งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายใน
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายใน

2 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ

3 โรงเรียนแก่งคอย สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์
World-Class Standard School สวนวิทยาศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี ห้องสมุดเคลื่อนที่

4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

5 ประชุมสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

6 ข้อมูลพื้นฐาน DATA ON WEB เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

7 เผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วารสารสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google