งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

/. นโยบายของ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "/. นโยบายของ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.agi.nu.ac.th/lab /

2 นโยบายของ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของ นิสิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ 2. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ในการ ทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคณะฯสู่ความเป็น เลิศด้านการวิจัยและสนองนโยบาย มหาวิทยาลัยวิจัยในปี พ. ศ. 2550 3. เพื่อเพิ่มรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพและชีวภาพ 4. จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับงานวิจัยขั้นสูงให้เพียงพอ และ ดำเนินการบริหารและจัดการที่มี ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับประเทศ และสากล

3 ศูนย์กลางการบริการ ตรวจวิเคราะห์ต่างๆ การตรวจวิเคราะห์ดิน การตรวจวิเคราะห์พืช การตรวจวิเคราะห์น้ำ การตรวจวิเคราะห์ทางอากาศ การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและ กายภาพในอาหาร การตรวจวิเคราะห์ทางจุล ชีววิทยาในอาหาร

4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง รวมทั้งสิ้น 23 เครื่อง เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ใน ห้องปฏิบัติการ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูง แบบควบคุมความเย็น เครื่องตรวจสารด้วยแสงเหนือม่วง (Transluminator) ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมเครื่อง เพิ่มปริมาณ DNA ใน ห้องปฏิบัติการ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูง แบบควบคุมความเย็น เครื่องตรวจสารด้วยแสงเหนือม่วง (Transluminator) ชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรม อ่างต้มน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์หมุนเวียนของน้ำ (Water Bath) เครื่องย่อยไนโตรเจน ยี่ห้อ VELP เครื่องเขย่าและผสมสารละลาย (VORTEX) เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบ อัตโนมัติ เครื่องวัดสีในผลิตผลพืชสวน 1 เครื่อง เครื่อง GC ชนิด TCD และ FID Detector เครื่องเขย่าและผสมสารละลาย (VORTEX) เครื่องย่อยไนโตรเจน ยี่ห้อ VELP เครื่องโยกสารและเขย่าสารแบบ แผ่น เครื่องให้ความร้อนแบบแห้งชนิด ควบคุมอุณหภูมิ ถังเก็บสารให้ความเย็นจัดแบ ยิ่งยวด เครื่องกวนสารละลายแบบแผ่นให้ ความร้อน ตู้เพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดสภาพอากาศ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง เครื่องวัดสภาพน้ำในภาคสนาม (Multi-Probe System) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดย การดูดกลืนแสง เครื่อง HPLC ชนิด Isocratic System แบบอัตโนมัติ เครื่อง GC ชนิด TCD และ FID Detector เครื่องวัดสีในผลิตผลพืชสวน 1 เครื่อง เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบ อัตโนมัติ เครื่องกลั่นแยกสารด้วย สุญญากาศ เครื่องอิเลคโตรโฟไลซีส

5 ห้องปฏิบัติการทาง Molecular ( ชั้น 2)

6 ห้องปฏิบัติการทางเคมี ( ชั้น 3)

7 ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม ( ชั้น 4)

8 ภาพกิจกรรมของห้องปฏิบัติการกลาง การรณรงค์การจัดการและเทคนิคความ ปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt /. นโยบายของ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ฯ 1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google