งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งานคลัง งานพัสดุ KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยผลิตตำรา ศูนย์จัดการ ประชุม รศ.นพ. กรีฑา ธรรมคัมภีร์ 13 มิถุนายน 2551

2 นโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อพัสดุ 3. มีศูนย์จัดการประชุมในระดับประเทศ 4. มีบริการผลิตตำราแบบครบวงจร

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงาน
1. กลยุทธ์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน KPI 20 หน่วยงานนำร่อง ใช้โปรแกรมได้ 100% ในปี 51/ทุกหน่วยงานปี 52 ใช้ปิดบัญชีวัสดุคงเหลือด้วยโปรแกรม รับ -จ่ายวัสดุ ใช้บันทึกการอนุมัติค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมครุภัณฑ์ ใช้โปรแกรมได้ ภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2552 นำระบบ Barcode มาใช้ตัดจ่ายวัสดุคงคลัง ใช้โปรแกรมได้ตั่งแต่ ปีงบประมาณ (ต.ค. 51)

4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อพัสดุ
2. กลยุทธ์ ระบบคู่ค้า (supplier) KPI ทำ VMI (Vendor management Inventory) มีคู่ค้าทำระบบ VMI อย่างน้อย 1 ราย ภายในปี งปม เป็นโครงการนำร่อง

5 มีศูนย์จัดการประชุมในระดับประเทศ.
3. กลยุทธ์ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์โสตฯ ให้ทันสมัย พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง KPI ผู้ใช้บริการ ภายใน/ภายนอก มีความพึงพอใจ 80% ผู้ใช้บริการจัดการประชุมมีความพึงพอใจ

6 มีบริการผลิตตำราแบบครบวงจร
4. กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง KPI ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90% ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ มีโปรแกรมและทดลองใช้งานใน ปี 52 ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อหนังสือ online ได้


ดาวน์โหลด ppt KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google