งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.ประเภทและระดับตำแหน่ง 4.การประเมินค่างาน แบบ และเกณฑ์ 1.ที่มาของอัตรากำลัง 5.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

3 ทัพพระเจ้าตากสิน : แหกด่านจากกรุงศรีฯ ทัพพระนเรศวร : ตีเมืองคัง อัตรากำลัง

4 ตามกฎหมายมหาวิทยาลัยกำหนด คณะสำนัก คณะ สำนัก สถาบันวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย วิชาการปฏิบัติการ กรอบอัตรากำลัง บุคลากร :แผน 4 ปี วิทยาศาสตร์ 15:1 จำนวน นักศึกษา ภาคปกติ สังคมศาสตร์ 25:1 โครงสร้างองค์กร จำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน วิชาการ : ปฏิบัติการ /1:1 เกณฑ์ หลักสูตร สกอ. 1:5

5 การขอกำหนดตำแหน่ง ต้อง 5 ยึด ครับ.. 1.ยึดระเบียบ กฎหมาย 2.ยึดคุณสมบัติ ของผู้ขอ 3.ยึดปริมาณงาน 4.ยึดผลงาน 5.จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ

6 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553) 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555) 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)

7 3. ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) เรืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประกาศ : คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ว่าด้วยการประเมินค่างาน 1. ประกาศ : คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

8 “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ “ก.บ.ม.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การบริหาร งานบุคคล

9 1.ประเภทผู้บริหาร : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ สำนัก หรือสถาบัน 2.ประเภททั่วไป ชื่อตำแหน่ง : (1) ระดับปฏิบัติงาน (2) ระดับชำนาญงาน และ (3) ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งแรกบรรจุ คือ ระดับปฏิบัติงาน : คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งที่สามารถขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ (1) ระดับชำนาญ งาน (2) ระดับชำนาญงานพิเศษ 3.ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อตำแหน่ง : (1) ระดับ ปฏิบัติการ (2) ระดับชำนาญการ (3) ระดับชำนาญการพิเศษ (4) ระดับเชี่ยวชาญ (5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งแรกบรรจุ คือ ระดับปฏิบัติการ : คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งที่ สามารถขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ (1) ระดับชำนาญการ (2) ระดับชำนาญการพิเศษ (3) ระดับเชี่ยวชาญ (4) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

10 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและ พัสดุ นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ช่างเครื่องยนต์ ต่ำ กว่า ป.ตรี ป.ตรี

11 อย่าทำให้ใครแทนไม่ได้ มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้เลื่อน ตำแหน่ง

12 การกำหนดระดับตำแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจ ของหน่วยงานและประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่ง ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความ ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของ หน่วยงานและหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทและ ตำแหน่ง การ ประ เมิน ค่า งาน E v a l u a t I o n o f v a l u e

13 การกำหนดระดับตำแหน่งใดให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้น จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความ ยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงใน สาระสำคัญ ถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็น ระดับสูงขึ้น โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.เป็นตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการจำแนกตำแหน่ง 3.ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ 2.ไม่มีผลทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น 4.ต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัด

14 แบบประเมิน ประเภทระดับตำแหน่งคะแนนเต็มผ่าน กบม.01ทั่วไปชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ 100 64 84 กบม.02วิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 100 64 84 กบม.03วิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 300 170 235

15 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1.ซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็น ของตน, ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น, ไม่นำผลงานเรื่อง เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารมากกว่า 2 ฉบับ เพื่อให้ เข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่ 2.ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของ ข้อมูลที่นำมาใช้และแสดงหลักฐานการค้นคว้า 3.ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 4.ผลงานต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็น เกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอตามความเป็นจริง 5.ต้องนำผลงานไปใช้ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

16 ดอกไม้หากจะบาน “เมื่อถึงกาล มันบานแน่” ไม่ต้องแส่ แกะให้บาน จะพาลเฉา ทำอะไร เร่งไม่ได้ ตามใจเรา แต่ต้องเฝ้า ดูรักษา ผลมาเอง : ประโพธ เปาโลหิตย์

17 BYE BYE


ดาวน์โหลด ppt ของบุคลากรสายปฏิบัติการ อ.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google