งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมและจริยธรรมของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมและจริยธรรมของครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมและจริยธรรมของครู

2 ความหมายของคุณธรรม (Morality)
คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล (ป.อ.ปยุตโต.2538) คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี เป็นที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติวิธีหรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับที่ต้องการ (พุทธทาสภิกขุ.2529)

3 พจนานุกรม Collin cobuild(1987)
นัยที่ 1 เป็นภาวะทางจิต คุณธรรมแปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปโดยความคิดเห็นของแต่บุคคลและสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในกาดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ควรทำและยอมรับได้

4 นัยที่ 2 คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน

5 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม หมายถึง แนวทางความประพฤติและการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2522) จริยธรรม หมายถึง ระบบของกฏเกณฑ์ที่ใช้ในกี่จำแนกการกระทำที่ดีจากการกระทำชั่ว การกระทำที่ถูกจากการกระทำที่ผิด และการกระทำที่ควรจากการกระทำทำที่ไม่ควร (ธีระพร อุวรรณโน.2526)

6 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความประพฤติเหล่านี้ประกอบด้วยศีลธรรม (การางดเว้นกระทำสิ่งที่ไม่ดี) คุณธรรม (การกระทำสิ่งที่ดี) เนติธรรม (การกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และธรรมเนียมประเพณี (การกระทำที่ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมและปฏิบัติกันมานาน) สาโรช บัวศรี.2526


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมและจริยธรรมของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google