งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงสะท้อน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อย พัฒนา กับประเทศที่ พัฒนาสูงสุด แล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารย ธรรมของประเทศนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงสะท้อน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อย พัฒนา กับประเทศที่ พัฒนาสูงสุด แล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารย ธรรมของประเทศนั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงสะท้อน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อย พัฒนา กับประเทศที่ พัฒนาสูงสุด แล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารย ธรรมของประเทศนั้นๆ

2 สามารถดูได้จากประเทศอย่างอินเดีย อียิปต์ ซึ่งมีอารย ธรรม มานานกว่า 2000 ปีแต่ก็ยัง ยากจน

3 ในขณะเดียวกัน คานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่เคยเป็นประเทศ เล็กๆ ไม่มีศากยภาพเมื่อ 150 ปีที่แล้ว แต่วันนี้กลับพัฒนาจนกลายเป็น ประเทศพัฒนาร่ำรวยได้

4 และความแตกต่างระหว่างประเทศ เจริญแล้วที่ร่ำรวย กับประเทศด้อย พัฒนาที่ยากจน ก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่ที่ ทรัพยากรของประเทศอีกนั่นล่ะ

5 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำกินน้อย มาก 80% ของพื้นที่ เป็นภูเขา ไม่เหมาะในการทำเกษรตรก รรม แต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้า การเกษตรที่สำคัญของโลก และยังเป็นเหมือนโรงงานกลางที่รับเอา วัตถุดิบจากที่ต่างๆของโลกมาผันเป็น สินค้าส่งออกกลับไปทั่วโลก

6 อีกตัวอย่างคือสวิสเซอร์แลนด์ ที่ไม่มี การทำไร่โกโก้เลย แต่กลับเป็นประเทศ ที่ขึ้นชื่อด้านการทำช็อคโกแล็ตของ โลก ทั้งๆที่พื้นที่ๆทำการเกษตรมีอยู่ เล็กมากๆ และอากาศหนาวจัดจนทำ การเกษตรได้เพียง 4 เดือนใน 1 ปี และสวิสเซอร์แลนด์ยังนำเอาความมี ระบบระเบียบของคนและบ้านเมืองมา ใช้ประโยชน์ จนได้รับการยอมรับให้ เป็นธนาคารของโลก

7 นักบริหารจากประเทศที่เจริญแล้ว ยืนยันกับคู่ค้าของเขาในประเทศที่ด้อย พัฒนาว่า ไม่เห็นมีความแตกต่างด้าน สติปัญญาของแรงงานเลย สีผิว และ เผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เหตุผลอีก แหละ เพราะเมื่อแรงงานที่เคยขี้เกียจ ในประเทศของตนย้ายไปอยู่และหากิน ในประเทศที่เจริญแล้วกลับกลายเป็น แรงงานที่ขยันด้วยซ้ำไป

8 แล้วอะไรที่ทำให้แตกต่าง ?

9 สิ่งที่แตกต่างคือ ทัศนคติ ที่ฝังราก ลึกมานานปีผ่านระบบการศึกษา และการอบรมปลูกฝัง

10 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของ คนในประเทศพัฒนาแล้ว พบว่าคน ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่บนหลัก ปรัชญาเหล่านี้

11 1. ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต (Ethics as the basic principle) 2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 3. ความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ (Responsibility) 4. การเคารพต่อกฏระเบียบ (Respect to the law and rules) 5. การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect to the rights of other citizens) 6. ความรักในงาน (Work Loving) 7. ความสนใจในการอดออมและลงทุน (Strive for saving and investment) 8. แรงผลักดันสูง สู่ความเป็นที่หนึ่ง ( Will of super action) 9. การตรงต่อเวลา (Punctuality)

12 ในประเทศด้อยพัฒนา มีคนเพียง จำนวนน้อยที่ใช้หลักปรัชญาเหล่านี้ใน การดำเนินชีวิต

13 ประเทศเรายังไม่เป็นประเทศพัฒนา ไม่ใช่เพราะเราขาดทรัพยากร หรือมี ภัยธรรมชาติเป็นปัญหา แต่เรายังไม่พัฒนาไปได้ดีกว่านี้ เพราะ เราขาดทัศนคติ และแรงผลักดันที่ สอดคล้องไปตามหลักปรัชญาการ ดำเนินชีวิตที่กล่าวมาแล้ว

14 ถ้าคุณไม่ส่งต่อเมลล์นี้ คุณจะไม่ถูกสาปแช่งใดๆ คุณจะไม่ล้มป่วย คุณจะไม่ทะเลาะกับแฟน คุณจะไม่ถูกไล่ออกจากงาน

15 แต่ถ้าคุณรักประเทศไทย และอยากเห็น ประเทศของเราเปลี่ยนเป็นประเทศพัฒนา เต็มขั้น เริ่มที่ตัวคุณเอง พัฒนาสังคมใกล้ตัวคุณ ใน บ้าน ที่ทำงาน และอย่าลืมช่วยกันส่งข้อความนี้ต่อให้คน รอบข้างคุณให้มากที่สุด หวังว่าจะได้เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คนไทย ลุกขึ้นคิด วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิต ของเราเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ การแก้ไข ปรับเปลี่ยน และพัฒนาเต็มขั้น


ดาวน์โหลด ppt เสียงสะท้อน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อย พัฒนา กับประเทศที่ พัฒนาสูงสุด แล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารย ธรรมของประเทศนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google