งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE OIL BUSINESS PROCESS. Crude oil Tanker/bunker Exporter คลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันสถานีบริการ ผู้บริโภค เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ไบโอดีเซล (B5) เบนซิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE OIL BUSINESS PROCESS. Crude oil Tanker/bunker Exporter คลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันสถานีบริการ ผู้บริโภค เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ไบโอดีเซล (B5) เบนซิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE OIL BUSINESS PROCESS

2 Crude oil Tanker/bunker Exporter คลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันสถานีบริการ ผู้บริโภค เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ไบโอดีเซล (B5) เบนซิน ดีเซล เอทานอล ไบโอดีเซล ดีเซล เอทานอล ไบโอดีเซล Petroleum Petrochemical Solvent สค 01 Naphtha Ethane Propane Naphtha Ethane Propane ตัวแทน สค 02 ก Solvent ผู้ใช้ สค 02 Solvent Petrochemical Product METHANE, ETHANE, PROPANE,REFORMATE, LPG,NAPTHA,BENZENE, GASOHOL,JET,DESEIL/ B5, ETC.

3 คลัง น้ำมัน สถานี บริการ อุตสาหกรร ม Solvent สค 01 ผู้ใช้ อุตสาหกรรม เคมี ปิโตรเลียม ตัวแ ทน Export/ Tanker/Bunk er เบนซิน Gasohol ดีเซล ดีเซล B5 แนฟ ทา อีเทน โพ รเพน เบนซิน, ดีเซล แนฟทา, Reformate NGL, Condensate Solve nt สค 02 โรงกลั่น Export/Tanker/Bunk er น้ำมันดิบ สค 02 ก ผลิตภัณฑ์ - ก๊าซมีเทน, อีเทน, โพร เพน, LPG - ก๊าซมีเทน, อีเทน, โพร เพน, LPG - แนฟทา, Reformate - แนฟทา, Reformate - เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ - เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ - JET, ก๊าด, ดีเซล / บี 5 - JET, ก๊าด, ดีเซล / บี 5 - เตา, อื่นๆ - เตา, อื่นๆ ดีเซล ดีเซล B5 ดีเซล เอ ทานอล / ไบโอ ดีเซล โรงงานผลิต เอทานอล / ไบโอดีเซล ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ผู้บริโภ ค

4 คลัง น้ำมัน สถานี บริการ Export/ Tanker/Bunk er เบนซิน Gasohol ดีเซล ดีเซล B5 เบนซิน, ดีเซล โรงกลั่น Export/Tanker/Bunk er น้ำมันดิบ ดีเซล ดีเซล B5 ดีเซล เอ ทานอล / ไบโอ ดีเซล โรงงานผลิต เอทานอล / ไบโอดีเซล ห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผู้บริโภ ค ( ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน และดีเซล ) / คำอธิบาย...

5 คำอธิบายห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ( ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน และดีเซล ) โรงกลั่น น้ำมัน โรงงานเอ ทานอล โรงงานไบโอ ดีเซล 1. โรงกลั่นนำน้ำมันดิบเข้ากระบวนการกลั่นได้สินค้าน้ำมันพื้นฐานเบนซิน ดีเซลและ นำออกจากโรงกลั่นส่งให้คลังน้ำมันโดยเสียภาษี 2. โรงงานสุราสามทับของดเว้นภาษีสุรา โดยทำการแปรสภาพสุราสามทับเป็นเอทา นอล ส่งให้คลังน้ำมัน 3. โรงงานไบโอดีเซล ( บี 100) ส่งไบโอ ( บี 100) ให้คลังน้ำมัน 4. คลังน้ำมันในทางธุรกิจคือผู้บริหารจัดการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง ตามพรบ. น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 7 อาทิเช่น ปตท. เชลล์ เอสโซ่ และอื่นๆ ในทางปฏิบัติผู้ค้า ( ม.7) จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหลายรายในแต่ ละคลัง 5. การผลิตน้ำมันของผู้ค้า ( ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ) 5.1 น้ำมันเบนซินและดีเซลจะต้องมีคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด 5.2 การผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยนำน้ำมันตามข้อ 1. ผสมกับเอทานอลตามข้อ 2. เสียภาษีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ตามในอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 85 ลว. 13 พ. ค.52) ใช้สิทธิ์หักลดหย่อน ภาษีน้ำมันเบนซินพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบ โดยปฏิบัติตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลว. 24 ก. พ. 2547 คลังน้ำมัน สถานี บริการ ผู้บริโภค

