งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกเพื่อ เปลี่ยนสายงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวนมากที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกเพื่อ เปลี่ยนสายงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวนมากที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคัดเลือกเพื่อ เปลี่ยนสายงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวนมากที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มาก่อน ซึ่ง ข้าราชการดังกล่าวสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งแต่ส่วน ราชการไม่มีตำแหน่งนั้นจะแต่งตั้ง ทำให้ข้าราชการเหล่านั้น เสียโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนสายงาน ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ ข้าราชการข้างต้นที่ถือว่าได้ผ่าน การกลั่นกรองความรู้ในตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 มาแล้ว สำนักงาน ก. พ. จึงอนุมัติส่วนราชการ ใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งเพื่อย้ายหรือโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ ดังกล่าวไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งอื่นโดยวิธีการคัดเลือกตามหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006/15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 นร 1006/15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547

3 หลักเกณฑ์และ วิธีการ 1. ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ใน สายงานที่จะย้ายหรือโอน 2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก ซึ่ง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น อาจเป็นการ สอบแข่งขันที่ ก. พ. หรือ ก. พ. มอบหมายให้ อ. ก. พ. กรม หรือส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการ สอบแทน

4 3. ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก 3.1 ทดสอบความรู้ ความสามรถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยใช้หลักสูตรตามหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 โดยอนุโลม 3.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ ทดลองงานในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.3 เกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 60

5 4. การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จะแต่งตั้ง ได้ไม่สูงกว่าระดับเดิม และไม่เกินระดับ 5 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 5. จัดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทำข้อตกลงเพื่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะย้ายหรือโอน ได้ 6. ต้องดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ เสร็จสิ้นก่อนบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้จะถูก ยกเลิก

6 กฎและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ ที่ นร 1006 / ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ว่าด้วยเรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือน สามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มเติม 2. หนังสือสำนักงาน ก. พ ที่ นร 0708.4 / ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 ว่าด้วยเรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และ วิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งอื่น และการยกเลิก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

7 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลง วันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ว่าด้วยเรื่อง การจ่ายเงิน รางวัลเกี่ยวกับการสอบข้อ 6.1 การสอบข้อเขียน และข้อ 6.2 การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล

8 1. เมื่อข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และไม่เคย ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะย้าย หรือโอน ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก ได้ยื่นแสดงความประสงค์ที่จะขอปรับเปลี่ยนสาย งาน 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้ง ตรวจอัตราเงินเดือน ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงาน

9 3. จัดทำบันทึกขอความ เห็นชอบกรมฯ 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสาย งาน แต่งตั้งจากข้าราชการพล เรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 5 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ

10 5. ประชุม คณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อ เปลี่ยนสายงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือก กำหนดระยะเวลาในการทดลอง ปฏิบัติราชการ กำหนดวัน เวลา ในการ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง 6. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการ ที่จะเปลี่ยนสายงาน

11 7. เมื่อครบระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60 8. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ เปลี่ยนสายงาน 9. ดำเนินการเบิกเงินรางวัลกรรมการ ตาม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534

12 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1. รับ เรื่อง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง และ ตรวจอัตราเงินเดือน

13 3. จัดทำบันทึกขอความ เห็นชอบกรมฯ 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

14 5. ประชุม คณะกรรมการ 6. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการทดลอง ปฏิบัติราชการ

15 7. เมื่อครบระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติ ราชการ ให้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง 8. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนสายงาน 9. เบิกเงินรางวัล คณะกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกเพื่อ เปลี่ยนสายงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวนมากที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรง ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google