งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกิจการ นักเรียน Student Personel Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกิจการ นักเรียน Student Personel Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกิจการ นักเรียน Student Personel Administration

2 ลักษณะของสังคมไทย 1. สังคมไทยเป็นสังคมที่ กำลังพัฒนา 2. สังคมไทยเป็นสังคมของ คนที่เคารพเหตุผล 3. สังคมไทยเป็นสังคมของ คนรักอิสระเสรี

3 4. สังคมไทยเป็นสังคมที่ คนชอบมองอนาคต 5. สังคมไทยเป็นสังคมที่ยก ย่องคนดีมีความสามารถ ภิญโญ สาธร 2516

4 โรงเรียนต้องเตรียมนักเรียนให้ เหมาะกับสังคม 1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ประเทศทางด้านการเมือง 2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ประเทศในทางเศรษฐกิจ 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ประเทศในทางสังคมและ วัฒนธรรม

5 4. การจัดการเรียนการ สอน การจัดกิจกรรมต้อง สมเหตุสมผล นักเรียนได้ มีโอกาสใช้ความคิด พยายาม 5. โรงเรียนต้องรู้จักให้ นักเรียนปฏิบัติงานได้เอง โดยเสรี

6 6. รู้จักวางแผนในการ ทำงาน คาดคะเนผลได้ ผลเสียอย่างรอบคอบ 7. ต้องเตรียมนักเรียนให้ เป็นคนดีใช้ความสามารถ ในทางที่ถูก 8. ต้องฝึกให้นักเรียน มี ระเบียบวินัย

7 ความหมายและขอบข่ายของ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหารและการ นิเทศบรรดากิจการต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียนในส่วนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในห้องเรียน เริ่มตั้งแต่ การ สำรวจนักเรียน การับเด็กเข้า เรียน การลงทะเบียน การ แบ่งกลุ่มชั้นเรียน กิจกรรมนอก หลักสูตร สวัสดิการ

8 Faber and Shearon.1970 การสำรวจนักเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน การบริการแนะแนว

9 การบริการเพื่อสุขภาพ การศึกษานักเรียนเป็น รายบุคคล การประเมินผลความเจริญ งอกงาม วินัยและการแก้ปัญหาทาง วินัย

10 2 ลักษณะ คือ 1. กิจการนักเรียนที่เกี่ยวข้อง กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ หรือ นโยบายของรัฐ 2. การจัดบริการต่างๆที่พึงจัด ให้ได้ตามความสามารถของ โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกิจการ นักเรียน Student Personel Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google