6 องค์ประกอบของน้ำมันดิบองค์ประกอบของน้ำมันดิบ น้ำมันดิบ Fuel Oil Diesel LPG Kerosene Heavy Naphtha Heavy Naphtha Light Naphtha Kerosene

7 หน่ายกลั่นน้ำมันดิบ น้ำมันดิบ LPG LTREATING UNIT NAPHTHA PRETRATINGE UNIT KEROSENE TREATING UNIT GAS OIL DESULFURIZATION UNIT LN ISOMERIZATION UNIT CATALYTIC REFORMING UNIT REFORMATE ISOMERATE แนฟทา เคโรซีน ดีเซล GAS OIL น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว ก๊าซหุงต้ม ก๊าซเชื้อเพลิง แนฟทาเบา FUEL GAS TREATING UNIT LIGHT NAPHTHA MEROX UNIT แนฟทาเบา GRU การกลั่นลำดับส่วน (FRACTION ATION) 1กระบวนการกลั่นน้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพ (TREATING) 2 การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของน้ำมัน (CONVERSION) 3 การผสมผลิตภัณฑ์ (BLENDING) 4

8 การผสมน้ำมัน (Blending) เป็นการนำน้ำมันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มาผสมกันเพื่อให้มี คุณภาพตามที่ต้องการ หรือ ตามข้อกำหนดลักษณะและ คุณภาพน้ำมันของกรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นการนำน้ำมันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มาผสมกันเพื่อให้มี คุณภาพตามที่ต้องการ หรือ ตามข้อกำหนดลักษณะและ คุณภาพน้ำมันของกรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

9 การผสมน้ำมัน (Blending) GREEN PLUS 95 Additive + Color GREEN PLUS 91 Isomerate Reformate Naphtha Octane 98-100 Octane 60-70 Octane 83 GASOHOL 95 GASOHOL 91 MTBE Octane 115 Octane 130 ETHANOL ETHANOL

10 แผนภูมิแสดงกระบวนการจ่ายน้ำมันสำเร็จรูป / น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน สำเร็จรูป / น้ำมันกึ่ง สำเร็จรูป ท่อ น้ำมัน สำเร็จรูป / น้ำมันกึ่ง สำเร็จรูป รถบรรทุก น้ำมัน น้ำมัน สำเร็จรูป เรือบรรทุก น้ำมัน น้ำมัน สำเร็จรูป / น้ำมันกึ่ง สำเร็จรูป มาตรวัด ถัง น้ำมัน เครื่องวัดระดับ และอุณหภูมิ ชนิดอัตโนมัติ หมายเหตุ : มีการรับรองตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการ ควบคุมเปรียบเทียบการวัด

11 แผนภูมิแสดงกระบวนการจ่าย น้ำมันสำเร็จรูป / น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปทางท่อ ถัง น้ำมัน Thappline โรงกลั่นน้ำมัน Vol. Before Vol. After Manifest Net Vol. มาตร วัด

12 โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน เชื้อเพลิงในประเทศไทย ราคาขาย ณ โรงกลั่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าการตลาด ภาษีมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต เงินกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt THE OIL BUSINESS PROCESS. Crude oil Tanker/bunker Exporter คลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันสถานีบริการ ผู้บริโภค เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ไบโอดีเซล (B5) เบนซิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google