งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY อาจารย์ชลาลัย หาญ เจนลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY อาจารย์ชลาลัย หาญ เจนลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY อาจารย์ชลาลัย หาญ เจนลักษณ์

2 งานอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย

3 บทนำ • ความหมาย • ขอบเขตหรือลักษณะงาน • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง งานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

4 วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ • ความหมาย • ขอบเขต / ลักษณะงาน • บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ การประสานงาน

5 อาชีวอนามัย & ความปลอดภัย • อาชีว (Occupation) = อาชีพ • อนามัย (Health) = สุขภาพอนามัย อนามัยและความปลอดภัย ของ ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ

6 อาชีวอนามัย เกี่ยวข้องกับงาน ป้องกันและ ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต สถานะทาง สังคม อาชีวอนามัย สุขภาพกาย

7 ความปลอดภัย (Safety) * สภาพแวดล้อมของการ ทำงานที่ปราศจาก • สิ่งคุกคาม • อันตราย • ความเสี่ยง

8 ลักษณะงานอาชีวอ นามัย 1. ส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) 2. ป้องกัน (Prevention) 3. ปกป้องคุ้มครอง (Protection) 4. จัดการงาน (Placing) 5. ปรับงาน / ปรับคน (Adaptation)

9 ขอบเขตขิองงานอา ชีวอนามัย 1. สืบค้น (IDENTIFY) 2. การประเมิน (EVALUATION) 3. การควบคุม (CONTROL) *** สิ่งคุกคามสุขภาพ อนามัย ******

10 บุคลากรในงานอา ชีวอนามัย 1. จป. ระดับวิชาชีพ 2. นักวิชาการด้าน อาชีวอ นามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม 3. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือ แพทย์โรงงาน

11 บุคลากรในงานอา ชีวอนามัย 5. นักการยศาสตร์ 6. วิศวกรรมความปลอดภัย 7. นักวิทยาศาสตร์ 8. อื่น ๆ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคม สงเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY อาจารย์ชลาลัย หาญ เจนลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google