งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวอย่างการประเมินฯ ของกรมสารขัณฑ์ บุคลากรรวม 2,000 คน และได้รับจัดสรร งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ – สำนักงานเลขานุการกรม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวอย่างการประเมินฯ ของกรมสารขัณฑ์ บุคลากรรวม 2,000 คน และได้รับจัดสรร งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ – สำนักงานเลขานุการกรม –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวอย่างการประเมินฯ ของกรมสารขัณฑ์ บุคลากรรวม 2,000 คน และได้รับจัดสรร งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ – สำนักงานเลขานุการกรม – สถาบันการพัฒนาฝีมือแรงงาน – สำนักการเงินและการคลัง – ศูนย์คอมพิวเตอร์ – สำนักบริหารพัสดุ – สำนักทรัพยากรบุคคล – สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานภูมิภาคที่ 1-15

2 2 กิจกรรมที่สำคัญของสำนัก บริหารพัสดุ 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง 3. งานบำรุงรักษา 2. งานทะเบียนพัสดุ 4. งาน บริหารทั่วไป

3 3 การกำหนดวัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ระดับ องค์กร เพื่อปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานฝีมือ แรงงานเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ระดับ กิจกรรม สำนักบริหารพัสดุ - ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของ องค์กรให้ให้บริการจัดหาพัสดุ ได้ตามความต้องการของส่วน งานต่าง ๆ ได้อย่างประหยัดและ ทันเวลา - มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - มีระบบฐานข้อมูลพัสดุที่ สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างเป็น ปัจจุบันและถูกต้องเชื่อถือได้

4 4 วัตถุประสงค์ ( ช่อง 1) และ การ ควบคุมที่มีอยู่ ( ช่อง 2) งานทะเบียน พัสดุ วัตถุประสงค์ มีระบบฐานข้อมูล พัสดุที่สมบูรณ์ สามารถใช้ ประโยชน์จาก ข้อมูลที่จัดเก็บได้ อย่างเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ถูกต้อง การควบคุมที่มีอยู่ ประเมินว่าเพียงพอ และมี ประสิทธิผล หรือไม่ ? - มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้นำเข้าข้อมูล - กำหนดไว้ในคู่มือฯ ให้ บันทึกรายการ เคลื่อนไหวของแต่ละ วันในวันทำการถัดไป

5 5 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ บันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจาก ปริมาณเอกสารนำเข้า มีจำ จำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน การควบคุมที่มีอยู่แล้วและความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ - มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อมูลเป็นผู้นำเข้าข้อมูล - กำหนดไว้ในคู่มือฯ ให้ บันทึก รายการ เคลื่อนไหวของแต่ละวัน - ในวันทำการถัดไป การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

6 6 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และการ ปรับปรุงการควบคุม เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากปริมาณเอกสารนำเข้ามีจำนวนมาก เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน การปรับปรุงการควบคุม ( ช่อง 8) - จัดสรรเวลาให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภายใน วันทำการเดียวกับที่ได้รับเอกสารโดยจัดเป็น ระบบ Batch - เอกสารส่วนที่เป็นการขอเบิกพัสดุให้ผู้เบิก บันทึกเข้าในแผ่นบันทึกข้อมูลโดยตรงและส่ง แผ่นมาให้งานทะเบียน Upload ขึ้นระบบฯ

7 7 แผนการปรับปรุงระดับส่วนงาน ย่อย แบบ ปย. 2 งวด / เวลา ที่พบ จุดอ่อน การปรับปรุงกำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ 30 ก. ย. 53 จัดสรรเวลาให้เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลภายในวันทำการ เดียวกับที่ได้รับเอกสารโดย จัดเป็นระบบ Batch 1 ธ. ค. 53/ ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร พัสดุ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ทั้งหมด เนื่องจากปริมาณเอกสารนำเข้ามีจำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ ก่อน


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวอย่างการประเมินฯ ของกรมสารขัณฑ์ บุคลากรรวม 2,000 คน และได้รับจัดสรร งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ดังนี้ – สำนักงานเลขานุการกรม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google