งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 23 มกราคม 2556

2 ระดมความคิด กลยุทธ์การจัดบริการ ห้องสมุดและสารสนเทศ ด้านอาเซียนศึกษา

3 1. รู้เรา รู้เขา 1.1 เริ่มจาก 1 ห้องสมุด

4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ SWOT analysis StrengthWeakness OpportunitiesThreats

5 5 The Changed Library Information Environment Library information Networked Library      users   Traditional Library information users  www.arl.org “ARL New Measures Initiative: The E-Metrics Project”

6 6

7

8

9

10

11 MacKenzie Owen, John. (2002) “The new dissemination of knowledge: Digital libraries and international roles in publication.” 11

12 ห้องสมุด ( บรรณารักษ์ ) และ คณาจารย์ คณาจารย์  การเปลี่ยนแปลงและ ก้าวหน้าของศาสตร์ : วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงใน การสื่อสารและ เผยแพร่ความรู้ใน ศาสตร์ (scholarly p ublications and comm. )  พฤติกรรมการแสวงหา และการใช้สารสนเทศ บรรณารักษ์  ผู้ให้บริการ เฉพาะ ในห้องสมุด ???  การให้บริการที่เน้น “ ทรัพยากร สารสนเทศ ” ของ ห้องสมุด ???  สารสนเทศทางเว็บ กับบทบาทผู้ ให้บริการของ บรรณารักษ์ ( และ ห้องสมุด ) >> การ แข่งขัน ??? 12

13 สภาพแวดล้อมภายใน  ภารกิจสำคัญ คือ การ สนับสนุนการ เรียนการสอน การวิจัยและ ภารกิจของ มหาวิทยาลัย  Information resources and services are determined by the nature of the institution’s educational programs and the locations where programs are offered

14 สภาพแวดล้อมภายใน  เพิ่มบริการ ด้าน “ อาเซียน ศึกษา ”  เพิ่มที่หลักสูตร การเรียนการ สอน ?  หลักสูตรอะไร  ระดับไหน  คณาจารย์

15 สภาพแวดล้อมภายใน  เพิ่มบริการ ด้าน “ อาเซียน ศึกษา ”  หลักสูตร  คณาจารย์  วิธีเรียนและ สอน  เริ่มต้นจาก หลักสูตรที่เปิด สอน – ใช้ หลักการ วิชาชีพ บรรณารักษศา สตร์  ทรัพยากร สารสนเทศ  บริการที่ เกี่ยวข้อง

16 สภาพแวดล้อมภายใน  เพิ่มบริการ ด้าน “ อาเซียน ศึกษา ”  ไม่มีหลักสูตร รองรับ แต่มีการ วิจัยหรือไม่  area studies  ความร่วมมือ ในการทำวิจัย

17

18 ลองเปรียบเทียบ 20 th Century  Goods and Services Technology  Focus on Technology in IT 21st Century  Customer Experience Information  Focus on Information in IT

19 ข้อมูลสำคัญ  นิยามเชิงปฏิบัติการว่า ASEAN study collection ของมหาวิทยาลัย ก. คือ  ขอบเขต  กลุ่มเป้าหมายหลัก ( หลักสูตร )  ประเภทบริการ

20 ASEAN studies : เป็น อยู่ คือ  Area studies -- the multidisciplinary or interdisciplinary study of specific geographical areas of the world  Understanding an area through disciplinary or interdisciplinary approaches  Language skills where appropriate to communicate ideas, select and apply appropriate methodologies and theori es.

21 การจัดบริการเพื่อ ASEAN studies as an area study กำหนด กรอบ ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย วางแผน แผนราย ปี แผน ต่อเนื่อง ดำเนินก าร เตรียมกา ร ดำเนิน ตามแผน ประเมิน

22 The first bookless public library system in America, Bexar County, Texas

23 1. รู้เรา รู้เขา 1.2 สู่ข่ายงาน Pulinet

24 ข่ายงาน Pulinet เพื่อรองรับ ASEAN studies แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถาบัน ร่วมกันผลักดัน  ประสบการณ์ ความรู้ในการ จัดบริการ ห้องสมุด  ความรู้หรือ แนวคิดใหม่ เกี่ยวกับอาเซียน ศึกษา  อื่น ๆ  ร่วมกันจัดทำ ชิ้นงาน เช่น  Links to e-resources  Links to etc.  Subject-specific databases or information sources

25 Library Discovery Model A Library Web Site / Catalog Web Library as search Destination

26 26 Scholar Portal และ Open Search Library Discovery Model B

27 27

28 ALA’s COA 2008 standards A recordable information and knowledge B services C technologies 2008 Standards for Accreditation of Master's Programs in Library and Information Studies their management and use 28

29 29

30 30

31 31


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google