งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ชีวิตติดปีก การเรียน ติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา ” พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย วรวิหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ชีวิตติดปีก การเรียน ติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา ” พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย วรวิหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ชีวิตติดปีก การเรียน ติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา ” พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

2 ประวัติ ผู้บรรยาย พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี การศึกษานักธรรมเอก ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต ( พธ. บ.) คณะครุศาสตร์ ( การสอนภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต ( สส. ม.) สาขา การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอก ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขานุการศูนย์ส่งเสริม การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา E-mail dhamma_aromdee@hotmail.com www.dhammaaromdee.com

3 มรรควิธีข้อ ๑ “ การให้ ความสำคัญกับวิธีคิด ” มรรควิธีข้อ ๒ “ เรียงลำดับ ความสำคัญของชีวิต ” มรรควิธีข้อ ๓ “ คิดเสมอว่า ความรักชนะทุกสิ่ง ” มรรควิธีข้อ ๑ “ การให้ ความสำคัญกับวิธีคิด ” มรรควิธีข้อ ๒ “ เรียงลำดับ ความสำคัญของชีวิต ” มรรควิธีข้อ ๓ “ คิดเสมอว่า ความรักชนะทุกสิ่ง ” มรรควิธี ๓ “ สู่กระบวนการพัฒนาตน ”

4 • การเรียน / การทำงาน (Work) 33.33 % • ความรัก (Love) 33.33 % • ชีวิต ( ครอบครัว / คนรอบข้าง ) (Life) 33.33 % • การเรียน / การทำงาน (Work) 33.33 % • ความรัก (Love) 33.33 % • ชีวิต ( ครอบครัว / คนรอบข้าง ) (Life) 33.33 % ความสมดุลของชีวิต 99.99 %

5 ลองเลือกแก้ว กาแฟ ?

6 • วิธีคิดการแก้ปัญหา ของ “ ตัน โออิชิ ” วิธีคิดและมุมมองของ นักการขาย

7 • บริษัทขายรองเท้าใน อิตาลี วิธีคิดและมุมมองของ นักการขาย

8 • กลยุทธ์ “ เหนือความ คาดหมาย ” ของปั้มเจ๊ต วิธีคิดและมุมมองของ นักการขาย

9 นาฬิกาชีวิต ทำงา น 8 ชม. พักผ่อน 8 ชม. ทั่วไป 8 ชม.

10 •e-mail : dhamma_aromdee@hotmail.com •Web : www.dhammaaromdee.com •Hi5 : http://dhammaaromdee.hi5 •Facebook : http://www.facebook.com/dhammaaromd ee •Twitter : http://twitter.com/dhammaaromdee •Blog: http://gotoknow.org/blog/dhammaaromde e •e-mail : dhamma_aromdee@hotmail.com •Web : www.dhammaaromdee.com •Hi5 : http://dhammaaromdee.hi5 •Facebook : http://www.facebook.com/dhammaaromd ee •Twitter : http://twitter.com/dhammaaromdee •Blog: http://gotoknow.org/blog/dhammaaromde e social network


ดาวน์โหลด ppt “ ชีวิตติดปีก การเรียน ติดธรรม กิจกรรมติดปัญญา ” พระปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย วรวิหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google