งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานคลัง งาน พัสดุ ศูนย์จัดการ ประชุม หน่วยผลิตตำรา KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. นพ. กรีฑา ธรรม คัมภีร์ 13 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานคลัง งาน พัสดุ ศูนย์จัดการ ประชุม หน่วยผลิตตำรา KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. นพ. กรีฑา ธรรม คัมภีร์ 13 มิถุนายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานคลัง งาน พัสดุ ศูนย์จัดการ ประชุม หน่วยผลิตตำรา KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. นพ. กรีฑา ธรรม คัมภีร์ 13 มิถุนายน 2551

2 นโยบาย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการระบบงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อพัสดุ 3. มีศูนย์จัดการประชุมใน ระดับประเทศ 4. มีบริการผลิตตำราแบบครบวงจร

3 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการระบบงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงาน กล ยุทธ์ KPI ใช้ปิดบัญชีวัสดุ คงเหลือด้วยโปรแกรม รับ - จ่ายวัสดุ 20 หน่วยงานนำร่อง ใช้ โปรแกรมได้ 100% ในปี 51/ ทุกหน่วยงานปี 52 ใช้บันทึกการอนุมัติ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม ครุภัณฑ์ นำระบบ Barcode มาใช้ ตัดจ่ายวัสดุคง คลัง ใช้โปรแกรมได้ตั่งแต่ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51) ใช้โปรแกรมได้ ภายใน ไตรมาส 1 ของ ปีงบประมาณ 2552

4 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อพัสดุ ระบบคู่ค้า (supplier) กล ยุทธ์ KPI ทำ VMI (Vendor management Inventory) มีคู่ค้าทำระบบ VMI อย่างน้อย 1 ราย ภายในปี งปม.2552 เป็น โครงการนำร่อง

5 3. มีศูนย์จัดการประชุมใน ระดับประเทศ. ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์โสตฯ ให้ ทันสมัย กล ยุทธ์ KPI ผู้ใช้บริการ จัดการประชุมมี ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ภายใน / ภายนอก มีความพึง พอใจ 80% พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

6 4. มีบริการผลิตตำราแบบครบวงจร พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล ยุทธ์ KPI ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจ ผู้ใช้บริการ สามารถสั่งซื้อ หนังสือ online ได้ ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจ 90% มีโปรแกรมและ ทดลองใช้งานใน ปี 52


ดาวน์โหลด ppt งานคลัง งาน พัสดุ ศูนย์จัดการ ประชุม หน่วยผลิตตำรา KPI รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. นพ. กรีฑา ธรรม คัมภีร์ 13 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google