งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 - 1 Chapter 10 ความต้องการด้าน ทรัพยากร (Resource Requirements) McGraw-Hill/Irwin New Venture Creation, 7/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc.,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 - 1 Chapter 10 ความต้องการด้าน ทรัพยากร (Resource Requirements) McGraw-Hill/Irwin New Venture Creation, 7/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc.,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 - 1 Chapter 10 ความต้องการด้าน ทรัพยากร (Resource Requirements) McGraw-Hill/Irwin New Venture Creation, 7/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

2 10 - 2 Objectives ศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรคน เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ ทราบความสำคัญในการเลือกและการใช้อรรถประโยชน์ของ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น broad of director, laywers, accountants and consultant ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน การสร้างงบดุล งบกำไรขาดทุน และ กระแสเงินสดอย่างง่าย

3 10 - 3 Timmons model of the entrepreneurial process

4 10 - 4 The Entrepreneurial Approach to Resources ทรัพยากรในมุมมองของผู้ประกอบการ People, such as the management team, the board of directors, lawyers, accountants, and consultants Financial resources Assets, such as plant and equipment Business plan

5 10 - 5 Resource Minimization Strategy entrepreneurs reduce กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดมี แนวคิดว่า ต้องเน้นการควบคุมทรัพยากร มากกว่าการเป็น เจ้าของทรัพยากรเหล่านั้น (By controlling resources, instead of owning them) ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงในด้าน ต่างๆดังนี้ Less capital is required ( เงินทุนที่ต้องการใช้ต่ำ ) Staged capital commitments ( เงินทุนขั้นเริ่มต้นน้อย ) More flexibility ( ยืดหยุ่นมีมากขึ้น ความคิดที่จะทำธุรกิจ ตัดสินใจได้เร็ว โดยไม่ต้องห่วงพันธะด้านทรัพยากรมาก ) Low sunk cost ( ต้นทุนจมต่ำ ทำให้เลิกกิจการได้แบบเจ็บตัว น้อย ) Lower costs ( ต้นทุนคงที่ต่ำ ซึ่งทำให้จุดคุ้มทุนต่ำด้วย ) Reduced risk ( ลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรที่จะล้าสมัย

6 10 - 6 Bootstrapping Strategies Minimizing resources is referred to as bootstrapping Lack of money is actually a huge advantage because it forces the bootstrapper to concentrate on selling to bring cash into the business การมีทรัพยากรจำกัดหรือมีน้อย ถือเป็นความได้เปรียบเพราะ มันจะทำให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นในการขายเพื่อนำเงินสดเข้า มาในกิจการ

7 10 - 7 Using other people’s Resources (OPR) การใช้ทรัพยากรของคนอื่น (OPR) เป็นสิ่งที่สำคัญต่อ ผู้ประกอบการในช่วงระยะเริ่มต้นและช่วงเริ่มกำลังเติบโต (startup and early growth stages) OPR ประกอบด้วย - เงินลงทุนหรือเงินกู้ยืมจาก เพื่อน หรือนักลงทุนอื่นๆ - บุคคล สถานที่ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ยืมมาจาก ลูกค้า (Customers) หรือ ตัวแทนจำหน่าย (suppliers) ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ผู้ประกอบการควรหา ที่ปรึกษาที่ดี (best advisors) เพราะว่าจากงานวิจัยหนึ่ง พบว่า ทุนทางสังคม (social capital) มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการดำเนินงานของ ผู้ประกอบการ

8 10 - 8 ที่ปรึกษาที่ดี จะมีความชำนาญด้านการสร้างความประทับใจ (skill at Impression) และความชำนาญด้านการจูงใจ (skill at persuasion) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของความ เป็นผู้ประกอบการ การใช้แนวคิดหรือ ปรัชญานี้ ผู้ประกอบการควรต้อง - ว่าจ้างมืออาชีพ (professional experts) เข้ามาช่วยใน โครงการที่สำคัญ - เน้นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือ ทรัพย์สิน (Lease rather than own equipment) Using other people’s Resources (OPR)

9 10 - 9 Outside People resources ประกอบด้วย Board of Director Attorneys Bankers and other lenders Accountants Consultants Selection criteria: Add value with know-how and contact

