งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 1 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ สมภพ “ การบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 1 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ สมภพ “ การบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 1 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ สมภพ “ การบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานวิจัย ” หัวหน้ากลุ่มวิจัย Polymer Processing and Flow (P-PROF) คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.)

2 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 2 โจทย์วิจัยนักวิจัย ผลงานวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย หน่วยงานภายนอก Proposal 4Ms Publications Applications วงจรการ วิจัย

3 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 3 สร้างคน หรือนักวิจัยมือ อาชีพ สร้างองค์ความรู้ สร้างและพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศ ด้วย การวิจัย สร้างโจทย์ใหม่ของปัญหา ผลลัพธ์โดยตรงและระยะ ยาวจากงานวิจัย ( ความสอดคล้องกับวงจรวิจัย )

4 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 4 งานวิจัยพื้นฐาน (Basic Science Based) - เน้นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ โดยผ่านกลไกทางวิทยาศาสตร์ ( ระยะยาว ) งานวิจัยเชิงประยุกต์ (Application & Technology Based) - เน้นการ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการใช้งาน จริง ผ่านกลไกทางเทคโนโลยี ( ระยะสั้น ) งานวิจัยที่เป็นศาสตร์ของชาติหรือ ท้องถิ่น (National or Local Research) งานวิจัยของศาสตร์นานาชาติ (International Research) ประเภท ของ งานวิจัย

5 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 5 การออกแบบและจัดสร้าง ( คิดค้น ) การสร้างความรู้ใหม่ ( ค้นพบ ) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ( ลึกซึ้ง ) การขยายผลการศึกษาที่มีอยู่ ( ต่อ ยอด ) การรวบรวมหลักฐานที่ค้นพบแล้ว ( จัดการและกระชับ ) เพื่อหาข้อยกเว้นและข้อจำกัดจาก ผลงานวิจัยเดิม เชื่อมโยงผลงานวิจัยระหว่าง สาขาวิชา ( บูรณาการ ) ลักษณะของ งานวิจัย

6 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 6 Manpower : หัวหน้าทีมวิจัย หัวหน้ากลุ่ม ย่อย นักวิจัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร งานวิจัย ( การกระจายอำนาจ ที่มีจุดรวม ) Money : ความต่อเนื่องของเงินทุนวิจัย ( ภายในและภายนอก ) Materials and Machines : ความพร้อม ของเครื่องมืออุปกรณ์ และวัตถุดิบของ งานวิจัย Management : ระบบการบริหารจัดการ งานวิจัย ( คล่องตัว แต่โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ) การจัดการการวิจัย (4Ms แนว ปฏิบัติของผู้บรรยาย )

7 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 7 ตอบคำถามของโจทย์และปัญหา และนำไปสู่ องค์ความรู้ใหม่ ไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือหากซ้ำซ้อน ควรได้ผลดีกว่า อธิบายได้อย่างชัดเจน ( ว่าสอดคล้องหรือ / และ ขัดแย้งกับผลงานวิจัยอื่นๆ ) มีความเป็นคุณภาพและความเป็นปริมาณ ได้ผลสัมฤทธิ์ที่แม่นยำ (good reproducibility) รู้สึกได้ถึงความสม่ำเสมอของตรรกะของ ผลการวิจัย เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและนักวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ในระดับคุณภาพสากล หรือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นำไปสู่โจทย์วิจัยใหม่ที่ลึกซึ้งและสูงกว่า ผลงานวิจัย ที่ดี

8 กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 8 วิจัยว่าทำไม คนของเราไม่ ทำวิจัย มีงบประมาณก้นถุงเพื่อ นักวิจัยใหม่ ระบบนักวิจัยพี้เลี้ยง (mentor) นโยบายการหาเงินต้องสูง กว่าการใช้เงิน มีเงินสมทบแก่ผู้ขอทุน ภายนอกได้ จัดสรรค่าตอบแทนแก่ผู้ ตีพิมพ์ผลงาน ตั้งเกณฑ์ผลงานวิจัยควบคู่ การทำงาน ให้รางวัลกับผลงานวิจัยที่ดี ( จริงๆ ) เชื่อมประสานโครงสร้าง การบริหาร ( ผู้บริหาร ) กับ การวิจัย ( นักวิจัย ) ให้ทำงานวิจัยแบบกัดติด และต่อเนื่อง ประเมินการทำงานจากการ วิจัย ( ไม่ให้เทียบเท่า แต่ แบ่งตามสายงาน ) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะทาง เลื่อนตำแหน่งจาก ผลงานวิจัย ไม่เลือกทางที่ง่ายกว่า สำหรับการวิจัย แต่มี ขั้นบันได ( สู่นักวิจัยอาชีพ ) ให้นักวิจัยร่วมกำหนด นโยบายการวิจัยของ หน่วยงาน กำหนดเกณฑ์ตำแหน่ง วิชาการให้มีสัดส่วน ผลงานวิจัย การสนับสนุนการ วิจัย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof www.kmutt.ac.th/p-prof 13-03-2003 1 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ สมภพ “ การบริหารจัดการงานวิจัย และผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google