งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ภายใน

2 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ

3 สวน วิทยาศาสต ร์ สวน สมุนไพร สวน วรรณคดี ห้องสมุด เคลื่อนที่

4 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง

5 ประชุมสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ การประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย ประชุมผู้ปกครอง

6

7


ดาวน์โหลด ppt 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google