งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2535  มาตรา 52 ว่าด้วยเรื่องผู้มี อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  มาตรา 57 ว่าด้วยเรื่องการ ย้ายข้าราชการ  มาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2535  มาตรา 52 ว่าด้วยเรื่องผู้มี อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  มาตรา 57 ว่าด้วยเรื่องการ ย้ายข้าราชการ  มาตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2535  มาตรา 52 ว่าด้วยเรื่องผู้มี อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  มาตรา 57 ว่าด้วยเรื่องการ ย้ายข้าราชการ  มาตรา 137 ว่าด้วยเรื่องการ นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก. พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่ กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้ บังคับ โดยอนุโลม

2  กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ. ศ.2544 ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2547 และ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ.2548

3  หนังสือ สำนักงาน ก. พ.  ที่ สร 1003/ ว 11 ลงวันที่ 13 กันยายน 2519  ที่ สร 0705/ ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ( เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตรา เงินเดือนข้าราชการพลเรือน ) ( เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการที่มี คุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง )

4  หนังสือสำนักงาน ก. พ.  ที่ นร 1008.1/ ว 11 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 ( เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการปีงบประมาณ 2549)  ที่ นร 1009.3/22 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 ( เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง ภายในกรมชลประทาน )

5  หนังสือสำนักงาน ก. พ.  ที่ สร 0705/ ว 6 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2521 ( เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง )  ที่ สร 0705/ ว 13 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2521 ( เรื่อง การปรับระดับตำแหน่ง ) “ สำหรับการย้ายระดับควบและการ ย้ายต่ำกว่าระดับเดิม ”

6  หนังสือ สำนักงาน ก. พ.  ที่ นร 0711/ ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ( เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือน สามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ) “ สำหรับการย้ายต่ำ กว่าระดับเดิม ”  ที่ สร 0711/ ว 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ( เรื่อง หลักการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญในสาย งานที่เริ่มต้นจากระดับ 2) “ สำหรับการย้ายระดับ ควบ ”

7  หนังสือ สำนักงาน ก. พ.  ที่ นร 0705/ ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 ( เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือน สามัญผู้ได้รับคัดเลือก ) “ สำหรับการย้ายระดับควบและการย้าย ต่ำกว่าระดับเดิม ”  ที่ นร 0708.1/ ว 3 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 ( เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพล เรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับ ควบ ) “ สำหรับการย้าย ระดับควบ ”

8  หนังสือสำนักงาน ก. พ.  ที่ นร 1006/ ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ( เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพล เรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดย อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสาย งานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) “ สำหรับการย้ายตาม ว 34/2547”

9  หนังสือสำนักงาน ก. พ.  ที่ นร 1008.3.2/480 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ( เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 “ สำหรับการย้ายตาม ว 34/2547”

10  คำสั่งกรม ชลประทาน  ที่ ข 777/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ( เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติ ราชการด้านบริหารงานบุคคล แทนอธิบดี )


ดาวน์โหลด ppt  พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2535  มาตรา 52 ว่าด้วยเรื่องผู้มี อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  มาตรา 57 ว่าด้วยเรื่องการ ย้ายข้าราชการ  มาตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google