งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกรายการ สินทรัพย์. คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกรายการ สินทรัพย์. คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกรายการ สินทรัพย์

2 คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท 13

3 บันทึก PO ระบุบัญชีพัก สินทรัพย์ บันทึกตรวจรับ งาน บันทึกรายการ ขอเบิกเงิน สร้างรหัส สินทรัพย์ รหัสสินทรัพย์หลัก (AS01) รหัสสินทรัพย์ย่อย (AS11) รหัสสินทรัพย์หลัก (AS01) รหัสสินทรัพย์ย่อย (AS11) บันทึกล้างรายการพัก สินทรัพย์ (F-04) สินทรัพย์ (AA) ค่าใช้จ่าย (JV) รายงาน

4 หน้าจอ “ ผ่านรายการด้วยการ หักล้าง ( สท.13)”

5 ประเภทการบันทึกรายการ หักล้าง ( สท.13) 1. สินทรัพย์รายตัวทั้ง จำนวน (AA) 2. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน (JV) 3. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย (AA) 4. การผ่านรายการหักล้าง (JJ)

6 - ประเภทเอกสาร AA - วันที่เอกสาร - วันที่ผ่านรายการ - เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ ( บร.01) รหัสบัญชี บรรทัด รายการ และจำนวนเงิน - เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01 หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน 1. กรณีสินทรัพย์รายตัวทั้ง จำนวน

7 ระบุวันที่เอกสาร, วันที่ผ่านรายการ, การอ้างอิง

8 กดปุ่ม “ รายการเปิด ”

9 หน้าจอ “ รายการเปิด ”

10 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง, ปีเอกสาร

11 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

12 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

13 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงใน ตาราง ”

14 กดปุ่ม “ รายการสินทรัพย์ ”

15 ระบุ เลขที่สินทรัพย์, จำนวนเงิน, ข้อความ

16 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงใน ตาราง ”

17 กดปุ่ม “ จำลองการบันทึก ”

18 เมื่อ “ จำลองการบันทึก ” และ “ บันทึกข้อมูล ”

19 2. กรณีค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน - ประเภทเอกสาร JV - วันที่เอกสาร - วันที่ผ่านรายการ - เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ ( บร.01) รหัสบัญชี บรรทัด รายการ และจำนวนเงิน - รหัสบัญชีแยกประเภท และ จำนวนเงิน

20 ระบุ ประเภทเอกสาร JV

21 ระบุวันที่เอกสาร, วันที่ผ่านรายการ, การอ้างอิง

22 กดปุ่ม “ รายการเปิด ”

23 หน้าจอ “ รายการเปิด ”

24 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง, ปี เอกสาร

25 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

26 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

27 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงใน ตาราง ”

28 กดปุ่ม “ รายการบัญชีแยกประเภท ”

29 ระบุ บัญชีแยกประเภท, จำนวนเงิน, ข้อความ

30 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงใน ตาราง ”

31 กดปุ่ม “ จำลองการบันทึก ”

32 เมื่อ “ จำลองการบันทึก ” และ “ บันทึกข้อมูล ”

33 3. กรณีสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย - ประเภทเอกสาร AA - วันที่เอกสาร - วันที่ผ่านรายการ - เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ ( บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน - เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01 หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน - รหัสบัญชีแยกประเภท และ จำนวนเงิน

34 ระบุ ประเภทเอกสาร AA

35 ระบุวันที่เอกสาร, วันที่ผ่านรายการ, การอ้างอิง

36 กดปุ่ม “ รายการเปิด ”

37 หน้าจอ “ รายการเปิด ”

38 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง, ปีเอกสาร

39 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

40 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

41 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ”

42 เมื่อกดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลง ตาราง ” แล้ว

43 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

44 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ”

45 กดปุ่ม รายการสินทรัพย์

46 ระบุ เลขที่สินทรัพย์, จำนวนเงิน, ข้อความ

47 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ”

48 เปลี่ยนคีย์ผ่านรายการเป็น 40- รายการเดบิต

49 ระบุบัญชีแยกประเภท, จำนวนเงิน, ข้อความ

50 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ”

51 กดปุ่ม “ จำลองการบันทึก ”

52 ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม “ บันทึก ข้อมูล ”

53 4. กรณีการผ่านรายการหักล้าง (JJ) - ประเภทเอกสาร JJ - วันที่เอกสาร - วันที่ผ่านรายการ - เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ ( บร.01) รหัสบัญชี บรรทัด รายการ และจำนวนเงิน - เลขที่เอกสารหักล้าง เช่น การ ปรับปรุงบัญชี และบรรทัด รายการ

54 ประเภทเอกสาร JJ

55 ระบุวันที่เอกสาร, วันที่ผ่านรายการ, การอ้างอิง

56 กดปุ่ม “ รายการเปิด ”

57 หน้าจอ “ รายการเปิด ”

58 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง, ปีเอกสาร

59 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

60 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

61 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ”

62 เมื่อกดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลง ตาราง ” แล้ว

63 รายการเปิด ลำดับที่ 2 ระบุเลขที่ เอกสารหักล้าง, ปีเอกสาร

64 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

65 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท, บรรทัด รายการ

66 กดปุ่ม “ จัดเก็บรายการนี้ลงใน ตาราง ”

67 เมื่อ “ จำลองการบันทึก ” และ “ บันทึก ข้อมูล ”


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกรายการ สินทรัพย์. คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google