งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการ พัฒนามาตรฐาน แรงงาน เพื่อ ส่งเสริมการค้า เสรี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการ พัฒนามาตรฐาน แรงงาน เพื่อ ส่งเสริมการค้า เสรี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการ พัฒนามาตรฐาน แรงงาน เพื่อ ส่งเสริมการค้า เสรี 1

2 กำแพงการค้า... ยุค โลกาภิวัฒน์ * ปกป้องการค้า การผลิต และ การจ้างงาน มาตรการ ภาษี มาตรการที่ มิใช่ภาษี สุขอนามัยและสุขอนามัย พืช อุปสรรคด้านเทคนิค เก็บภาษีต่อต้านการทุ่ม ตลาด สิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม มาตรฐานแรงงาน 2

3 ความหมาย ข้อกำหนดการ ปฏิบัติต่อแรงงาน เกี่ยว กับ สภาพการจ้างและ สภาพการทำงาน 3

4 หลักปฏิบัติ Code Of Conduct มาตรฐานแรงงานเป็น ส่วนหนึ่งของ จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบทาง สังคมของบรรษัท CSR) 4

5 มติคณะรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2544 อนุมัติ 301,869,900 บาท ระยะเวลา 5 ปี (2545 - 2549) 5

6 หลักการและเหตุผล ภาวะการแข่งขันในเวที การค้าโลก รุนแรงขึ้นเป็นลำดับ กลุ่มผู้ซื้อจากประเทศ พัฒนาแล้วนำ มาตรฐาน แรงงานมาเป็นเงื่อนไข SA 8000 WRAP FLA COC ผู้ผลิต 6

7 เป้าหมาย ให้ลูกจ้างได้รับการ ปฎิบัติ ตามข้อกำหนด มาตรฐานแรงงาน ที่เป็นเงื่อนไขทาง การค้า ลดอุปสรรค - เพิ่ม โอกาสทางการค้า 7

8 ประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานสู่สากล ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ - ความ มั่นคงทางสังคม ลดอุปสรรค - เพิ่มโอกาสทางการค้า 8

9 ประกาศกระทรวงแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ( มรท.8001-2546) ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2546 9

10 THAI LABOUR STANDARD (TLS. 8001 – 2003) ความรับผิดชอบทาง สังคมของธุรกิจไทย THAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: TCSR TCSR : แนวคิด หลักการ และ ขอบข่าย SA 8000 10

11 มีสาระสำคัญ 2 ส่วนหลัก คือ 1. สิทธิแรงงานและการคุ้มครอง อ้างอิงมาจาก อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 5.3. การใช้แรงงานบังคับ 5.4 ค่าตอบแทนการทำงาน 5.5 ชั่วโมงการทำงาน 5.6 การเลือกปฏิบัติ 5.7 วินัยและ การลงโทษ 5.8 การใช้แรงงานเด็ก 11

12 5.9 การใช้ แรงงานหญิง 5.10 เสรีภาพในการ สมาคมและการร่วมเจรจา ต่อรอง 5.11 ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน 5.12 สวัสดิการแรงงาน 2. ระบบการจัดการแรงงาน เป็นระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) 12

13 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อ แรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทาง สังคมอันนำไปสู่การส่งเสริมโอกาสการ แข่งขันของธุรกิจไทย และยกระดับ คุณภาพชีวิต 13

14 วัตถุประ สงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถาน ประกอบกิจการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น พื้นฐานและยกระดับการ ปฏิบัติสู่สากล รวมทั้งมี ระบบ การจัดการที่ดีอัน เป็นหลักประกันว่าการ ปฏิบัตินั้นจะยั่งยืนและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรับรอง มรท 8001 : 2546 14

15  ระเบียบกรมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย พ. ศ.2546 ฉบับที่ 2 และ 3 พ. ศ.2547 ประกาศกรม กำหนดการ รับรอง แบ่ง 2 ระดับ ระดับพื้นฐาน และระดับ สมบูรณ์ 15

16 รับรองการปฏิบัติที่ สอดคล้องข้อกำหนด มาตรฐานตามขอบเขต ของกฎหมาย อายุการ รับรอง 1 ปี ระดับพื้นฐาน 16

17 รับรองการปฏิบัติที่ สอดคล้องข้อมาตรฐาน ทั้งหมด แบ่งเป็น 4 ขั้น ตาม ความสามารถในการจัดการ O.T.  ขั้นริเริ่ม (Initiative Phase) O.T. 36 ชม.  ขั้นพัฒนา (Generative Phase)O.T. 24 ชม.  ขั้นก้าวหน้า (Progressive Phase) O.T. 18 ชม.  ขั้นสูงสุด (Superative Phase) O.T. 12 ชม. อายุการ รับรอง 3 ปี อายุการ รับรอง 1 ปี ระดับสมบูรณ์ 17

18 การรับรอง มรท.8001-2546 สปก. มีความพร้อมเข้าสู่การ รับรอง มรท.8001-2546 กรมจัดจ้างที่ปรึกษาสร้าง เครือข่ายพัฒนา มาตรฐานแรงงาน ที่ปรึกษาเข้าไปร่วม ดำเนินการ 6-8 วันทำการ ระยะเวลา 4-6 เดือน ที่ปรึกษาเข้าไปร่วม ดำเนินการ 6-8 วันทำการ ระยะเวลา 4-6 เดือน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 การจัดทำมาตรฐานแรงงาน ประสบความสำเร็จ กระทั่งมีความพร้อมยื่นขอรับการ รับรอง 18

19 ข้อบกพร่องย่อย เสนอแผน ข้อบกพร่องย่อย เสนอแผน ข้อบกพร่องสำคัญ เสนอแผน ติดตามผล ข้อบกพร่องสำคัญ เสนอแผน ติดตามผล เสนอคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติสอดคล้อง การปฏิบัติไม่สอดคล้อง กรมจัดจ้าง CB ตรวจประเมินตาม ISO/IEC Guide 62,66 ISO 19011 กรมจัดจ้าง CB ตรวจประเมินตาม ISO/IEC Guide 62,66 ISO 19011 19 สถานประกอบกิจการยื่นคำขอการรับรองพร้อมเอกสารประกอบ

20 คณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณา ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด แก้ไข ขอข้อมูลเพิ่มเติม พิจารณาทวนสอบความ สอดคล้องกับข้อกำหนด เสนออนุมัติการรับรอง อนุมัติและประกาศการรับรอง ตรวจติดตามรักษาระบบ แจ้งให้ยื่นต่ออายุ เมื่อครบการรับรอง 20


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการ พัฒนามาตรฐาน แรงงาน เพื่อ ส่งเสริมการค้า เสรี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google