งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ
1 การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ

2 2 ความเป็นมา ด้วยจะมีการกำหนดให้เครื่องปรับอากาศปิดแสตมป์ในวันที่ 1 ธ.ค. 47 โดยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงและประกาศ ดังนี้ 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 35 และ 36 กำหนดชนิด ลักษณะ และวิธีการใช้แสตมป์ 2. ประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้เครื่องปรับอากาศ เสียภาษีโดยใช้แสตมป์

3 การควบคุมแสตมป์ของหน่วยราชการ กองทรัพยากรจัดเก็บภาษี
3 การควบคุมแสตมป์ของหน่วยราชการ จ่ายตามชนิดและลักษณะ 2 สรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา 1 ขอเบิกแสตมป์ กองทรัพยากรจัดเก็บภาษี การควบคุมแสตมป์จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การรับ-จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ 2547

4 ระเบียบกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะออกระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย
4 ระเบียบกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะออกระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย การเก็บรักษา การควบคุมใช้และการปิดแสตมป์ เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว

5 หลักการการรับ จ่ายแสตมป์ตามระเบียบกรมสรรพสามิต
5 หลักการการรับ จ่ายแสตมป์ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถเลือกได้ 2 ทาง 1. เสียภาษีแล้วรับแสตมป์ 2. ทำสัญญา วางหลักประกันแล้วรับแสตมป์

6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีแล้วรับแสตมป์
6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีแล้วรับแสตมป์ - ยื่นชำระภาษี (ภษ.01-12) - ขอเบิกแสตมป์ (ภษ.01-14/1) 1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม สรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา - ปิดแสตมป์ตามหมายเลข จ่ายแสตมป์ (ลงหมายเลขแสตมป์ใน แบบภษ.01-14/1) 2 จัดทำ : - - บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย (แบบที่ 1) - งบเดือนการรับ-จ่าย (แบบที่ 2) จัดทำ : - บัญชีแบบ ส.ส ทำงบเดือน ส.ส. 2/40

7 ผู้นำเข้าเสียภาษีแล้วรับแสตมป์ สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
7 ผู้นำเข้าเสียภาษีแล้วรับแสตมป์ ขอเบิกแสตมป์ (แบบ ภษ.01-14/1) 2 ผู้นำเข้า 1 ด่านศุลกากร สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ด่านตั้งอยู่ ชำระภาษี จ่ายแสตมป์ (ลงหมายเลขแสตมป์ใน แบบภษ.01-14/1) 3 จัดทำ : - - งบเดือนการรับ-จ่าย (แบบที่ 2) จัดทำ : - บัญชีแบบ ส.ส ทำงบเดือน ส.ส. 2/40

8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์
8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์ - ทำสัญญา + วางหลักประกัน - เบิกแสตมป์ล่วงหน้า(ภษ.01-14/2) 1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม สรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา 2 จ่ายแสตมป์ - ยื่นชำระภาษี (ภษ.01-12) ก่อนขนจาก โรงอุตสาหกรรม 3 จัดทำ : - - บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย (แบบที่ 1) - งบเดือนการรับ-จ่าย (แบบที่ 2) จัดทำ : - บัญชีแบบ ส.ส ทำงบเดือน ส.ส. 2/40

9 ผู้นำเข้าทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์
9 ผู้นำเข้าทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์ - ทำสัญญา + วางหลักประกัน - เบิกแสตมป์ล่วงหน้า(ภษ.01-14/2) 1 ผู้นำเข้า สรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา จ่ายแสตมป์ 2 ชำระภาษี 3 ด่านศุลกากร ขนออก จัดทำ : - - แบบงบเดือนการรับ-จ่าย (แบบที่ 2) จัดทำ : - แบบ ส.ส งบเดือน ส.ส. 2/40

10 การทำสัญญาเบิกแสตมป์ล่วงหน้า
10 ยื่นขออนุญาตทำสัญญาพร้อมแบบ ภษ.01-14/2 1 ยื่นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า สรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา ทำสัญญาเบิกแสตมป์ล่วงหน้า 5 2 พิจารณาวงเงิน ไม่เกินค่าภาษีเฉลี่ย ต่อเดือน (6 เดือน) แจ้งอนุญาต 3 หมายเหตุ: สัญญาจะทำเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไปสามารถเบิกแสตมป์ล่วงหน้า ได้ตามวงเงินที่เหลือเมื่อได้ชำระภาษีแล้ว

11 การเก็บรักษาแสตมป์ ให้เก็บในโรงอุตสาหกรรม ในที่ ๆ ปลอดภัย
11 การเก็บรักษาแสตมป์ ให้เก็บในโรงอุตสาหกรรม ในที่ ๆ ปลอดภัย โดยแยกเป็นสัดส่วน

12 วิธีการใช้และการปิดแสตมป์
12 วิธีการใช้และการปิดแสตมป์ 1. แสตมป์ FC ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน 2. แสตมป์ FC นำเข้า ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน ที่นำเข้า 3. แสตมป์ CD ปิด Condensing Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงานรวมทั้ง เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง 4. แสตมป์ CD นำเข้า ปิด Condensing Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน รวมทั้งเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง ที่นำเข้า 5. แสตมป์ Auto ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้า 6. การปิดแสตมป์ให้ปิดให้สนิทกับตัวเครื่องในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google