งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมและจริยธรรมของครู. ความหมายของคุณธรรม (Morality) คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดี งาม สภาพที่เกื้อกูล ( ป. อ. ปยุตโต.2538) คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมและจริยธรรมของครู. ความหมายของคุณธรรม (Morality) คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดี งาม สภาพที่เกื้อกูล ( ป. อ. ปยุตโต.2538) คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมและจริยธรรมของครู

2 ความหมายของคุณธรรม (Morality) คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดี งาม สภาพที่เกื้อกูล ( ป. อ. ปยุตโต.2538) คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี เป็น ที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติวิธีหรือ สันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรม โดยเฉพาะ หรือให้เกิดขึ้นอย่าง เหมาะสมกับที่ต้องการ ( พุทธทาสภิกขุ.2529)

3 พจนานุกรม Collin cobuild(1987) นัยที่ 1 เป็นภาวะทางจิต คุณธรรมแปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ ถูกต้องที่ควรทำและเป็นที่ยอมรับ และ บางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปโดยความคิดเห็นของแต่ บุคคลและสังคม นอกจากนี้คุณธรรม ยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในกาดำเนิน ชีวิตที่ถูกต้อง ควรทำและยอมรับได้

4 นัยที่ 2 คุณธรรมเป็นระบบของ ลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคนส่วน ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะใน กลุ่มคน

5 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม หมายถึง แนวทางความ ประพฤติและการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง สภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์ ( คณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ.2522) จริยธรรม หมายถึง ระบบของกฏเกณฑ์ ที่ใช้ในกี่จำแนกการกระทำที่ดีจากการ กระทำชั่ว การกระทำที่ถูกจากการ กระทำที่ผิด และการกระทำที่ควรจาก การกระทำทำที่ไม่ควร ( ธีระพร อุวรรณโน.2526)

6 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความประพฤติ เหล่านี้ประกอบด้วยศีลธรรม ( การางด เว้นกระทำสิ่งที่ไม่ดี ) คุณธรรม ( การ กระทำสิ่งที่ดี ) เนติธรรม ( การกระทำสิ่ง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ) และธรรมเนียม ประเพณี ( การกระทำที่ส่วนใหญ่เห็นว่า เหมาะสมและปฏิบัติกันมานาน ) สาโรช บัว ศรี.2526


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมและจริยธรรมของครู. ความหมายของคุณธรรม (Morality) คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดี งาม สภาพที่เกื้อกูล ( ป. อ. ปยุตโต.2538) คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google