งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 สิงหาคม 2556

2 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 สาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี๑๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท๔ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก๑ หลักสูตร

6 สาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ

7 สาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร รป. บ. ( การปกครองท้องถิ่น ) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ พัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา สารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาตรบัณฑิต สาขา ภูมิศาสตร์

8 สาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา พื้นที่ศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ไทยคดีศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาสังคม

9 สาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปร. ด.( วัฒนธรรม ศึกษา )

10 การจัดการ เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา

11 การจัดการ เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา

12 การจัดการ เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา

13 การจัดการ เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

14 การจัดการ เรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

15 สิ่งอำนวย ความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

16 สิ่งอำนวย ความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

17 สิ่งอำนวย ความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลาน กิจกรรม

18 สิ่งอำนวย ความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลาน กิจกรรม

19 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

21 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

24 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

26 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

27 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

28 กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google