งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่งจากผู้ใช้ตามความต้องการ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายในคำสั่งโดยใช้สัญญาณอานาลอกในการควบคุม 3.เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้คำสั่ง จากผู้ใช้ตามความต้องการ

2 2. คำตอบในข้อใดที่จัดว่าเป็นข้อเสียของคอมพิวเตอร์ในยุคของ Green Computing
1. มีความเร็วสูง 2. มีความจุมาก 3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. มีความเชื่อถือสูง 3. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3 3. คำตอบในข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นกลยุทธ์ด้าน Green computing
1. สามารถนำหลับมาใช้ใหม่ได้ 2. ยืดอายุการใช้คอมพิวเตอร์ให้นาน 3. ปรับกระบวนการผลิต 4. ลดต้นทุนการผลิต 4. ลดต้นทุนการผลิต

4 4. การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือแพทย์เพื่อบันทึกประวัติ ตรวจสอบวินิจฉัยโรคใน
อุปกรณ์การแพทย์จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด Medicine Computer Embedded Computer 3. Science Computer 4. Special Computer 2.Embedded Computer

5 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ ตอบคำถาม What if หรือสร้างโมเดลคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ จัดเป็นการประยุกต์ใช้งานในข้อใด ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบฐานความรู้ 3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6 6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆแนวทางการพัฒนาจะมีในลักษณะใด เพื่อให้ธุรกิจทางคอมพิวเตอร์สามารถมีส่วนแบ่งการตลาดและแข่งขันทางธุรกิจได้ พัฒนาอย่างไรราคาลดลง พัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. พัฒนาอย่างไรให้มีขนาดเล็กลง 4. ต้องพัฒนาทุกอย่างดังที่กล่าวมา 4. ต้องพัฒนาทุกอย่างดังที่กล่าวมา

7 7. ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นั้นจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด Super Server 2. Mainframe 3. Mini computer 4. Super Microcomputer 2. Mainframe

8 8. ลักษณะของสารสนเทศที่ได้สารสนเทศเฉพาะที่ต้องการใช้ต้องการจัดเป็นสารสนเทศประเภทใด
1. ประเภทรูปแบบ 2. ประเภทเนื้อหา 3. ประเภทกระบวนการ 4. ประเภทเวลา 2. ประเภทเนื้อหา

9 9. เทคโนโลยีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Transistors เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 นั้น อยากทราบว่านำมาทดแทนเทคโนโลยีประเภทใด 2) Vacuum Tube 2) Vacuum Tube 1) Semiconductor 3) Mechanical 4) Integrated circuit

10 10. หน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาในยุคที่ 4 เป็นเทคโนโลยีบนชิพเดี่ยว(Single chip )ที่ทำหน้าประมวลผลข้อมูลในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เราเรียกว่า 1) Mini Processor 2) Main processor 4) Host processor 3) Microprocessor 3) Microprocessor

11 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่านคิดว่าคำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญ
1) ระบบคอมพิวเตอร์ 2) ระบบโทรคมนาคม 4) องค์กรทางคอมพิวเตอร์ 3) บุคลากร 4) องค์กรทางคอมพิวเตอร์

12 12. ท่านคิดว่าแนวทางในข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์เข้าสู่การแข่งขันด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ 1) ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 1) ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3) ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง 4) ทำให้ราคาถูกลง

13 13. คอมพิวเตอร์ในยุคใดที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Very Large scale Integration หรือ เรียกย่อว่า VLSI
2) ยุคที่ 3 1) ยุคที่ 2 4) ยุคที่ 5 3) ยุคที่ 4 3) ยุคที่ 4

14 14. อุปกรณ์ทางอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบการทำงานให้เป็นไปตามอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะทางเราเรียกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า 1) General purpose computer 2) Special purpose computer 3) Embedded computer 3) Embedded computer 4) Super Server computer

15 15. การรวบรวมข้อเท็จจริงตรงกับความต้องการ นำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่า
1. Knowledge 2. Data 3. Information 4. Wisdom 3. Information

16 16. คำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญของ ICT
1. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต 2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กร 3. เป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจ 4. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

17 17. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าหน่วยประมวลผลกลางของจัดเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มใดของคอมพิวเตอร์
1. ซอฟต์แวร์ 2. โปรแกรม 3. ฮาร์ดแวร์ 4. ส่วนแสดงผล 3. ฮาร์ดแวร์

18 18. ข้อมูลและโปรแกรมที่ยังไม่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์จะมีการจัดเก็บไว้ที่ไหนก่อนการประมวลผล 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยความจำสำรอง 3. หน่วยแสดงผล 4. หน่วยประมวลผล 2. หน่วยความจำสำรอง

19 19. การนำชุดคำสั่งมาเรียงลำดับเพื่อที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงคำตอบในข้อใด 1. ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ 2. ส่วนของเอกสารโปรแกรม 3. ขั้นตอนของ CPU 4. ส่วนที่เรียกว่าโปรแกรม 4. ส่วนที่เรียกว่าโปรแกรม

20 20. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับข้อมูลและรับคำสั่งโดยการเขียนข้อมูลผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์เราเรียกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า 1. มินิคอมพิวเตอร์ 2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 4. Pen-based คอมพิวเตอร์ 4. Pen-based คอมพิวเตอร์

21 21. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(desktop)หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
1. Minicomputer 2. Microcomputer 3. Peripheral devices 4. Portable Computer 2. Microcomputer

22 22 การนำข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆที่ตรงกับความต้องการมาประมวลผลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเราเรียกว่า 1. โปรแกรม 2. ข้อมูลเข้า 3. สารสนเทศ 4. ซอฟต์แวร์ 3. สารสนเทศ

23 23. เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode reader) เป็นตัวอย่างของการจัดประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทใด
1. อุปกรณ์ประมวลผล 2. อุปกรณ์หน่วยความจำ 3. อุปกรณ์รับข้อมูล 4. อุปกรณ์แสดงผล

24 24. คำตอบในข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1. ขนาดเล็กลง 2. ราคาถูก 3. ประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

25 25. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
1. Workstation 2. Personal Computer 3. Micro computer 4. Embedded computer

26 26. อนาคตของการสื่อสารข้อมูลท่านคิดว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบใดที่เหมาะสมและอัตราการส่งข้อมูลรวดเร็วเชื่อถือได้ 1. สื่อสารด้วยสายโลหะ 2. สื่อสารเส้นใยนำแสง 3. สื่อสารแบบไร้สาย 4. สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

27 27. การทำงานได้ทุกสภาพและทุกสถานที่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานเหล่านี้เราเรียกว่า 1. Tele Shopping 2. Tele Working 3. Tele Commuting 4. Online Working

28 28. คำว่า ซอฟต์แวร์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ที่เราใช้คือ Micro soft Word 97 จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 1. System Software 2. Application Software 3. Development software 4. Utility software

29 29. ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่ท่านพบเห็นในท้องตลาดในการประยุกต์ในการทำตารางด้านบัญชีได้ดี วิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟได้สะดวกคือ 1. Micro soft Word 2. Micro soft Power point 3. Micro soft Excel 4. Micro soft Access


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาใช้ในการจัดการคำนวณงานทางธุรกิจ เครื่องจักรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google