งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.คอมพิวเตอร์ หมายถึง 1.เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมา ใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ 2.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.คอมพิวเตอร์ หมายถึง 1.เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมา ใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ 2.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.คอมพิวเตอร์ หมายถึง 1.เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมา ใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ 2.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้ 3.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่ง จากผู้ใช้ตามความต้องการ 4.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายในคำสั่ง โดยใช้สัญญาณอานาลอกในการควบคุม 3.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่ง จากผู้ใช้ตามความต้องการ

2 2. คำตอบในข้อใดที่จัดว่าเป็นข้อเสียของ คอมพิวเตอร์ในยุคของ Green Computing 1. มีความเร็วสูง 2. มีความจุมาก 3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. มีความเชื่อถือสูง 3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3 3. คำตอบในข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นกลยุทธ์ ด้าน Green computing 1. สามารถนำหลับมาใช้ใหม่ได้ 2. ยืดอายุการใช้คอมพิวเตอร์ให้นาน 3. ปรับกระบวนการผลิต 4. ลดต้นทุนการผลิต

4 4. การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ แพทย์เพื่อบันทึกประวัติ ตรวจสอบวินิจฉัยโรคใน อุปกรณ์การแพทย์จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด 1.Medicine Computer 2.Embedded Computer 3. Science Computer 4. Special Computer 2.Embedded Computer

5 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ในการพยากรณ์ ตอบคำถาม What if หรือ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ จัดเป็นการ ประยุกต์ใช้งานในข้อใด 1. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2. ระบบฐานความรู้ 3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6 6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท ต่างๆแนวทางการพัฒนาจะมีในลักษณะใด เพื่อให้ธุรกิจทางคอมพิวเตอร์สามารถมีส่วน แบ่งการตลาดและแข่งขันทางธุรกิจได้ 1.พัฒนาอย่างไรราคาลดลง 2.พัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. พัฒนาอย่างไรให้มีขนาดเล็กลง 4. ต้องพัฒนาทุกอย่างดังที่กล่าวมา

7 7. ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ หลัก (Host Computer) ในองค์กรธุรกิจขนาด ใหญ่นั้นจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด 1.Super Server 2. Mainframe 3. Mini computer 4. Super Microcomputer 2. Mainframe

8 8. ลักษณะของสารสนเทศที่ได้สารสนเทศ เฉพาะที่ต้องการใช้ต้องการจัดเป็นสารสนเทศ ประเภทใด 1. ประเภทรูปแบบ 2. ประเภทเนื้อหา 3. ประเภทกระบวนการ 4. ประเภทเวลา 2. ประเภทเนื้อหา

9 9. เทคโนโลยีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Transistors เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ยุคที่ 2 นั้น อยากทราบว่านำมาทดแทนเทคโนโลยี ประเภทใด 1) Semiconductor 2) Vacuum Tube 3) Mechanical4) Integrated circuit 2) Vacuum Tube

10 10. หน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมาในยุคที่ 4 เป็นเทคโนโลยีบนชิพเดี่ยว (Single chip )ที่ทำหน้าประมวลผลข้อมูลในเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์เราเรียกว่า 1) Mini Processor2) Main processor 3) Microprocessor 4) Host processor 3) Microprocessor

11 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่านคิดว่าคำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่ องค์ประกอบที่สำคัญ 1) ระบบคอมพิวเตอร์2) ระบบโทรคมนาคม 3) บุคลากร 4) องค์กรทางคอมพิวเตอร์

12 12. ท่านคิดว่าแนวทางในข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ หลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์เข้าสู่การแข่งขันด้าน ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 1) ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3) ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง 4) ทำให้ราคาถูกลง 1) ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

13 13. คอมพิวเตอร์ในยุคใดที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Very Large scale Integration หรือ เรียกย่อว่า VLSI 1) ยุคที่ 2 2) ยุคที่ 3 3) ยุคที่ 4 4) ยุคที่ 5 3) ยุคที่ 4

14 14. อุปกรณ์ทางอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการระบบการทำงานให้เป็นไปตามอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะทางเราเรียก คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า 1) General purpose computer 2) Special purpose computer 3) Embedded computer 4) Super Server computer 3) Embedded computer

15 15. การรวบรวมข้อเท็จจริงตรงกับความ ต้องการ นำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่า 1. Knowledge 2. Data 3. Information 4. Wisdom 3. Information

16 16. คำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญ ของ ICT 1. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต 2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กร 3. เป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจ 4. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

17 17. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าหน่วย ประมวลผลกลางของจัดเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มใดของ คอมพิวเตอร์ 1. ซอฟต์แวร์2. โปรแกรม 3. ฮาร์ดแวร์4. ส่วนแสดงผล 3. ฮาร์ดแวร์

18 18. ข้อมูลและโปรแกรมที่ยังไม่ใช้ในการประมวลผล ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์จะมีการจัดเก็บไว้ที่ไหน ก่อนการประมวลผล 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยความจำสำรอง 3. หน่วยแสดงผล 4. หน่วยประมวลผล 2. หน่วยความจำสำรอง

19 19. การนำชุดคำสั่งมาเรียงลำดับเพื่อที่บอกให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงคำตอบในข้อใด 1. ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ 2. ส่วนของเอกสารโปรแกรม 3. ขั้นตอนของ CPU 4. ส่วนที่เรียกว่าโปรแกรม

20 20. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับข้อมูลและรับคำสั่ง โดยการเขียนข้อมูลผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์เรา เรียกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า 1. มินิคอมพิวเตอร์ 2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 4. Pen-based คอมพิวเตอร์

21 21. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(desktop)หรือคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล(PC)หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 1. Minicomputer 2. Microcomputer 3. Peripheral devices 4. Portable Computer 2. Microcomputer

22 22 การนำข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆที่ตรงกับความต้องการ มาประมวลผลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เราเรียกว่า 1. โปรแกรม2. ข้อมูลเข้า 3. สารสนเทศ4. ซอฟต์แวร์ 3. สารสนเทศ

23 23. เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode reader) เป็น ตัวอย่างของการจัดประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทใด 1. อุปกรณ์ประมวลผล 2. อุปกรณ์หน่วยความจำ 3. อุปกรณ์รับข้อมูล 4. อุปกรณ์แสดงผล

24 24. คำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางหลักในการพัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1. ขนาดเล็กลง 2. ราคาถูก 3. ประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

25 25. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด 1. Workstation 2. Personal Computer 3. Micro computer 4. Embedded computer

26 26. อนาคตของการสื่อสารข้อมูลท่านคิดว่าจะเป็นการ สื่อสารในรูปแบบใดที่เหมาะสมและอัตราการส่งข้อมูล รวดเร็วเชื่อถือได้ 1. สื่อสารด้วยสายโลหะ 2. สื่อสารเส้นใยนำแสง 3. สื่อสารแบบไร้สาย 4. สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

27 27. การทำงานได้ทุกสภาพและทุกสถานที่โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน เหล่านี้เราเรียกว่า 1. Tele Shopping 2. Tele Working 3. Tele Commuting 4. Online Working

28 28. คำว่า ซอฟต์แวร์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ที่เราใช้คือ Micro soft Word 97 จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 1. System Software 2. Application Software 3. Development software 4. Utility software

29 29. ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่ท่านพบเห็นในท้องตลาดในการ ประยุกต์ในการทำตารางด้านบัญชีได้ดี วิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟได้สะดวกคือ 1. Micro soft Word 2. Micro soft Power point 3. Micro soft Excel 4. Micro soft Access


ดาวน์โหลด ppt 1.คอมพิวเตอร์ หมายถึง 1.เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมา ใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ 2.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google