งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 การขอให้จัดหาพัสดุ กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบไว้ 1. ระบุให้ตรงชื่อรายการที่ตั้งงบไว้ และให้ระบุเงินงบประมาณ และแนบใบอนุมัติงบ 2. ถ้าไม่ได้ตั้งงบไว้ให้ระบุด้วยว่าใช้เงินจากแหล่งใด กรณีขอ ซื้อไม่เกิน 300,000 บาท 3. กรณีขอใช้เงินรายได้ระหว่างปีเกิน 100,000 บาท ต้องแนบ ฟอร์มชี้แจงด้วย  การซื้อที่วงเงินเกิน 300,000 บาท ที่ไม่ได้ตั้งงบไว้ให้ส่งผ่าน งานนโยบายและแผนก่อน เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้อง ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว

3 ใบขอให้จัดหาครุภัณฑ์ ( แบบ จพ.110)

4

5 การจัดซื้อ / จัดจ้าง มี 6 วิธี 1. ตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 2. สอบราคา วงเงินตั้งแต่ 100,000- 2,000,000 บาท 3. ประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป 4. พิเศษ วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่งตั้ง 5. กรณีพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนเงิน 6. ประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่งตั้ง

6 ตกลงราคา แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สอบราคา แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคา 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกวดราคา แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการตรวจรับและ เปิดซองประกวดราคา 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิเศษ แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการจัดซื้อ / จัด จ้างโดยวิธีพิเศษ ( วงเงิน > 300,000 บาท ตามนโยบายคณะฯ ให้หัวหน้าภาควิชา + หัวหน้า ฝ่าย + ผู้ตรวจการ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ ด้วย ) 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพิเศษ แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ e-Auction แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการร่าง TOR และ เอกสารประกวดราคา 2. คณะกรรมการ e-Auction 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

7 เหตุผลการขอจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบ ฯ มีดังนี้ 1. ในกรณีเป็นพัสดุจะขาย ทอดตลาด 2. ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อ เร่งด่วน หากล่าช้าอาจ เสียหายแก่ราชการ 3. ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ ราชการลับ 4. ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อ ไว้แล้ว แต่มีความ จำเป็นต้องใช้เพิ่มใน สถานการณ์ที่จำเป็นหรือ เร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ ของส่วนราชการ 5. ในกรณีเป็นพัสดุที่ จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก ต่างประเทศ 6. ในกรณีเป็นพัสดุที่โดย ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น การเฉพาะ 7. ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 8. ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่น แล้วไม่ได้ผลดี บันทึกข้อความ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลการขอซื้อพัสดุ โดยวิธีพิเศษ

8 แผนการดำเนินงานหน่วยจัดหาครุภัณฑ์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. แผน รับเรื่องขอให้จัดหาฯดำเนินการจัดหาเบิกจ่าย ผล


ดาวน์โหลด ppt การขอให้จัดหาครุภัณฑ์ / จัดจ้าง หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google