งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง ปริญญา หน่วยการศึกษาหลังปริญญา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง ปริญญา หน่วยการศึกษาหลังปริญญา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง ปริญญา หน่วยการศึกษาหลังปริญญา 1

2  ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการผลิตบัณฑิตและสร้าง งานวิจัย  เปิด Fellowship Program ให้ครบทุก สาขา แนวทางการ บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 2

3 3

4 วิสัยทัศน์ “ เป็นคณะ แพทยศาสตร์ชั้นเลิศ ที่มุ่งสู่ระดับ นานาชาติ ” 4

5 พันธกิจ “ ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพ บุคลากรทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ จริยธรรม ” คุณธรรม และ จริยธรรม ” 5

6 ภารกิจหลัก งานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง งานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง บริหาร ประสานงานและดูแลคุณภาพ การศึกษาหลังปริญญา ( แพทย์ใช้ ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ) บริหาร ประสานงานและดูแลคุณภาพ การศึกษาหลังปริญญา ( แพทย์ใช้ ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ) ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ บริหารการจัดหาและจัดสรรตำแหน่ง แพทย์ใช้ทุน บริหารการจัดหาและจัดสรรตำแหน่ง แพทย์ใช้ทุน งานรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในฐานะแม่ ข่าย งานรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในฐานะแม่ ข่าย 6

7 วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์  พัฒนาแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ต่อ ยอดให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ดีตามแผนที่วางไว้  ร่วมมือกับภาควิชาโดยผ่านทางรองหัวหน้าภาค ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน และไม่ซ้ำซ้อน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้มีการสมัครเป็นแพทย์ ประจำบ้าน การประชาสัมพันธ์ให้มีการสมัครเป็นแพทย์ ประจำบ้าน การจัดทำแผนลดการลาออกของแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน การจัดทำแผนลดการลาออกของแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน การจัดหลักสูตรนานาชาติ การจัดหลักสูตรนานาชาติ  เสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดของการเพิ่มหลักสูตรแพทย์ ต่อยอดทุกปี 7

8 กราฟแสดงจำนวนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ปี 2547 - 2551 จำนวน ( คน ) ปี พ. ศ. 8

9 กราฟแสดงจำนวนการลาออกของแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ปี 2546 - 2551 จำนวน ( คน ) ปี พ. ศ. 9

10 ปฐมนิเทศแพทย์ ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 10

11 โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ กรณ๊ศึกษาปัญหา จริยธรรม เรื่องหมอเจ็บ 11

12 พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 12

13  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทย์ให้เข้มแข็ง ( ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมชีว การแพทย์ โท - เอก )  ประสานงานมุ่งเน้นให้แต่ละหลักสูตรมี ความเข็มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ สามารถแข่งขันกับสถาบันภายนอก  ร่วมหารือกับประธานหลักสูตรเพื่อพัฒนา และให้การสนับสนุนตรงตามความต้องการ วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ 13

14  ส่งเสริมให้มีการตรวจเยี่ยม สถาบันเพิ่มพูนทักษะอย่าง ต่อเนื่องเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมี ผู้บริหารและภาควิชาหลักเป็น ทีมนำ มุ่งเน้นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ 14

15 โครงการตรวจ เยี่ยมแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 6 15

16 1. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2. โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 3. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 4. โรงพยาบาลทุ่งสง 5. โรงพยาบาลตะกั่วป่า 6. โรงพยาบาลพังงา 7. โรงพยาบาลภูเก็ต 8. โรงพยาบาลกระบี่ 9. โรงพยาบาลตรัง 10. โรงพยาบาลพัทลุง 11. โรงพยาบาลสตูล 12. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 13. โรงพยาบาลสงขลา 14. โรงพยาบาลปัตตานี 15. โรงพยาบาลนราธิวาส 16. โรงพยาบาลสุไหงโก - ลก 17. โรงพยาบาลยะลา 18. โรงพยาบาลนราธิวาส โครงการตรวจเยี่ยม แพทย์ เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 6 16

17 ตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 17

18  ส่งเสริมกลุ่มนักวิชาการของคณะ ทั้งส่วนกลางและภาควิชาให้เข็ม แข็งเพื่อลดภาระของอาจารย์ มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและ แบ่งปันองค์ความรู้จากการทำงาน ยกย่องให้การสนับสนุนผู้มีผลการ ทำงานดีเด่น วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ 18

19 สัมมนา นักวิชาการ 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง ปริญญา หน่วยการศึกษาหลังปริญญา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google