งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกรายการสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกรายการสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกรายการสินทรัพย์

2 คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท13

3 บันทึก PO ระบุบัญชีพักสินทรัพย์
บันทึกตรวจรับงาน บันทึกรายการขอเบิกเงิน รหัสสินทรัพย์หลัก (AS01) รหัสสินทรัพย์ย่อย (AS11) สร้างรหัสสินทรัพย์ บันทึกล้างรายการพักสินทรัพย์ (F-04) สินทรัพย์ (AA) ค่าใช้จ่าย (JV) รายงาน

4 หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)”

5 ประเภทการบันทึกรายการหักล้าง (สท.13)
1. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน (AA) 2. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน (JV) 3. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย (AA) 4. การผ่านรายการหักล้าง (JJ)

6 1. กรณีสินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน
ประเภทเอกสาร AA วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน

7 ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

8 กดปุ่ม “รายการเปิด”

9 หน้าจอ “รายการเปิด”

10 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

11 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

12 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

13 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

14 กดปุ่ม “รายการสินทรัพย์”

15 ระบุ เลขที่สินทรัพย์ , จำนวนเงิน,ข้อความ

16 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

17 กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

18 เมื่อ “จำลองการบันทึก” และ “บันทึกข้อมูล”

19 2. กรณีค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
ประเภทเอกสาร JV วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท และจำนวนเงิน

20 ระบุ ประเภทเอกสาร JV

21 ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

22 กดปุ่ม “รายการเปิด”

23 หน้าจอ “รายการเปิด”

24 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง , ปีเอกสาร

25 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

26 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

27 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

28 กดปุ่ม “รายการบัญชีแยกประเภท”

29 ระบุ บัญชีแยกประเภท , จำนวนเงิน,ข้อความ

30 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

31 กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

32 เมื่อ “จำลองการบันทึก” และ “บันทึกข้อมูล”

33 3. กรณีสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ประเภทเอกสาร AA วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท และจำนวนเงิน

34 ระบุ ประเภทเอกสาร AA

35 ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

36 กดปุ่ม “รายการเปิด”

37 หน้าจอ “รายการเปิด”

38 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

39 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

40 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

41 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

42 เมื่อกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”แล้ว

43 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

44 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

45 กดปุ่ม รายการสินทรัพย์

46 ระบุ เลขที่สินทรัพย์,จำนวนเงิน,ข้อความ

47 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

48 เปลี่ยนคีย์ผ่านรายการเป็น40-รายการเดบิต

49 ระบุบัญชีแยกประเภท,จำนวนเงิน,ข้อความ

50 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

51 กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

52 ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

53 4.กรณีการผ่านรายการหักล้าง (JJ)
วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน เลขที่เอกสารหักล้าง เช่น การปรับปรุงบัญชี และบรรทัดรายการ

54 ประเภทเอกสาร JJ

55 ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

56 กดปุ่ม “รายการเปิด”

57 หน้าจอ “รายการเปิด”

58 ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

59 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

60 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

61 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

62 เมื่อกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”แล้ว

63 รายการเปิด ลำดับที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

64 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

65 ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

66 กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

67 เมื่อ “จำลองการบันทึก” และ “บันทึกข้อมูล”


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกรายการสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google