งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท 12 x 1,000 = 12,000 ( ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552) ปรับ 2 เท่า ของค่าภาษี

2

3 รายการ เลย หนอง บัวลำ ภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึงกาฬรวม คดี 4 11 1 29 เปรียบเทีย บปรับ 2,677,50094,500280,00071,7501,412,5504,536,300 สถิติการจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบปรับ ปี 2555 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 3

4 รายการ เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึงกาฬรวม คดี 132 7 13 เปรียบเทีย บปรับ 254,450166,2501,242,8501,788,150 สถิติการจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบปรับ ปี 2556 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 4 หมายเหตุ การจับกุมคดีน้ำมัน และเปรียบเทียบ ปรับ ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานใน 2 ไตรมาส แรก ( ต. ค.55 – มี. ค.56

5 1. สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) คืออะไร เป็นของเหลว มีสีใสเหมือน น้ำ แต่ไม่รวมตัวกับน้ำระเหย ได้ง่าย มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นสารละลาย หรือตัวทำละลาย ซึ่งเป็นของผสมระหว่าง สารประกอบที่มีเฉพาะธาตุ ไฮโดรเจน (H) และธาตุ คาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบสำคัญ

6 ผู้รับอนุญาต ใช้ สารละลายฯ ชนิด เลย หนอง บัวลำภู อุดร ธานี หนอง คาย สกล นคร พนม มุกดา หาร ขอน แก่น กาฬ สินธุ์ มหา สาร คาม บึง กาฬ รวม ภาค 4 Toluene 1 3 4 Rubber solvent 1124 White spirit 123 SARASOL 75 1113 TOPSOL BF22 WS-20022 ISO PAR G.11 SOLVESSO 100 11 DSP 80/100 11

7 -NAPHTH A -REFORM ATE - น้ำมันก๊าด -NGL -CONDEN SATE - อื่น ๆ วัตถุดิบ โรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม และตัว สารละลาย SOLVENT โรง อุตสาหก รรม Solvent -RUBBER SOLVENT -WHITE SPIRIT -PENTANE -HEXANE -XYLENE -EXXSOL D 80 ผลิตภัณฑ์ SOLVENT

8 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตสี ทินเนอร์ (White Spirit, Rubber Solvent) - ใช้งานเกี่ยวกับ PTA และเส้นใย (Paraxylene) - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตยาง กาว ( Rubber Solvent, Toluene) - ใช้งานเกี่ยวกับเรซิ่น (White Spirit) - ใช้งานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น (Exxsol D80) - ใช้งานเกี่ยวกับผลิตพลาสติก (Pentane)

9 - ใช้งานเกี่ยวกับการผลิตหมึกพิมพ์ (Printing INK) - ใช้งานเกี่ยวกับกลุ่มขุดเจาะน้ำมัน (Escaid 110, Saraline 200) - ใช้งานเกี่ยวกับงานทำความ สะอาด (Exxsol D80, Exxsol D40) - ใช้งานเกี่ยวกับกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Exxsol D40, Sarasol 40) - ใช้ในงานสกัดน้ำมันพืชและเมล็ด พืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Hexane) - ใช้ในงานอื่น ๆ

10 3. ผู้ประกอบการ Solvent: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน ผู้ใช้ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ผู้ใ ช้ ตัวแ ทน ผู้ใ ช้ ตัวแ ทน ผู้ใ ช้

11 4. สรุปจำนวนผู้ประกอบการในระบบของ Solvent ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ข้อมูลกรุงเทพ ต่างจังหวั ด รวม ผู้ผลิต -34 ผู้นำเข้า 156176 ตัวแทน 63104167 ผู้ใช้ 5091,5962,105 รวม 5871,7952,382

12 5. ปัญหาของ Solvent : การ ปลอมปนในน้ำมัน เนื่องจาก 5.1 คุณสมบัติใกล้เคียงน้ำมัน เบนซินและดีเซล โดยตัวที่มีความเสี่ยง คือ RUBBER SOLVENT WHITE SPIRIT

13 5.2 ปัญหาของทางด้านราคา : ราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน และดีเซล โดยทั่วไป RUBBER SOLVENT เบนซีน ราคาต่อลิตร 21 บาท 48 บาท WHITE SPIRIT ดีเซล ราคาต่อลิตร 23 บาท 30 บาท

14 6. การควบคุม Solvent ในปัจจุบัน : 6.1 การยื่นขออนุญาต ผู้ผลิต ใช้ แบบ สค. 01 ผู้นำเข้าใช้ แบบ สค. 01 ตัวแทนใช้ แบบ สค. 02 ก ผู้ใช้ใช้ แบบ สค. 02

15 แบบ สค.02

16 6.2 การจัดทำใบกำกับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ผู้ผลิต / ผู้นำเข้าใช้แบบที่ 1 โดยจะต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อนำ สารละลายไฮโดรคาร์บอน ออกจากโรงอุตสาหกรรม ตัวแทนใช้แบบที่ 2 โดยจะจัดทำเมื่อจำหน่าย สารละลายไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป

17 6.3 การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะต้องจัดทำ 1. บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ( สค. 03) 2. บัญชีงบเดือนแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ( สค. 04, 04 ก ) พร้อมนำส่งภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

18 ขนไปลงที่อื่น มิใช่สถานที่ได้รับอนุญาต - ผิดตาม ม. 161 (1) เพราะถูกตัดสิทธิ์ ยกเว้นภาษี เท่ากับต้องชำระภาษี เมื่อไม่ ชำระก็เป็นครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ไม่มีใบกำกับการขนย้าย - ผิดตาม ม. 161 (1) เพราะถูกตัดสิทธิ์ ยกเว้นภาษี เท่ากับต้องชำระภาษี เมื่อไม่ ชำระก็เป็นครอบครองสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ความผิดเกี่ยวกับสารละลาย ไฮโดรคาร์บอน

19 สรุป การตรวจปราบปราม พ. ร. บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 ( น้ำมัน ) เป็นคดีที่ยากต่อการจับกุมอย่างมาก เพราะตัว สินค้า ( น้ำมัน ) ไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าผิดกฎหมาย เหมือนสุราและยาสูบ ต้องใช้ผลวิเคราะห์ก่อนว่าเข้า พิกัดภาษีสรรพสามิต หรือกรณีโซลเว้นท์ก็ต้องระบุว่ามี ส่วนผสมของสารละลายไอโดรคาร์บอน ซึ่งไม่สามารถ มองด้วยตาเปล่าได้ทำให้ยากลำบากต่อการจับกุม ดังนั้น ผู้จับกุมจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ รวมทั้งระยะเวลาในการติดตามการกระทำผิดทุกระยะ เส้นทางของการขนถ่ายสินค้า ( น้ำมัน ) ไม่เหมือนคดีสุราและยาสูบที่สามารถกำหนดจุดจับกุม ได้แต่น้ำมันไม่ใช่ รถน้ำมันแม้ว่าจะวิ่งออกนอกเส้นทางก็ไม่ใช่ว่าจะผิดซะ ทีเดียว คนขับรถจะอ้างว่ารถเสีย เยี่ยมลูกเมีย สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 4

20

21 042- 326930-1 ต่อ 302 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การคิดภาษีน้ำมันเพื่อ ใช้คำนวณค่าปรับ น้ำมันเตา คิดอัตราภาษีตาม มูลค่า ร้อยละ 5 21.5202 x 5 = 1.0760 100 โซลเว้นท์ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า ลิตรละ 12 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google