งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนาพนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนาพนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนาพนักงาน
การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) สัมมนา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับธนาคาร e-Learning การให้ทุนการศึกษา

2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การฝึกอบรมภายใน Core Competency Functional Competency Training Needs ตามความจำเป็นในการฝึกอบรม ของฝ่ายงานต่างๆ อื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น หลักสูตร EVM/Basel II/จริยธรรมคุณธรรม เป็นต้น

3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Core Competency Core Competency มีจำนวน 6 ด้าน ด้านความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ (Result Oriented) เช่น หลักสูตร “การทำงานอย่างมืออาชีพ” หลักสูตร “การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต” ด้านการทำงานเป็นทีม (Team Oriented) เช่น หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน” ด้านความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า (Customer Oriented) เช่น หลักสูตร “บุคลิกภาพและการบริการ” หลักสูตร “บริการด้วยใจเหนือคู่แข่ง” ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เช่น หลักสูตร “เทคนิคการติดต่อสื่อสาร” ด้านความคิดริเริ่ม (Innovation and Creativity) เช่น หลักสูตร “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” ด้านตะหนักถึงค่าใช้จ่ายในการทำงาน (Cost Consciousness) เช่น หลักสูตร “การบริหารงบประมาณและต้นทุนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”

4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Managerial Competency
การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing) เช่น หลักสูตร “เทคนิคการวางแผนและการจัดการ” หลักสูตร “HR for Non-HR” ความรอบรู้ในด้านธุรกิจ (Business Knowledge) เช่น หลักสูตร “การตลาดสินเชื่อและตลาดเงินฝาก” ภาวะผู้นำ (Leadership) เช่น หลักสูตร”การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” หลักสูตร “Leadership” การคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical Thinking/Problem Solving) เช่น หลักสูตร “การคิดอย่างเป็นระบบ” การบริหารเปลี่ยนแปลง (Change Management) เช่นหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”

5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Functional Competency
กลุ่มงานสินเชื่อ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานประเมินราคาหลักทรัพย์ กลุ่มงานสนับสนุนสินเชื่อ กลุ่มงานสนับสนุนบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานควบคุมภายใน กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและอื่นๆ

6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อบรมภายนอกในประเทศ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX) หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (MOBEX) หลักสูตรการพัฒนาระดับบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (YOBEX)

7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบรมภายนอกต่างประเทศ
University of Washington Business ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Pacific Rim Banker Program Wharton Real Estate Center ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร International Union for Housing Finance (IUHF)

8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สัมมนาและดูงาน ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง

9 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับธนาคาร
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (Mini MBA) 2. Leadership

10 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
e-Learning บัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting Management) การสอนงานและการติดตาม (Coaching and Monitor Implementation) การบริหารเวลา (Time Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)

11 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทุนการศึกษา ทุนภายในประเทศ จำนวน 8 ทุน พนักงาน 5 ทุน บุคคลภายนอก 3 ทุน ทุนต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน พนักงาน 2 ทุน บุคคลภายนอก 2 ทุน

12 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาพนักงาน ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองในงาน (On the Job Training) วิทยากรภายใน การสื่อสาร/เผยแพร่ข้อมูลความรู้

13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการฝึกอบรม
ประเมินผลการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร โดยจะทำการประเมินผลการอบรมหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ ในระดับ Reaction 3 ด้านดังนี้ ด้านเนื้อหาการอบรม ด้านการจัดอบรม ด้านวิทยากร

14 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แบบประเมินผลการอบรมในภาพรวม
หลังจากการจัดการอบรมภายในตามแผนเสร็จสิ้นในแต่ละปี จะทำการประเมินผลในภาพรวม โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของการดำเนินงานฝึกอบรม (Training Scorecard) 4 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจของพนักงาน (การจัดอบรมและวิทยากร) ด้านการดำเนินการภายใน (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม) ด้านค่าใช้จ่ายในการอบรม (ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย) ด้านการเรียนรู้ (ประโยชน์ที่ได้รับ และการนำไปประยุกต์ใช้)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนาพนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google