้ำมันเบนซินออกเทน ๙๑ จากสี แดง เป็นสีเหลือง น้ำมันเบนซินออกเทน ๙๕ จากสี เหลือง เป็นสีน้ำเงิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๕ จากสี เขียว เป็นสีแดง

10

11

12

13

14 ผู้ประกอบกา ร ประเท ศ กรุงเทพ ฯ ภาค 1ภาค 2ภาค 3ภาค 4ภาค 5ภาค 6ภาค 7ภาค 8ภาค 9 น้ำมัน ม.71918 - - - - - - -1 - ม.109969223721724 ม.11 18,61 8 7911,7531,5043,3053,0581,3203,0341,7451,244864 ม.122,392156203196338317114306321243198 แอลพีจี ม.71211 - - - - - -1 - - โรงบรรจุ ก๊าซ 428951 47514433465145 จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันแยกตามพื้นที่ หมายเหตุ : 1. ปริมาณการค้าไม่รวมผู้ค้าน้ำมันที่ทำการค้าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันหล่อลื่น 2. ผู้ค้า ม.7 ที่จำหน่ายน้ำมัน 14 ราย, จำหน่ายน้ำมันและแอลพีจี 5 ราย, จำหน่ายแอลพีจีเพียงชนิดเดียว 7 ราย หน่วย : ราย 14

15 ผู้ค้าน้ำมัน เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม ร้อยเอ็ ด รวม ภาค 4 มาตรา 10 7 7 มาตรา 111921384182032892071074913282724133,058 มาตรา 12261142313224764242531317 จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันภาค 4 15

16 ที่ตั้งด่าน ศุลกากร

17 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 1. จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญ ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 3. จุดผ่านแดนบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 4. จุดผ่อนปรนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 5. จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 6. จุดผ่านแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี 7. จุดผ่อนปรนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ 8. จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

18 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 9. ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัด หนองคาย 10. ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 11. ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 12. ด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง 13. ด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 14. ด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก จังหวัด นราธิวาส 15. ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 16. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัด สงขลา 17. ด่านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล

19 ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศต่างๆ (11 มีนาคม 2556) ประเทศ เบนซิน ดีเซลหมุนเร็ว ประเทศ เบนซิน ดีเซลหมุนเร็ว 1.ไทย48.5029.79 2.ลาว55.0045.00 3.สิงคโปร์29.8126.63 4.กัมพูชา55.0045.00 5.มาเลเซีย21.50 (97) 20.50 6.พม่า 50.0041.00

20 ศุลกากรร่วมกับสรรพสามิตตรวจสอบน้ำมัน ส่งออกไปต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google