งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 23 มกราคม 2556

2 ระดมความคิด กลยุทธ์การจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ
ระดมความคิด กลยุทธ์การจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศ ด้านอาเซียนศึกษา

3 1. รู้เรา รู้เขา 1.1 เริ่มจาก 1 ห้องสมุด

4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ SWOT analysis
Strength Weakness Opportunities Threats

5 The Changed Library Information Environment
Networked Library users Traditional Library information users “ARL New Measures Initiative: The E-Metrics Project”

6

7

8

9

10

11 MacKenzie Owen, John. (2002) “The new dissemination of knowledge: Digital libraries and international roles in publication.”

12 ห้องสมุด (บรรณารักษ์) และคณาจารย์
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ ศาสตร์: วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารและ เผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ (scholarly publications and comm.) พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศ ผู้ให้บริการ เฉพาะ ใน ห้องสมุด??? การให้บริการที่เน้น “ทรัพยากร สารสนเทศ” ของห้องสมุด??? สารสนเทศทางเว็บกับบทบาทผู้ ให้บริการของบรรณารักษ์ (และ ห้องสมุด) >> การแข่งขัน???

13 สภาพแวดล้อมภายใน ภารกิจสำคัญ คือ การ สนับสนุนการเรียนการ สอน การวิจัยและ ภารกิจของ มหาวิทยาลัย Information resources and services are determined by the nature of the institution’s educational programs and the locations where programs are offered

14 เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา”
สภาพแวดล้อมภายใน เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา” เพิ่มที่หลักสูตร การ เรียนการสอน? หลักสูตรอะไร ระดับไหน คณาจารย์

15 เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา” หลักสูตร คณาจารย์ วิธีเรียนและสอน
สภาพแวดล้อมภายใน เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา” หลักสูตร คณาจารย์ วิธีเรียนและสอน เริ่มต้นจากหลักสูตรที่ เปิดสอน – ใช้หลักการ วิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการที่เกี่ยวข้อง

16 เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา”
สภาพแวดล้อมภายใน เพิ่มบริการด้าน “อาเซียนศึกษา” ไม่มีหลักสูตรรองรับ แต่ มีการวิจัยหรือไม่ area studies ความร่วมมือในการ ทำวิจัย

17 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยและห้องสมุด)
ผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ ผู้บริหาร (มหาวิทยาลัยและห้องสมุด)

18 ลองเปรียบเทียบ 20th Century 21st Century Goods and Services
Focus on Technology in IT Customer Experience Focus on Information in IT

19 ข้อมูลสำคัญ นิยามเชิงปฏิบัติการว่า ASEAN study collection ของมหาวิทยาลัย ก. คือ ขอบเขต กลุ่มเป้าหมายหลัก (หลักสูตร) ประเภทบริการ

20 ASEAN studies: เป็น อยู่ คือ
Area studies -- the multidisciplinary or interdisciplinary study of specific geographical areas of the world Understanding an area through disciplinary or interdisciplinary approaches Language skills where appropriate to communicate ideas, select and apply appropriate methodologies and theories.

21 การจัดบริการเพื่อ ASEAN studies as an area study
กำหนดกรอบ ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย วางแผน แผนรายปี แผนต่อเนื่อง ดำเนินการ เตรียมการ ดำเนินตามแผน ประเมิน

22 The first bookless public library system in America,
Bexar County, Texas 

23 1. รู้เรา รู้เขา 1.2 สู่ข่ายงาน Pulinet

24 ข่ายงาน Pulinet เพื่อรองรับ ASEAN studies
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ร่วมกันผลักดัน ประสบการณ์ ความรู้ใน การจัดบริการห้องสมุด ความรู้หรือแนวคิดใหม่ เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา อื่น ๆ ร่วมกันจัดทำชิ้นงาน เช่น Links to e-resources Links to etc. Subject-specific databases or information sources

25 Library Discovery Model A
Web Library Web Site / Catalog Library as search Destination

26 Library Discovery Model B
Scholar Portal และ Open Search Library Discovery Model B

27

28 ALA’s COA 2008 standards recordable information and knowledge
their management and use B services C technologies 2008 Standards for Accreditation of Master's Programs in Library and Information Studies

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google