งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE OIL BUSINESS PROCESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE OIL BUSINESS PROCESS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE OIL BUSINESS PROCESS

2 Petroleum Petrochemical ตัวแทน สค 02 ก Petrochemical Solvent Solvent
Naphtha Ethane Propane Solvent Naphtha Ethane Propane Solvent สค 01 ผู้ใช้ สค 02 โรงกลั่นน้ำมัน สถานีบริการ คลังน้ำมัน Crude oil เบนซิน ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ไบโอดีเซล (B5) ผู้บริโภค เอทานอล ไบโอดีเซล ดีเซล เอทานอล ไบโอดีเซล Product METHANE, ETHANE, PROPANE,REFORMATE, LPG,NAPTHA,BENZENE,GASOHOL,JET,DESEIL/B5, ETC. Tanker/bunker Exporter Petroleum

3 ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
Export/Tanker/Bunker โรงงานผลิต เอทานอล/ ไบโอดีเซล ดีเซล ดีเซล B5 เอทานอล/ไบโอดีเซล Export/ Tanker/Bunker เบนซิน Gasohol ดีเซล ดีเซล B5 สถานีบริการ คลังน้ำมัน เอทานอล/ไบโอดีเซล เบนซิน, ดีเซล ดีเซล แนฟทา อีเทน โพรเพน น้ำมันดิบ อุตสาหกรรม เคมีปิโตรเลียม โรงกลั่น แนฟทา, Reformate NGL, Condensate ผลิตภัณฑ์ - ก๊าซมีเทน, อีเทน, โพรเพน, LPG - แนฟทา, Reformate - เบนซิน,แก๊สโซฮอล์ - JET, ก๊าด, ดีเซล/บี 5 - เตา, อื่นๆ อุตสาหกรรม Solvent สค 01 ผู้บริโภค Solvent ผู้ใช้ สค 02 Solvent ตัวแทน Solvent สค 02ก

4 ห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล) Export/Tanker/Bunker โรงงานผลิต เอทานอล/ ไบโอดีเซล ดีเซล ดีเซล B5 เอทานอล/ไบโอดีเซล Export/ Tanker/Bunker เบนซิน Gasohol ดีเซล ดีเซล B5 สถานีบริการ คลังน้ำมัน เอทานอล/ไบโอดีเซล เบนซิน, ดีเซล ดีเซล น้ำมันดิบ โรงกลั่น ผู้บริโภค /คำอธิบาย...

5 คำอธิบายห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล) โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเอทานอล คลังน้ำมัน สถานีบริการ ผู้บริโภค โรงงานไบโอดีเซล โรงกลั่นนำน้ำมันดิบเข้ากระบวนการกลั่นได้สินค้าน้ำมันพื้นฐานเบนซิน ดีเซลและนำออกจากโรงกลั่นส่งให้คลังน้ำมันโดยเสียภาษี โรงงานสุราสามทับของดเว้นภาษีสุรา โดยทำการแปรสภาพสุราสามทับเป็นเอทานอล ส่งให้คลังน้ำมัน โรงงานไบโอดีเซล(บี100) ส่งไบโอ(บี100) ให้คลังน้ำมัน คลังน้ำมันในทางธุรกิจคือผู้บริหารจัดการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพรบ.น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 7 อาทิเช่น ปตท. เชลล์ เอสโซ่ และอื่นๆ ในทางปฏิบัติผู้ค้า (ม.7) จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหลายรายในแต่ละคลัง การผลิตน้ำมันของผู้ค้า (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม) 5.1 น้ำมันเบนซินและดีเซลจะต้องมีคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด 5.2 การผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยนำน้ำมันตามข้อ1. ผสมกับเอทานอลตามข้อ2. เสียภาษีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ตามในอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 85 ลว. 13 พ.ค.52) ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีน้ำมันเบนซินพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบ โดยปฏิบัติตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลว. 24 ก.พ. 2547

6 องค์ประกอบของน้ำมันดิบ
Diesel LPG LPG Light Naphtha Kerosene Heavy Naphtha Fuel Oil Diesel LPG Heavy Naphtha Kerosene น้ำมันดิบ

7 กระบวนการกลั่นน้ำมัน
การกลั่นลำดับส่วน (FRACTIONATION) 1 การปรับปรุงคุณภาพ (TREATING) 2 การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของน้ำมัน (CONVERSION) 3 การผสมผลิตภัณฑ์ (BLENDING) 4 หน่ายกลั่นน้ำมันดิบ น้ำมันดิบ LPG LTREATING UNIT NAPHTHA PRETRATINGE UNIT KEROSENE TREATING UNIT GAS OIL DESULFURIZATION UNIT LN ISOMERIZATION UNIT CATALYTIC REFORMING UNIT REFORMATE ISOMERATE แนฟทา เคโรซีน ดีเซล GAS OIL น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว ก๊าซหุงต้ม ก๊าซเชื้อเพลิง แนฟทาเบา FUEL GAS TREATING UNIT LIGHT NAPHTHA MEROX UNIT GRU

8 การผสมน้ำมัน (Blending)
เป็นการนำน้ำมันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มาผสมกันเพื่อให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือตามข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

9 การผสมน้ำมัน (Blending)
MTBE Octane 115 GREEN PLUS 95 Isomerate Reformate Naphtha Octane Octane 60-70 Octane 83 Octane 130 ETHANOL GASOHOL 95 Octane 130 ETHANOL GASOHOL 91 GREEN PLUS 91 Additive + Color

10 แผนภูมิแสดงกระบวนการจ่ายน้ำมันสำเร็จรูป/น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป
เครื่องวัดระดับ และอุณหภูมิ ชนิดอัตโนมัติ มาตรวัด เรือบรรทุกน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูป /น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป มาตรวัด รถบรรทุกน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูป มาตรวัด ท่อน้ำมันสำเร็จรูป /น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป ถังน้ำมัน หมายเหตุ : มีการรับรองตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการควบคุมเปรียบเทียบการวัด

11 แผนภูมิแสดงกระบวนการจ่ายน้ำมันสำเร็จรูป / น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปทางท่อ
Vol. Before Vol. After Manifest Net Vol. มาตรวัด ถังน้ำมัน Thappline โรงกลั่นน้ำมัน

12 โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ราคาขาย ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt THE OIL BUSINESS PROCESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google