งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ความต้องการด้านทรัพยากร(Resource Requirements) Chapter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ความต้องการด้านทรัพยากร(Resource Requirements) Chapter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ความต้องการด้านทรัพยากร(Resource Requirements) Chapter
McGraw-Hill/Irwin New Venture Creation, 7/e © The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

2 Objectives ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรคน เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ ทราบความสำคัญในการเลือกและการใช้อรรถประโยชน์ของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น broad of director, laywers, accountants and consultant ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน การสร้างงบดุล งบกำไรขาดทุน และ กระแสเงินสดอย่างง่าย

3 Timmons model of the entrepreneurial process

4 The Entrepreneurial Approach to Resources
ทรัพยากรในมุมมองของผู้ประกอบการ People, such as the management team, the board of directors, lawyers, accountants, and consultants Financial resources Assets, such as plant and equipment Business plan

5 Resource Minimization Strategy
entrepreneurs reduceกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดมีแนวคิดว่า ต้องเน้นการควบคุมทรัพยากร มากกว่าการเป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านั้น (By controlling resources, instead of owning them) ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆดังนี้ Less capital is required (เงินทุนที่ต้องการใช้ต่ำ) Staged capital commitments (เงินทุนขั้นเริ่มต้นน้อย) More flexibility (ยืดหยุ่นมีมากขึ้น ความคิดที่จะทำธุรกิจตัดสินใจได้เร็ว โดยไม่ต้องห่วงพันธะด้านทรัพยากรมาก) Low sunk cost (ต้นทุนจมต่ำ ทำให้เลิกกิจการได้แบบเจ็บตัวน้อย) Lower costs (ต้นทุนคงที่ต่ำ ซึ่งทำให้จุดคุ้มทุนต่ำด้วย) Reduced risk (ลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรที่จะล้าสมัย

6 Bootstrapping Strategies
Minimizing resources is referred to as bootstrapping Lack of money is actually a huge advantage because it forces the bootstrapper to concentrate on selling to bring cash into the business การมีทรัพยากรจำกัดหรือมีน้อย ถือเป็นความได้เปรียบเพราะมันจะทำให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นในการขายเพื่อนำเงินสดเข้ามาในกิจการ

7 Using other people’s Resources (OPR)
การใช้ทรัพยากรของคนอื่น (OPR) เป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ประกอบการในช่วงระยะเริ่มต้นและช่วงเริ่มกำลังเติบโต (startup and early growth stages) OPR ประกอบด้วย - เงินลงทุนหรือเงินกู้ยืมจาก เพื่อน หรือนักลงทุนอื่นๆ - บุคคล สถานที่ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ยืมมาจาก ลูกค้า (Customers) หรือ ตัวแทนจำหน่าย (suppliers) ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ผู้ประกอบการควรหา ที่ปรึกษาที่ดี (best advisors) เพราะว่าจากงานวิจัยหนึ่ง พบว่า ทุนทางสังคม (social capital) มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

8 Using other people’s Resources (OPR)
ที่ปรึกษาที่ดี จะมีความชำนาญด้านการสร้างความประทับใจ (skill at Impression) และความชำนาญด้านการจูงใจ (skill at persuasion) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของความเป็นผู้ประกอบการ การใช้แนวคิดหรือ ปรัชญานี้ ผู้ประกอบการควรต้อง - ว่าจ้างมืออาชีพ (professional experts) เข้ามาช่วยในโครงการที่สำคัญ - เน้นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน (Lease rather than own equipment)

9 Outside People resources
ประกอบด้วย Board of Director Attorneys Bankers and other lenders Accountants Consultants Selection criteria: Add value with know-how and contact

10 Broad of directors การตัดสินใจว่าจะมี broad of director หรือไม่นั้น เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ - รูปแบบการจัดตั้งองค์การ (forms of organization) - นักลงทุน (investor) หรือผู้ร่วมทุน (Venture capitalist) ในกิจการ จะต้องการ คณะกรรมการบริหาร - องค์การขาดประสบการณ์ know-how หรือ เครือข่าย คณะกรรมการบริหารอย่างน้อยครึ่งหนึ่งควรสรรหาจากภายนอกบริษัท ความกลัวที่ว่าคณะกรรมการจะมีโอกาส Take over กิจการนั้น ไม่มีปรากฏให้เห็นมาก่อน

11 Broad of directors การหาผู้ที่เหมาะสม มาเป็น board ขององค์การ เป็นสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ต้องคำนึงคือ -Truthworthy people -To fill the gaps in the management team -Responsibility (at least 9-10 days per year) -involved for learning opportunities, not for money

12 Attorneys Entrepreneurs should never outsource legal aspects of any decisions and knowledge to their attorney. The entrepreneurs must understand the meaning of any document they are considering and use attorneys as teachers and advisors Entrepreneurs will most likely need assistance with these areas of law: Incorporation: the form of organization chosen Franchising and licensing Contracts and agreements Formal litigation Real estate, insurance, and other matters Copyrights, trademarks, patents, and intellectual property protection Employee plans

13 Attorneys Entrepreneurs will most likely need assistance with these areas of law Tax planning and review Federal, state, and other regulations and reports Mergers and acquisitions Bankruptcy law Other matters Personal needs

14 Accounting Firms นักบัญชีจะมีส่วนสำคัญในการบริการให้คำแนะนำด้านภาษี (Taxation) และการตรวจสอบบัญชี การเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีว่าจะเลือกบริษัทขนาดเล็กในประเทศหรือ ต่างประเทศ หรือบริษัทขนาดใหญ่ นั้นขึ่นอยู่กับ ระดับการให้บริการ (level of Service) ความต้องการ (Needs) บริษัทบัญชีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมและสามารถที่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาทางเทคนิดได้ดี ต้นทุน (Cost) ประเมินจากความต้องการของการบริการจากบริษัทบัญชี ปฏิกริยาการตอบสนองของบริษัทบัญชี (Chemistry)

15 Consultants Why do startups hire consultants?
To compensate for a lower level of professional experience To target a wide market segment (possibly to do market research for a consumer goods firm) To undertake projects that require a large startup investment in equipment

16 Hiring a Consultant Considerations
Not geographically bound (ที่ปรึกษาที่ดีต้องสามารถเดินทางและทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี) Word of mouth (ทราบจากปากต่อปาก) References (สามารถอ้างอิงได้) People skills (ความชำนาญ) Professional affiliations (มีสัมพันธภาพที่ดี)

17 Financial Resources Cash is the lifeblood of the venture
Computers and spreadsheet programs are tools that save time and increase productivity and creativity. Answer “what if” questions Capital Requirements Pro Forma Income Statements Balance Sheets Budgeting Break-Even Calculations Cash Flow Projections

18 การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ เงินสดใช้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวร กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการจัดหาเงินทุน เงินสดใช้สำหรับการจ่ายคืนหนี้สิน และจ่ายเงินปันผล เงินสดใช้สำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร กิจกรรมการดำเนินงาน

19 การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)
วัตถุดิบทางตรง งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป ค่าแรง กำไรจากการดำเนินงาน + เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ค่าเสื่อมราคา เงินสด ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ กิจกรรมการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่ให้กับสังคม การซื้อสินทรัพย์ถาวร การขายสินทรัพย์ถาวร กิจกรรมการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ทุน การออกหุ้นเพิ่มทุน การจ่ายคืนเงินกู้ กิจกรรมการจัดหาเงิน การกู้ยืม การจ่ายเงินผันผล กระแสเงินสดรวม


ดาวน์โหลด ppt 10 ความต้องการด้านทรัพยากร(Resource Requirements) Chapter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google