งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ อดีต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

2 คุณลักษณะผู้นำทางวิชาการ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
คุณลักษณะผู้นำทางวิชาการ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1. วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 2. ความเป็นผู้นำในการริเริ่มการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ ปฏิรูปการเรียนรู้ 4. ศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ 5. การแสวงความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา

3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ยุคใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

4 แนวคิดพื้นฐานการบริหารจัดการยุคใหม่
3C CHANGE COMPETITION CUSTOMER

5 THE NATURE OF CHANGE W.E.MOOR
เกิดขึ้นในสังคม รวดเร็ว เกิดขึ้นเสมอ เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ต่อเนื่องกัน เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ มีความสำคัญต่อองค์การ มักจะมีผลมาจากการวางแผน นวัตกรรมมากกว่าสมัยก่อน เทคโนโลยีก้าวหน้า แผ่ขยาย รวดเร็วกว้างขวาง ผลกระทบถึงปัจเจกบุคคล ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้

6 BENCHMARKING THE BEST PRACTICE Who is the best ? Where are we ?
How do they do it ? How can do it better ? 6

7 BENCHMARKING MEASURING COMPARISON BENCHMARK CONTINUOUS

8 วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
EFFICIENCY EFFECTIVENESS VISION มองกว้าง คิดลึก เห็นไกล ทันสมัย เฉียบแหลม วิถีทาง MEANS การจัดการ นโยบาย GOAL MANAGEMENT POLICY

9 ความสำคัญของวิสัยทัศน์
จูงใจ ท้าทาย ทิศทาง ภาพลักษณ์

10 วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา กลยุทธ์การจัดการศึกษา จุดเน้นในการจัดการศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษา

11 แนวคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
1. แนวคิดพื้นฐานการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลก 2. ระดับมาตรฐานสากล 3. คุณค่าต่อผู้รับบริการและสังคม 4. สภาพแวดล้อมขององค์การ 5. ความคิด แรงบันดาลใจ

12 GLOBALIZATION NO BOUNDARY WORLD INFORMATION TECHNOLOGY THE THIRD WAVE

13 THE THIRD WAVE Alvin Toffler
Agrarian Society Industrial Society Information Society ………………………………………………… Knowledge-Based Society

14 GLOBALIZATION 1. CAPITAL & MONEY 2. GOODS & SERVICES
3. KNOWLEDGE INFORMATION & TECHNOLOGY 4. HUMAN RESOURCE

15 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในการจัดการศึกษา
1. ทุกสังคมไม่สามารถสกัดกั้นกระแสได้ 2. การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี 3. การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ค่านิยม วิถีชีวิต อาชีพ 4. การแข่งขัน ความร่วมมือ 5. การจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

16 ENVIRONMENT OBJECTIVE GOAL INPUT MANAGEMENT RESULT OUT COME OUTPUT
EFFICIENCY EFFECTIVENESS

17 Competitive Advantage
Knowledge Based Society Human Capital Innovation HPO Competitive Advantage

18 INTERNAL & EXTERNAL ENVIRONMENTS
GLOBALIZATION CUSTOMER PUBLIC POLICY COMPETITIVE PEOPLE EDUCATIONAL POLICY STRUCTURE GOAL ECONOMIC TASK SOCIAL & CULTURE TECHNOLOGY ASEAN COMMUNITY POLITIC ORGANIZATION

19 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์
ค่านิยม (Value) : สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาว่าเป็นสิ่งที่ดี ความเชื่อ(Believe): อะไรที่องค์การเชื่อต่อกันมา ภารกิจ(Mission) : สถานภาพปัจจุบัน อนาคตขององค์การ เป้าหมาย(Goal): สิ่งที่องค์การผูกพันและต้องทำให้สำเร็จ ความชำนาญ(Skill): ภารกิจที่องค์การมีความเชี่ยวชาญ ความอยู่รอด(Survival): เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

20 คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์
  1. Imaginable ภาพฝันในอนาคต  2. Desirable มีความดึงดูดและน่าสนใจสำหรับบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. Feasible มีโอกาสของความเป็นไปได้  4. Focused มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นรากฐาน สำหรับ การตัดสินใจที่สำคัญขององค์กร  5. Flexible กว้างเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   6. Communicable สามารถที่จะสื่อสารได้ง่าย ชัดเจน

21 ประโยชน์ของวิสัยทัศน์
1. การมีวิสัยทัศน์ร่วม ก่อให้เกิดทีมงานที่ทรงพลัง มีความมุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน 2. การกำหนดทิศทางอนาคตด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา 3. สร้างพลังใหม่ ท้าทายความสามารถ ไม่หลงกับ ความสำเร็จในอดีต

22 089 7600555 สวัสดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google