งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกิจการนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกิจการนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกิจการนักเรียน
Student Personel Administration

2 ลักษณะของสังคมไทย 1. สังคมไทยเป็นสังคมที่กำลังพัฒนา
2.สังคมไทยเป็นสังคมของคนที่เคารพเหตุผล 3.สังคมไทยเป็นสังคมของคนรักอิสระเสรี

3 4. สังคมไทยเป็นสังคมที่คนชอบมองอนาคต
5.สังคมไทยเป็นสังคมที่ยกย่องคนดีมีความสามารถ ภิญโญ สาธร2516

4 โรงเรียนต้องเตรียมนักเรียนให้เหมาะกับสังคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทางสังคมและวัฒนธรรม

5 4. การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต้องสมเหตุสมผล นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความคิด พยายาม
5. โรงเรียนต้องรู้จักให้นักเรียนปฏิบัติงานได้เองโดยเสรี

6 6.รู้จักวางแผนในการทำงาน คาดคะเนผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบ
7.ต้องเตรียมนักเรียนให้เป็นคนดีใช้ความสามารถในทางที่ถูก 8. ต้องฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย

7 ความหมายและขอบข่ายของการบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารกิจการนักเรียนหมายถึง การบริหารและการนิเทศบรรดากิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน เริ่มตั้งแต่ การสำรวจนักเรียน การับเด็กเข้าเรียน การลงทะเบียน การแบ่งกลุ่มชั้นเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร สวัสดิการ

8 การสำรวจนักเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน การบริการแนะแนว
Faber and Shearon.1970 การสำรวจนักเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน การบริการแนะแนว

9 การบริการเพื่อสุขภาพ
การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การประเมินผลความเจริญงอกงาม วินัยและการแก้ปัญหาทางวินัย

10 2 ลักษณะ คือ กิจการนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ หรือนโยบายของรัฐ การจัดบริการต่างๆที่พึงจัดให้ได้ตามความสามารถของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกิจการนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google