งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ x 5 = โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท 12 x 1,000 = 12,000 ( ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552) ปรับ 2 เท่า ของค่าภาษี

2

3 รายการ เลย หนอง บัวลำ ภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึงกาฬรวม คดี เปรียบเทีย บปรับ 2,677,50094,500280,00071,7501,412,5504,536,300 สถิติการจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบปรับ ปี 2555 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 3

4 รายการ เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึงกาฬรวม คดี เปรียบเทีย บปรับ 254,450166,2501,242,8501,788,150 สถิติการจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบปรับ ปี 2556 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 4 หมายเหตุ การจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบ ปรับ ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานใน 2 ไตรมาส แรก ( ต. ค.55 – มี. ค.56

5 1. สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) คืออะไร เป็นของเหลว มีสีใสเหมือน น้ำ แต่ไม่รวมตัวกับน้ำระเหย ได้ง่าย มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นสารละลาย หรือตัวทำละลาย ซึ่งเป็นของผสมระหว่าง สารประกอบที่มีเฉพาะธาตุ ไฮโดรเจน (H) และธาตุ คาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบสำคัญ

6 ผู้รับอนุญาต ใช้ สารละลายฯ ชนิด เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึง กาฬ รวม ภาค 4 Toluene Rubber solvent 1124 White spirit 123 SARASOL TOPSOL BF22 WS ISO PAR G.11 SOLVESSO DSP 80/100 11

7 -NAPHTH A -REFORM ATE - น้ำมันก๊าด -NGL -CONDEN SATE - อื่น ๆ วัตถุดิบ โรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม และตัว สารละลาย SOLVENT โรง อุตสาหก รรม Solvent -RUBBER SOLVENT -WHITE SPIRIT -PENTANE -HEXANE -XYLENE -EXXSOL D 80 ผลิตภัณฑ์ SOLVENT

8 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตสี ทินเนอร์ (White Spirit, Rubber Solvent) - ใช้งานเกี่ยวกับ PTA และเส้นใย (Paraxylene) - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตยาง กาว ( Rubber Solvent, Toluene) - ใช้งานเกี่ยวกับเรซิ่น (White Spirit) - ใช้งานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น (Exxsol D80) - ใช้งานเกี่ยวกับผลิตพลาสติก (Pentane)

9 - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตหมึกพิมพ์ (Printing INK) - ใช้งานเกี่ยวกับกลุ่มขุดเจาะน้ำมัน (Escaid 110, Saraline 200) - ใช้งานเกี่ยวกับงานทำความ สะอาด (Exxsol D80, Exxsol D40) - ใช้งานเกี่ยวกับกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Exxsol D40, Sarasol 40) - ใช้ในงานสกัดน้ำมันพืชและเมล็ด พืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Hexane) - ใช้ในงานอื่น ๆ

10 3. ผู้ประกอบการ Solvent: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน ผู้ใช้ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ผู้ใ ช้ ตัวแ ทน ผู้ใ ช้ ตัวแ ทน ผู้ใ ช้

11 4. สรุปจำนวนผู้ประกอบการในระบบของ Solvent ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ข้อมูลกรุงเทพ ต่างจังหวั ด รวม ผู้ผลิต -34 ผู้นำเข้า ตัวแทน ผู้ใช้ 5091,5962,105 รวม 5871,7952,382

12 5. ปัญหาของ Solvent : การ ปลอมปนในน้ำมัน เนื่องจาก 5.1 คุณสมบัติใกล้เคียงน้ำมัน เบนซินและดีเซล โดยตัวที่มีความเสี่ยง คือ RUBBER SOLVENT WHITE SPIRIT

13 5.2 ปัญหาของทางด้านราคา : ราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน และดีเซล โดยทั่วไป RUBBER SOLVENT เบนซีน ราคาต่อลิตร 21 บาท 48 บาท WHITE SPIRIT ดีเซล ราคาต่อลิตร 23 บาท 30 บาท

14 6. การควบคุม Solvent ในปัจจุบัน : 6.1 การยื่นขออนุญาต ผู้ผลิต ใช้ แบบ สค. 01 ผู้นำเข้าใช้ แบบ สค. 01 ตัวแทนใช้ แบบ สค. 02 ก ผู้ใช้ใช้ แบบ สค. 02

15 แบบ สค.02

16 6.2 การจัดทำใบกำกับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ผู้ผลิต / ผู้นำเข้าใช้แบบที่ 1 โดยจะต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อนำ สารละลายไฮโดรคาร์บอน ออกจากโรงอุตสาหกรรม ตัวแทนใช้แบบที่ 2 โดยจะจัดทำเมื่อจำหน่าย สารละลายไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป

17 6.3 การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะต้องจัดทำ 1. บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ( สค. 03) 2. บัญชีงบเดือนแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ( สค. 04, 04 ก ) พร้อมนำส่งภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

18 ขนไปลงที่อื่น มิใช่สถานที่ได้รับอนุญาต - ผิดตาม ม. 161 (1) เพราะถูกตัดสิทธิ์ ยกเว้นภาษี เท่ากับต้องชำระภาษี เมื่อไม่ ชำระก็เป็นครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ไม่มีใบกำกับการขนย้าย - ผิดตาม ม. 161 (1) เพราะถูกตัดสิทธิ์ ยกเว้นภาษี เท่ากับต้องชำระภาษี เมื่อไม่ ชำระก็เป็นครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ความผิดเกี่ยวกับสารละลาย ไฮโดรคาร์บอน

19 สรุป การตรวจปราบปราม พ. ร. บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 ( น้ำมัน ) เป็นคดีที่ยากต่อการจับกุมอย่างมาก เพราะตัว สินค้า ( น้ำมัน ) ไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าผิดกฎหมาย เหมือนสุราและยาสูบ ต้องใช้ผลวิเคราะห์ก่อนว่าเข้า พิกัดภาษีสรรพสามิต หรือกรณีโซลเว้นท์ก็ต้องระบุว่ามี ส่วนผสมของสารละลายไอโดรคาร์บอน ซึ่งไม่สามารถ มองด้วยตาเปล่าได้ทำให้ยากลำบากต่อการจับกุม ดังนั้น ผู้จับกุมจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ รวมทั้งระยะเวลาในการติดตามการกระทำผิดทุกระยะ เส้นทางของการขนถ่ายสินค้า ( น้ำมัน ) ไม่เหมือนคดีสุราและยาสูบที่สามารถกำหนดจุดจับกุม ได้แต่น้ำมันไม่ใช่ รถน้ำมันแม้ว่าจะวิ่งออกนอกเส้นทางก็ไม่ใช่ว่าจะผิดซะ ทีเดียว คนขับรถจะอ้างว่ารถเสีย เยี่ยมลูกเมีย สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 4

20

21 ต่อ 302 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google