งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

2 ปัจจัยหลักในการปราบปราม
ยานพาหนะและสิ่งของต่างๆ รถยนต์ จักรยานยนต์/จักรยาน อาวุธปืน/มีด วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ I pad Notebook/Computer เชือก ไฟฉาย VDO/กล้องถ่ายรูป แว่นขยาย Black Light กุญแจมือ เสื้อเกราะ เครื่องเขียน (อุปกรณ์สำหรับทำบันทึก) กฎหมายต่างๆ กฎหมายในหน้าที่ของ กรมสรรพสามิต ป.วิอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คน เจ้าพนักงานสรรพสามิต ลูกจ้างฯ พนักงานราชการ ข้าราชการฝ่ายอื่นๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ศุลกากร ครู ประชาชนทั่วไป (ผู้แจ้งเบาะแส/สายลับ)

3 คุณสมบัตินักปราบปราม
ใจ เด็ดขาด ฉลาดคิด พิชิตหลักฐาน ประสานไมตรี มีกฎระเบียบ เฉียบขาดการตัดสินใจ ใฝ่คุณธรรม นำด้านซื่อสัตย์ ขจัดความมักง่าย โปร่งใสความประพฤติ ยึดกฎแห่งกรรม สรรพสามิตมือปราบ

4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
กฎหมายที่ให้อำนาจ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 คือ เจ้าพนักงาน พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช เจ้าพนักงาน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ พนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

5 การตรวจปราบปรามน้ำมัน
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลักษณะสินค้า “น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิทูเมน (แอลฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้รับจากปิโตรเลียมและให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้รับการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

7 โรงกลั่นน้ำมันมี 7 โรงในประเทศไทย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โรงกลั่นน้ำมันฝาง จ.เชียงใหม่ จ.ชลบุรี โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นเอสโซ่ จ. ระยอง โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ โรงกลั่นน้ำมันระยอง โรงกลั่นน้ำมัน TPI โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

8 โรงกลั่นของไทยในปัจจุบัน มี 7 โรง
โรงกลั่นของไทยในปัจจุบัน มี 7 โรง ไทยออยล์ (TOP) ไออาร์พีซี (IRPC) เอสโซ่ (ESSO) สตาร์ปิโตรเลียมลีไพน์นิ่ง (SPRC) พีทีที โกลบอล เคมิบอล จำกัด (PTTGC) บางจาก (BCP) ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) (โรงกลั่นน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กรมพลังงานทหาร)

9 สีที่ปรับเปลี่ยนใหม่
น้ำมันเบนซินออกเทน ๙๑ จากสีแดง เป็นสีเหลือง น้ำมันเบนซินออกเทน ๙๕ จากสีเหลือง เป็นสีน้ำเงิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๕ จากสีเขียว เป็นสีแดง

10

11

12

13

14 จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันแยกตามพื้นที่
หน่วย : ราย ผู้ประกอบการ ประเทศ กรุงเทพฯ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 น้ำมัน ม.7 19 18 - 1 ม.10 99 69 2 3 7 4 ม.11 18,618 791 1,753 1,504 3,305 3,058 1,320 3,034 1,745 1,244 864 ม.12 2,392 156 203 196 338 317 114 306 321 243 198 แอลพีจี 12 11 โรงบรรจุก๊าซ 428 9 51 47 44 33 46 45 หมายเหตุ : ปริมาณการค้าไม่รวมผู้ค้าน้ำมันที่ทำการค้าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันหล่อลื่น 2. ผู้ค้า ม.7 ที่จำหน่ายน้ำมัน 14 ราย , จำหน่ายน้ำมันและแอลพีจี 5 ราย , จำหน่ายแอลพีจีเพียงชนิดเดียว 7 ราย

15 จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันภาค 4
ผู้ค้าน้ำมัน เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สารคาม ร้อยเอ็ด รวม ภาค 4 มาตรา 10 7 มาตรา 11 192 138 418 203 289 207 107 491 328 272 413 3,058 มาตรา 12 26 11 42 31 32 24 64 25 317

16 ที่ตั้งด่านศุลกากร

17 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จุดผ่านแดนหรือด่านที่จะส่งออกและนำเข้าน้ำมัน จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จุดผ่านแดนบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จุดผ่อนปรนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จุดผ่านแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

18 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ด่านที่ทางสรรพสามิตจะต้องควรระวัง (ต่อ) 9. ด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย 10. ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11. ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 12. ด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง 13. ด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 14. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 15. ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 16. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 17. ด่านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล

19 ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศต่างๆ (11 มีนาคม 2556)
ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศต่างๆ (11 มีนาคม 2556) ประเทศ เบนซิน ดีเซลหมุนเร็ว ไทย ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย (97) พม่า

20 ศุลกากรร่วมกับสรรพสามิตตรวจสอบน้ำมันส่งออกไปต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google