10 10 - 10 Broad of directors การตัดสินใจว่าจะมี broad of director หรือไม่นั้น เกิดจาก สิ่งต่อไปนี้ - รูปแบบการจัดตั้งองค์การ (forms of organization) - นักลงทุน (investor) หรือผู้ร่วมทุน (Venture capitalist) ในกิจการ จะต้องการ คณะกรรมการบริหาร - องค์การขาดประสบการณ์ know-how หรือ เครือข่าย คณะกรรมการบริหารอย่างน้อยครึ่งหนึ่งควรสรรหาจาก ภายนอกบริษัท ความกลัวที่ว่าคณะกรรมการจะมีโอกาส Take over กิจการ นั้น ไม่มีปรากฏให้เห็นมาก่อน

11 10 - 11 การหาผู้ที่เหมาะสม มาเป็น board ขององค์การ เป็นสิ่งที่ ท้าทาย สิ่งที่ต้องคำนึงคือ -Truthworthy people -To fill the gaps in the management team -Responsibility (at least 9-10 days per year) -involved for learning opportunities, not for money Broad of directors

12 10 - 12 Attorneys Entrepreneurs should never outsource legal aspects of any decisions and knowledge to their attorney. The entrepreneurs must understand the meaning of any document they are considering and use attorneys as teachers and advisors Entrepreneurs will most likely need assistance with these areas of law: Incorporation: the form of organization chosen Franchising and licensing Contracts and agreements Formal litigation Real estate, insurance, and other matters Copyrights, trademarks, patents, and intellectual property protection Employee plans

13 10 - 13 Attorneys Entrepreneurs will most likely need assistance with these areas of law Tax planning and review Federal, state, and other regulations and reports Mergers and acquisitions Bankruptcy law Other matters Personal needs

14 10 - 14 Accounting Firms นักบัญชีจะมีส่วนสำคัญในการบริการให้คำแนะนำด้านภาษี (Taxation) และการตรวจสอบบัญชี การเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีว่าจะเลือกบริษัทขนาดเล็ก ในประเทศหรือ ต่างประเทศ หรือบริษัทขนาดใหญ่ นั้นขึ่นอยู่ กับ ระดับการให้บริการ (level of Service) ความต้องการ (Needs) บริษัทบัญชีขนาดใหญ่จะมีความพร้อม และสามารถที่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาทางเทคนิดได้ดี ต้นทุน (Cost) ประเมินจากความต้องการของการบริการจาก บริษัทบัญชี ปฏิกริยาการตอบสนองของบริษัทบัญชี (Chemistry)

15 10 - 15 Consultants Why do startups hire consultants? To compensate for a lower level of professional experience To target a wide market segment (possibly to do market research for a consumer goods firm) To undertake projects that require a large startup investment in equipment

16 10 - 16 Hiring a Consultant Considerations Not geographically bound ( ที่ปรึกษาที่ดีต้องสามารถเดินทาง และทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี ) Word of mouth ( ทราบจากปากต่อปาก ) References ( สามารถอ้างอิงได้ ) People skills ( ความชำนาญ ) Professional affiliations ( มีสัมพันธภาพที่ดี )

17 10 - 17 Financial Resources Cash is the lifeblood of the venture Computers and spreadsheet programs are tools that save time and increase productivity and creativity. Answer “what if” questions Capital Requirements Pro Forma Income Statements Balance Sheets Budgeting Break-Even Calculations Cash Flow Projections

18 10 - 18 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการ จัดหาเงินทุนของธุรกิจ กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการจัดหาเงินทุน กิจกรรมการดำเนินงาน เงินสดใช้ในการซื้อ สินทรัพย์ถาวร เงินสดใช้สำหรับการ จ่ายคืนหนี้สิน และ จ่ายเงินปันผล เงินสดใช้ สำหรับการซื้อ สินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)

19 10 - 19 เงินสด วัตถุดิบ ทางตรง งานระหว่างทำ สินค้า สำเร็จรูป เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ค่าแรง กำไรจากการ ดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา + ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ การซื้อสินทรัพย์ ถาวร ค่าใช้จ่ายที่ให้กับ สังคม การลงทุนใน สินทรัพย์ทุน การขาย สินทรัพย์ ถาวร การออกหุ้น เพิ่มทุน การกู้ยืม การจ่ายคืนเงินกู้ กิจกรรมการ ดำเนินงาน กิจกรรม การลงทุน กิจกรรมการจัดหาเงิน การจ่ายเงินผันผล กระแสเงินสดรวม การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)


ดาวน์โหลด ppt 10 - 1 Chapter 10 ความต้องการด้าน ทรัพยากร (Resource Requirements) McGraw-Hill/Irwin New Venture Creation, 7/e © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc.,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google