งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 2. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 3. สัมมนา ดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ 4. โครงการร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 2. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 3. สัมมนา ดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ 4. โครงการร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับธนาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 2. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 3. สัมมนา ดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ 4. โครงการร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับธนาคาร 5.e-Learning 6. การให้ทุนการศึกษา แนวทางการพัฒนาพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2 2 1.Core Competency 2.Functional Competency 3.Training Needs ตามความจำเป็นในการ ฝึกอบรม ของฝ่ายงานต่างๆ 4. อื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น หลักสูตร EVM/Basel II/ จริยธรรมคุณธรรม เป็นต้น การฝึกอบรมภายใน

3 3 Core Competency มีจำนวน 6 ด้าน ด้านความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ (Result Oriented) เช่น หลักสูตร “ การทำงานอย่างมืออาชีพ ” หลักสูตร “ การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต ” ด้านการทำงานเป็นทีม (Team Oriented) เช่น หลักสูตร “ การ เสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน ” ด้านความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า (Customer Oriented) เช่น หลักสูตร “ บุคลิกภาพและการบริการ ” หลักสูตร “ บริการด้วยใจเหนือ คู่แข่ง ” ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เช่น หลักสูตร “ เทคนิค การติดต่อสื่อสาร ” ด้านความคิดริเริ่ม (Innovation and Creativity) เช่น หลักสูตร “ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ” ด้านตะหนักถึงค่าใช้จ่ายในการทำงาน (Cost Consciousness) เช่น หลักสูตร “ การบริหารงบประมาณและต้นทุนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ” Core Competency การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4 4 Managerial Competency มีจำนวน 5 ด้าน การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing) เช่น หลักสูตร “ เทคนิคการวางแผนและการจัดการ ” หลักสูตร “HR for Non-HR” ความรอบรู้ในด้านธุรกิจ (Business Knowledge) เช่น หลักสูตร “ การตลาดสินเชื่อและตลาดเงินฝาก ” ภาวะผู้นำ (Leadership) เช่น หลักสูตร ” การเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นหัวหน้างาน ” หลักสูตร “Leadership” การคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical Thinking/Problem Solving) เช่น หลักสูตร “ การคิดอย่างเป็น ระบบ ” การบริหารเปลี่ยนแปลง (Change Management) เช่น หลักสูตร “ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ” Managerial Competency การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5 5 Functional Competency แยกตามกลุ่มงาน ออกเป็น 15 กลุ่ม คือ กลุ่มงานสินเชื่อ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานประเมินราคาหลักทรัพย์ กลุ่มงานสนับสนุนสินเชื่อ กลุ่มงานสนับสนุนบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล Functional Competency การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานควบคุมภายใน กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและอื่นๆ

6 6 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ - การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX) หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (MOBEX) หลักสูตรการพัฒนาระดับบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (YOBEX) อบรมภายนอกในประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7 7 University of Washington Business ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Pacific Rim Banker Program Wharton Real Estate Center ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลักสูตร International Union for Housing Finance (IUHF) อบรมภายนอกต่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8 8 1. ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ธนาคารกสิกรไทย 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ( ปตท.) 2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง – ธนาคารกสิกรไทย สัมมนาและดูงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 9 โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับธนาคาร 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (Mini MBA) 2. Leadership การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10 10 e-Learning 1. บัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting Management) 2. การสอนงานและการติดตาม (Coaching and Monitor Implementation) 3. การบริหารเวลา (Time Management) 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 5. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) 6. การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11 11 ทุนการศึกษา ทุนภายในประเทศ จำนวน 8 ทุน  พนักงาน 5 ทุน  บุคคลภายนอก 3 ทุน ทุนต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน  พนักงาน 2 ทุน  บุคคลภายนอก 2 ทุน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

12 12 การพัฒนาพนักงาน ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองในงาน (On the Job Training) วิทยากรภายใน การสื่อสาร / เผยแพร่ข้อมูลความรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13 13 การประเมินผลการฝึกอบรม ประเมินผลการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดย จะทำการประเมินผลการอบรมหลังการจัด อบรมเสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ ในระดับ Reaction 3 ด้านดังนี้  ด้านเนื้อหาการอบรม  ด้านการจัดอบรม  ด้านวิทยากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 14 แบบประเมินผลการอบรมในภาพรวม หลังจากการจัดการอบรมภายในตามแผนเสร็จ สิ้นในแต่ละปี จะทำการประเมินผลในภาพรวม โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของการดำเนินงาน ฝึกอบรม (Training Scorecard) 4 ด้าน คือ  ด้านความพึงพอใจของพนักงาน ( การจัดอบรมและ วิทยากร )  ด้านการดำเนินการภายใน ( จำนวนผู้เข้ารับการอบรม )  ด้านค่าใช้จ่ายในการอบรม ( ประสิทธิภาพด้าน ค่าใช้จ่าย )  ด้านการเรียนรู้ ( ประโยชน์ที่ได้รับ และการนำไป ประยุกต์ใช้ ) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ppt 1 1. การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 2. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 3. สัมมนา ดูงานในประเทศและ ต่างประเทศ 4. โครงการร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google