งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ 1 การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ 1 การประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ 1 การประชุม

2 ความเป็นมา ด้วยจะมีการกำหนดให้ เครื่องปรับอากาศปิดแสตมป์ใน วันที่ 1 ธ. ค. 47 โดย กระทรวงการคลังได้ออก กฎกระทรวงและประกาศ ดังนี้ 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 35 และ 36 กำหนดชนิด ลักษณะ และวิธีการใช้แสตมป์ 2. ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศ เสียภาษีโดยใช้แสตมป์ 2

3 สรรพสามิต พื้นที่ / พื้นที่สาขา กองทรัพยากรจัดเก็บภาษี การควบคุมแสตมป์ของหน่วยราชการ ขอเบิก แสตมป์ จ่ายตามชนิดและลักษณะ การควบคุมแสตมป์จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การรับ - จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ. ศ 2547 3 2 1

4 ระเบียบกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะออกระเบียบว่า ด้วยการรับ - จ่าย การเก็บรักษา การควบคุมใช้และ การปิดแสตมป์ เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ปรากฏ ว่าได้เสียภาษีแล้ว 4

5 หลักการการรับ จ่ายแสตมป์ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถเลือกได้ 2 ทาง 1. เสียภาษีแล้วรับแสตมป์ 2. ทำสัญญา วางหลักประกันแล้วรับแสตมป์ 5

6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีแล้วรับแสตมป์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม สรรพสามิต พื้นที่ / พื้นที่สาขา - ยื่นชำระภาษี ( ภษ.01-12) - ขอเบิกแสตมป์ ( ภษ.01-14/1) จ่ายแสตมป์ ( ลงหมายเลข แสตมป์ใน แบบภษ.01- 14/1) จัดทำ : - - บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย ( แบบที่ 1) - งบเดือนการรับ - จ่าย ( แบบที่ 2) จัดทำ : - - บัญชีแบบ ส. ส. 03-01 - ทำงบเดือน ส. ส. 2/40 6 1 2 - ปิดแสตมป์ตามหมายเลข

7 ผู้นำเข้าเสียภาษีแล้วรับแสตมป์ ผู้นำเข้า สรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ที่ด่านตั้งอยู่ จ่ายแสตมป์ ( ลงหมายเลข แสตมป์ใน แบบภษ.01- 14/1) จัดทำ : - - งบเดือนการรับ - จ่าย ( แบบที่ 2) จัดทำ : - - บัญชีแบบ ส. ส. 03-01 - ทำงบเดือน ส. ส. 2/40 7 2 3 ด่านศุลกากร ขอเบิกแสตมป์ ( แบบ ภษ.01-14/1) ชำระภาษี 1

8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม สรรพสามิต พื้นที่ / พื้นที่สาขา - ทำสัญญา + วาง หลักประกัน - เบิกแสตมป์ล่วงหน้า ( ภษ.01-14/2) - ยื่นชำระภาษี ( ภษ.01-12) ก่อนขนจาก โรงอุตสาหกรรม จัดทำ : - - บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย ( แบบที่ 1) - งบเดือนการรับ - จ่าย ( แบบที่ 2) จัดทำ : - - บัญชีแบบ ส. ส. 03-01 - ทำงบเดือน ส. ส. 2/40 8 1 3 จ่ายแสตมป์ 2

9 ผู้นำเข้าทำสัญญา วางประกันแล้วรับแสตมป์ ผู้นำเข้า สรรพสามิต พื้นที่ / พื้นที่สาขา - ทำสัญญา + วาง หลักประกัน - เบิกแสตมป์ล่วงหน้า ( ภษ.01-14/2) จัดทำ : - - แบบงบเดือนการรับ - จ่าย ( แบบที่ 2) จัดทำ : - - แบบ ส. ส. 03-01 - งบเดือน ส. ส. 2/40 9 1 3 จ่ายแสตมป์ ด่านศุลกากร ขนออก ชำระภาษี 2

10 การทำสัญญาเบิกแสตมป์ล่วงหน้า ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า สรรพสามิต พื้นที่ / พื้นที่สาขา ยื่นขออนุญาต ทำสัญญาพร้อม แบบ ภษ.01-14/2 10 1 3 2 พิจารณาวงเงิน ไม่เกินค่าภาษีเฉลี่ย ต่อเดือน (6 เดือน ) แจ้งอนุญาต ทำสัญญาเบิกแสตมป์ล่วงหน้า ยื่นหนังสือสัญญาค้ำประกัน ของธนาคาร หมายเหตุ : สัญญาจะทำเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไปสามารถเบิกแสตมป์ล่วงหน้า ได้ตามวงเงินที่เหลือเมื่อได้ชำระภาษีแล้ว 5 4

11 การเก็บรักษาแสตมป์ 11 ให้เก็บในโรง อุตสาหกรรม ในที่ ๆ ปลอดภัย โดยแยกเป็น สัดส่วน

12 วิธีการใช้และการปิดแสตมป์ 12 1. แสตมป์ FC ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน 2. แสตมป์ FC นำเข้า ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน ที่นำเข้า 3. แสตมป์ CD ปิด Condensing Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงานรวมทั้ง เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง 4. แสตมป์ CD นำเข้า ปิด Condensing Unit เครื่องปรับอากาศบ้านและสำนักงาน รวมทั้งเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง ที่นำเข้า 5. แสตมป์ Auto ปิด Fancoil Unit เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้า 6. การปิดแสตมป์ให้ปิดให้สนิทกับตัวเครื่องในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ซักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ 1 การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google