งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 พ. ย. 50 ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 พ. ย. 50 ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 พ. ย. 50 ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

2 สิ่งท้าทายสำคัญของระบบประกันคุณภาพ การศึกษาในอนาคต จะทำอย่างไรให้ “ กระบวนการให้การศึกษาและการเรียนรู้ใน ระดับอุดมศึกษา ” เป็นไปตามความมุ่งหมาย หลักการและ “ แนวการจัดการศึกษา ” ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542? จะทำอย่างไรให้ “ กระบวนการให้การศึกษาและการเรียนรู้ใน ระดับอุดมศึกษา ” เป็นไปตามความมุ่งหมาย หลักการและ “ แนวการจัดการศึกษา ” ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542? จะทำอย่างไรให้ “ ผลผลิต ” และ “ ผลลัพธ์ ” ของการจัด การศึกษาสร้าง “ ผลกระทบ ” สอดคล้องกับความต้องการของ ชาติ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ? จะทำอย่างไรให้ “ ผลผลิต ” และ “ ผลลัพธ์ ” ของการจัด การศึกษาสร้าง “ ผลกระทบ ” สอดคล้องกับความต้องการของ ชาติ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ? จะทำอย่างไรให้แต่ละสถาบันสามารถพัฒนาตาม “ จุดเน้น ของตนเอง ” ไปสู่ “ มาตรฐานระดับสากล ”? จะทำอย่างไรให้แต่ละสถาบันสามารถพัฒนาตาม “ จุดเน้น ของตนเอง ” ไปสู่ “ มาตรฐานระดับสากล ”? จะทำอย่างไรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ สามารถเข้าถึงข้อมูล และสารสนเทศ ” ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการใช้และเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา ? จะทำอย่างไรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ สามารถเข้าถึงข้อมูล และสารสนเทศ ” ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการใช้และเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา ? จะทำอย่างไรในการส่งเสริม “ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ ได้ ” (accountability) ทั้งต่องานวิชาการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อการบริหาร ให้เกิดขึ้นในทุกสถาบันอุดมศึกษา ? จะทำอย่างไรในการส่งเสริม “ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ ได้ ” (accountability) ทั้งต่องานวิชาการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อการบริหาร ให้เกิดขึ้นในทุกสถาบันอุดมศึกษา ? จะทำอย่างไรให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาไปเป็น “ วัฒนธรรมคุณภาพ ” (quality culture)? จะทำอย่างไรให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาไปเป็น “ วัฒนธรรมคุณภาพ ” (quality culture)?

3 การดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล หลัง ยุคอุตสาหกรรม (Post-industrial) มีอาชีพหลากหลาย (Multiple careers) มีอาชีพหลากหลาย (Multiple careers) ทำงานหลายอย่าง (Multiple jobs) ทำงานหลายอย่าง (Multiple jobs) ไม่มีความชัดเจนในตัวตน (Blurred identity) ไม่มีความชัดเจนในตัวตน (Blurred identity) การเรียน - การงานขาดความสัมพันธ์ (Work-study mismatch) การเรียน - การงานขาดความสัมพันธ์ (Work-study mismatch) มีโอกาสทำงานอิสระ (Possible free-lancing) มีโอกาสทำงานอิสระ (Possible free-lancing) ตกงานบ่อย (Frequent off-jobs) ตกงานบ่อย (Frequent off-jobs) รายได้ไม่แน่นอน (Precarious incomes) รายได้ไม่แน่นอน (Precarious incomes) สถานภาพปรับเปลี่ยนขึ้น - ลง (Fluctuating status) สถานภาพปรับเปลี่ยนขึ้น - ลง (Fluctuating status) อนาคตไม่แน่นอน (Unpredictable future) อนาคตไม่แน่นอน (Unpredictable future) มีการเปลี่ยนเครือข่าย (Varying networks) มีการเปลี่ยนเครือข่าย (Varying networks) มีการเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์ (Changing partners) มีการเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์ (Changing partners) ความไม่มั่นคง / ไม่แน่นอน (Insecurity, uncertainty) ความไม่มั่นคง / ไม่แน่นอน (Insecurity, uncertainty) Kai-ming cheng, 2007 Kai-ming cheng, 2007

