งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา • วัย • วัตถุประสงค์ • ประเภทหรือสื่อที่อ่าน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่ เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

3 เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา / หลักสูตร / การเรียน การสอน การ ค้นคว้าวิจัย เนื้อหา การอ่านทั่วไป การอ่านสรุปความ ตีความ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เทคนิคการอ่าน

4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัย ทางไกล สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาและแหล่ง การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องการ ติดตามวิทยาการ ระดับ การศึกษา รูปแบบ การศึกษา สาขาวิชา/ หลักสูตรที่ ศึกษา ผู้สอน

5 เทคนิคการสอน เช่น resourced –based teaching/ learning, research-based teaching learning กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สิ่งแวดล้อมด้านสิ่อการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุด บรรณารักษ์ ตัวแปร ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ต่อ)

6 การวิจัยเกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน - การศึกษาโดยเฉพาะ หลักสูตรและการ สอน - ภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ - วิทยาการอื่นๆ และ สหวิทยาการ เช่น นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ จิตวิทยา คำที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการอ่าน เช่น การวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา

7  เทคนิคการอ่าน /กลยุทธ์การอ่าน/ทักษะการอ่าน  เทคนิคและวิธีการสอนอ่าน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ ต่างๆ การใช้ กิจกรรม แบบฝึก  ความสามารถในการอ่าน เช่น การสร้าง การวัด  ผลสัมฤทธิ์การอ่าน เช่น ปัจจัยที่ส่งผล ปัญหาการอ่าน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอนอ่าน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษาหลักสูตรและการสอนประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษาหลักสูตรและการสอน

8  แรงจูงใจในการอ่าน  พฤติกรรมการอ่าน  นิสัยรักการอ่าน  สิ่งแวดล้อมในการอ่าน ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษา หลักสูตรและการสอน ( ( ต่อ) หลักสูตรและการสอน ( ( ต่อ)ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษา

9 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาภาษา การอ่านวรรณกรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10 ตัวอย่าง เชิดศักดิ์ ชื่นตา เชิดศักดิ์ ชื่นตา สื่อการอ่านสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 http://lib09.kku.ac.th/web/http://lib09.kku.ac.th/web/ สุธาจรี ดุรงค์พันธุ์ สุธาจรี ดุรงค์พันธุ์ การทำนายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัย ความตะหนักในโครงสร้างของ ข้อเขียนในบทอ่านภาษาอังกฤษ เชิงสาธกโวหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 สุวัฒนา รัชตะกูล สุวัฒนา รัชตะกูล วิธีการอ่านเรื่อง จากหลายแหล่งข้อมูล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 http://lib09.kku.ac.th/web/http://lib09.kku.ac.th/web/ กาญจนา เตรียมธนาโชค กาญจนา เตรียมธนาโชค ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 2542 http://lib.payap.ac.th/

11 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  พัฒนาการจากการอ่านสู่การใช้ การแสวงหา การเข้าถึง การค้น คืน ตามพัฒนาการของศาสตร์และผลกระทบจากเทคโนโลยี สารสนเทศ  การอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  การอ่านทรัพยากรสารสนเทศในเนื้อหาวิชา/สาขาต่างๆ เช่น วิชาการ สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย  การอ่านทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มต่างๆ จำแนกตามวัย เช่น นักศึกษาคณะต่างๆ สาขาวิชาต่างๆ

12 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ต่อ)  พฤติกรรมการอ่าน เช่น ความสนใจ ความต้องการ แรงจูงใจ  การส่งเสริมการอ่าน  ประสิทธิผลของการอ่าน  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน  บรรณบำบัด

13 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ต่อ)  การแสวงหา (search)การเข้าถึง(access)การค้นคืน (retrieve) สารสนเทศ  พฤติกรรมสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ/โดยเน้น สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลเว็บไซต์  การรู้สารสนเทศ (information literacy)

14 ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากการวิจัย กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ควรอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่าน อีกรอบเพื่อจับใจความสำคัญ รองลงมาคือ ควรมีการหา ความหมายของศัพท์ยากในแต่ละประโยค แล้วแปล ความหมายทีละประโยค จนจบเนื้อเรื่อง ควรมีการตั้งคำถาม หลังการอ่าน และควรสรุปย่อหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง พรพิมล ทะละถา และคณะ การศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ เชียงราย 2547

15 ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากการวิจัย การใช้การอ่านเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ การปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการเพิ่ม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยนำการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้กล่อมเกลา จิตใจในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมโดยเน้นหลักพุทธธรรม เรื่องอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา ผลการวิจัยพบว่าทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ เรียนสูงขึ้น เรียนอย่างสนุกสนาน เข้าใจ มีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการ อ่านภาษาอังกฤษ และตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น รวมทั้งทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พี่งตนเอง เป็นหนทาง ไปสู่ความสำเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน บุษบามินตรา ฉลวยแสง การใช้การอ่านเพื่อกล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น2551

16 ประเด็นการอ่านในสาขาวิทยาการอื่นๆและสหวิทยาการ 1 จิตวิทยา เช่น จิตวิทยาการ อ่าน 2 จริยธรรม 3 นิเทศศาสตร์

17 ตัวอย่างงานวิจัยพฤติกรรมการอ่าน สาขานิเทศศาสตร์  ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่น จูเนียร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 2542  พัชราวดี พลศักดิ์ พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน บริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541  ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และความต้องการเนื้อหาจาก หนังสือ พิมพ์รายวัน ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ 2538

18 ตัวอย่างแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้างานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

19 http://www.thailis.or.th

20

21

22

23

24 การส่งเสริมการอ่านแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  การสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมโยงการอ่านกับการศึกษา และวิถีชีวิต เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็น  ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์  ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในการวิจัยการอ่านลักษณะ สหสาขาวิชา  ความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างครบวงจรตั้งแต่ ระดับโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับครอบครัวจนถึง สำนักงานและสังคม  ความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านในลักษณะ บูรณาการ

25


ดาวน์โหลด ppt การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google