งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษา ให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษา ให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษา ให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ อดีต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

2 คุณลักษณะผู้นำทาง วิชาการ สำนัก งานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ 1. วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลง 2. ความเป็นผู้นำในการริเริ่มการใช้นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในการ ปฏิรูปการเรียนรู้ 4. ศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางาน วิชาการ 5. การแสวงความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา

3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง พ. ศ. 2552-2561 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ยุคใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

4 CHANGE COMPETITION CUSTOMER 3C แนวคิดพื้นฐานการบริหาร จัดการยุคใหม่

5 THE NATURE OF CHANGE W.E.MOOR เกิดขึ้นในสังคม รวดเร็ว เกิดขึ้นเสมอ เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ต่อเนื่องกัน เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ มี ความสำคัญต่อองค์การ มักจะมีผลมาจากการวางแผน นวัตกรรม มากกว่าสมัยก่อน เทคโนโลยีก้าวหน้า แผ่ขยาย รวดเร็ว กว้างขวาง ผลกระทบถึงปัจเจกบุคคล ทุกคน หลีกเลี่ยงไม่ได้

6 BENCHMARKING THE BEST PRACTICE Who is the best ? Where are we ? How do they do it ? How can do it better ?

7 BENCHMARKING MEASURING COMPARISON CONTINUOUS BENCHMARK

8 วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา วิ สัยทัศ น์ มอง กว้าง คิดลึก เห็นไกล ทันสมัย เฉียบ แหลม การ จัดการ MANAGEMENT VISION GOAL EFFICIENCY EFFECTIVENESS นโยบา ย POLICY วิถีทาง MEANS

9 ความสำคัญของวิสัยทัศน์ จูงใจ ท้าทาย ทิศทาง ภาพลักษณ์

10 วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาให้ทันการ เปลี่ยนแปลง นโยบายการจัด การศึกษา วิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษา กลยุทธ์การจัด การศึกษา จุดเน้นในการจัด การศึกษา เป้าหมายการจัด การศึกษา

11 แนวคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ใน การจัดการศึกษาให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง 1. แนวคิดพื้นฐานการแข่งขัน ท่ามกลางกระแสโลก 2. ระดับมาตรฐานสากล 3. คุณค่าต่อผู้รับบริการและสังคม 4. สภาพแวดล้อมขององค์การ 5. ความคิด แรงบันดาลใจ

12 GLOBALIZATION NO BOUNDARY WORLD INFORMATION TECHNOLOGY THE THIRD WAVE

13 THE THIRD WAVE Alvin Toffler Agrarian Society Industrial Society Information Society ………………………………………………… Knowledge-Based Society

14 GLOBALIZATION 1. CAPITAL & MONEY 2. GOODS & SERVICES 3. KNOWLEDGE INFORMATION & TECHNOLOGY 4. HUMAN RESOURCE

15 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในการ จัดการศึกษา 1. ทุกสังคมไม่สามารถสกัดกั้น กระแสได้ 2. การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี 3. การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ค่านิยม วิถี ชีวิต อาชีพ 4. การแข่งขัน ความร่วมมือ 5. การจัดการศึกษาให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลง

16 INPUT OUTPUT OUT COME OBJECTIVE EFFECTIVENESS EFFICIENCY RESULT MANAGEMENT ENVIRONMENT GOAL

17 Human Capital Innovation Competitive Advantage HPO Knowledge Based Society

18 INTERNAL & EXTERNAL ENVIRONMENTS GOAL PEOPLE TASK TECHNOLOGY STRUCTURE GLOBALIZATION ORGANIZATION SOCIAL & CULTURE ECONOMIC POLITIC EDUCATIONAL POLICY COMPETITIVE PUBLIC POLICY CUSTOMER ASEAN COMMUNITY

19 องค์ประกอบของ วิสัยทัศน์ ค่านิยม (Value) : สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาว่า เป็นสิ่งที่ดี ความเชื่อ (Believe): อะไรที่องค์การเชื่อต่อกัน มา ภารกิจ (Mission) : สถานภาพปัจจุบัน อนาคตขององค์การ เป้าหมาย (Goal): สิ่งที่องค์การผูกพันและ ต้องทำให้สำเร็จ ความชำนาญ (Skill): ภารกิจที่องค์การมี ความเชี่ยวชาญ ความอยู่รอด (Survival): เกิดจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม

20 คุณลักษณะที่ดีของ วิสัยทัศน์ 1. Imaginable ภาพฝันในอนาคต 2. Desirable มีความดึงดูดและน่าสนใจสำหรับ บุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. Feasible มีโอกาสของความเป็นไปได้ 4. Focused มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็น รากฐาน สำหรับ การตัดสินใจที่สำคัญขององค์กร 5. Flexible กว้างเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต 6. Communicable สามารถที่จะสื่อสารได้ง่าย ชัดเจน

21 ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ 1. การมีวิสัยทัศน์ร่วม ก่อให้เกิด ทีมงานที่ทรงพลัง มีความมุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน 2. การกำหนดทิศทางอนาคตด้วย ความเชื่อมั่น ศรัทธา 3. สร้างพลังใหม่ ท้าทาย ความสามารถ ไม่หลงกับ ความสำเร็จในอดีต

22 รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต 089 7600555 รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต 089 7600555 suthep505@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษา ให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ เชาวลิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google