งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง
หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 การขอให้จัดหาพัสดุ กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบไว้
1. ระบุให้ตรงชื่อรายการที่ตั้งงบไว้ และให้ระบุเงินงบประมาณ และแนบใบอนุมัติงบ 2. ถ้าไม่ได้ตั้งงบไว้ให้ระบุด้วยว่าใช้เงินจากแหล่งใด กรณีขอซื้อไม่เกิน 300,000 บาท 3. กรณีขอใช้เงินรายได้ระหว่างปีเกิน 100,000 บาท ต้องแนบฟอร์มชี้แจงด้วย การซื้อที่วงเงินเกิน 300,000 บาท ที่ไม่ได้ตั้งงบไว้ให้ส่งผ่านงานนโยบายและแผนก่อน เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว

3 ใบขอให้จัดหาครุภัณฑ์ (แบบ จพ.110)

4

5 แต่งตั้ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 6 วิธี 1. ตกลงราคา
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 2. สอบราคา วงเงินตั้งแต่ 100,000-2,000,000 บาท 3. ประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป 4. พิเศษ วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่งตั้ง 5. กรณีพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนเงิน 6. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่งตั้ง

6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิเศษ แต่งตั้ง
ตกลงราคา แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิเศษ แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (วงเงิน > 300,000 บาท ตามนโยบายคณะฯ ให้หัวหน้าภาควิชา+หัวหน้าฝ่าย+ผู้ตรวจการ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อด้วย) 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สอบราคา แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพิเศษ แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกวดราคา แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการตรวจรับและ เปิดซองประกวดราคา 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ e-Auction แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการร่าง TOR และ เอกสารประกวดราคา 2. คณะกรรมการ e-Auction 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

7 เหตุผลการขอจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ มีดังนี้
1. ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด 2. ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ 3. ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ราชการลับ 4. ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ 5. ในกรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 6. ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 7. ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 8. ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี บันทึกข้อความ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลการขอซื้อพัสดุโดยวิธีพิเศษ

8 แผนการดำเนินงานหน่วยจัดหาครุภัณฑ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. แผน รับเรื่องขอให้จัดหาฯ ดำเนินการจัดหา เบิกจ่าย ผล


ดาวน์โหลด ppt การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google