4 ความสามารถที่คาดหวังของแต่ละ บุคคลหลังยุคอุตสาหกรรม (Post- industrial) การสื่อสาร (Communication) การสื่อสาร (Communication) การทำงานเป็นทีม (Team-working) การทำงานเป็นทีม (Team-working) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human relations) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human relations) การแก้ปัญหา (Problem-solving) การแก้ปัญหา (Problem-solving) การกล้าเสี่ยง (Risk-taking) การกล้าเสี่ยง (Risk-taking) การสร้างสรรค์ & นวัตกรรม (Design & innovations) การสร้างสรรค์ & นวัตกรรม (Design & innovations) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) การจัดการตนเอง (Self-management) การจัดการตนเอง (Self-management) จรรยาบรรณ ค่านิยม และหลักการ (Ethics, values principles) จรรยาบรรณ ค่านิยม และหลักการ (Ethics, values principles) Kai-ming cheng, 2007 Kai-ming cheng, 2007

5 หน้าที่ตามพรบ. ฯ มาตรา 48 “ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง...”

6 หน้าที่ตามพรบ. ฯ มาตรา 49 “ ให้มีสมศ.... ทำหน้าที่พัฒนา เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ ภายนอก และประเมินผลการจัด การศึกษา... โดยคำนึงถึงความ มุ่งหมายและหลักการ และแนว การจัดการศึกษา.... ตามที่ กำหนดไว้ในพรบ.”

7 ความแตกต่างสำคัญของการ ประเมินรอบ 2 ของสมศ. (2549- 2553) เทียบกับรอบแรก (2544- 2548) รอบแรก (8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ) ประเมินให้เห็นสภาพจริงของสถาบัน เพื่อกระตุ้นการพัฒนา รอบแรก (8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ) ประเมินให้เห็นสภาพจริงของสถาบัน เพื่อกระตุ้นการพัฒนา รอบสอง (7 มาตรฐาน 39+9 ตัวบ่งชี้ ) รอบสอง (7 มาตรฐาน 39+9 ตัวบ่งชี้ ) ประเมินสถาบันและกลุ่มสาขา ประเมินสถาบันและกลุ่มสาขา ประเมินตามจุดเน้นของสถาบัน ( มีตัวบ่งชี้ ร่วมและเฉพาะ ) ประเมินตามจุดเน้นของสถาบัน ( มีตัวบ่งชี้ ร่วมและเฉพาะ ) ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม เกณฑ์ ( ได้มาตรฐาน มีพัฒนาการ และ บรรลุเป้าหมาย ) ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม เกณฑ์ ( ได้มาตรฐาน มีพัฒนาการ และ บรรลุเป้าหมาย )

8 คำถามเบื้องต้นของการประเมิน รอบที่ 3 ของสมศ. จะพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมิน อย่างไร ที่มั่นใจว่าได้ประเมินผลการจัด การศึกษา ( ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ ) เทียบกับ ลักษณะคุณภาพ ที่ควรจะเป็น ทั้งการประเมินผลการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ? จะพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมิน อย่างไร ที่มั่นใจว่าได้ประเมินผลการจัด การศึกษา ( ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ ) เทียบกับ ลักษณะคุณภาพ ที่ควรจะเป็น ทั้งการประเมินผลการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ?

9 สรุปคำถามสำคัญของการ ประเมินภายนอกรอบที่ 3 1. ลักษณะคุณภาพที่ควรจะเป็นของ “ ผลการจัด การศึกษา ” คืออะไรในรอบต่อไป ? 2. มีตัวบ่งชี้อะไรที่ใช้ประเมินลักษณะคุณภาพ ดังกล่าว ? 3. ทำอย่างไรให้การได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการ ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ? 4. มีวิธีการประเมินอย่างไรที่จะทำให้ผลการ ประเมินมีคุณภาพและตรงตามความเป็นจริง สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันมากที่สุด ? 5. มีระบบเชื่อมโยงผลการประเมินกับการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติอย่างเป็น รูปธรรมเพียงใด ?


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 พ. ย. 50 ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google