งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน หลักสูตร Advance FC Course “การวัดผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน หลักสูตร Advance FC Course “การวัดผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน หลักสูตร Advance FC Course “การวัดผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

2 2 การวัดผลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Investment Performance)

3 3 วัตถุประสงค์ของการวัดผลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ สามารถแสดงเปรียบเทียบผลการจัดการของกองทุน สำรองเลี้ยงชีพในมาตรฐานเดียวกันได้

4 4 ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม ประกาศ ก.ล.ต. กองทุน ตราสารทุน กองทุน ตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนที่มีนโยบายลงทุนทั่วไปกองทุนที่มีนโยบายลงทุนพิเศษ Specific Fund Index Fund Fund of Fund Guaranteed Fund FIF

5 5 การคำนวณผลการจัดการกองทุน - รายกองทุน อัตราผลตอบแทนสะสม [ (1+R 1 ) (1+R 2 ) (1+R 3 ) ….(1+R 12 ) ] - 1 รายกองทุน อัตรา ผลตอบแทน รายเดือน ( R i ) UVm i - 1

6 6 การคำนวณผลการจัดการกองทุน - รายกองทุน 31 ธ.ค. ’5031 ม.ค. ’5129 ก.พ. ’5131 มี.ค. ’51 Unit Value “UV” (บาท/หน่วย) 11.000011.070011.180011.1600 UVm i - 1 ตัวอย่าง การคำนวณอัตราผลตอบแทนรายเดือน = - 0.18% R 3 = 11.1600 - 1 11.1800 = 0.99% R 2 = 11.1800 - 1 11.0700 R 1 = 11.0700 - 1 11.0000 = 0.36%

7 7 การคำนวณผลการจัดการกองทุน - รายกองทุน [ (1+R 1 ) (1+R 2 ) ….(1+R 12 ) ] - 1 31 ธ.ค. ’5031 ม.ค. ’5129 ก.พ. ’5131 มี.ค. ’51 R 1 = 0.36%R 2 = 0.99%R 3 = - 0.18% อัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ’51 = [ (1+0.36%) (1+0.99%) (1+ (-0.18%)) ] - 1 = 1.17% ตัวอย่าง การคำนวณอัตรา ผลตอบแทน สะสม

8 8 เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark)

9 9 เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Benchmark) บริษัทจัดการต้องมีการตกลงกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารจัดการของคนทุกกองทุน ถึงเกณฑ์อ้างอิงผลการ ดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นเกณฑ์อ้างอิงผสม (Composite Benchmark) ที่ต้อง สอดคล้องกับทรัพย์สินการลงทุน ตามน้ำหนักที่สะท้อนความเสี่ยงการ ลงทุนของนโยบายการลงทุน (Investment Policy) ซึ่งคณะกรรมการ กองทุนและบริษัทจัดการได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”

10 10 ทำไมจึงต้องมีเกณฑ์อ้างอิง ? 4

11 11 ทำไมจึงต้องมีเกณฑ์อ้างอิง ? 7

12 12 กองทุนผสม กองทุนผสม Equity < 10%Equity < 35% กองทุนตราสารหนี้ “No Corp. Bond”Gov. + Corp. Bond กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารทุน AB จัดตั้ง 2 ม.ค. 51จัดตั้ง 1 ก.ค. 50 SET Index = 842.97SET Index = 792.71 กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารหนี้ “Duration < 2 yrs.” “Duration < 4 yrs.” ทำไมจึงต้องมีเกณฑ์อ้างอิง ?

13 13 เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน PVD (Benchmark) 1. เงินฝาก 3. ตราสารทุน 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้เปลี่ยนมือได้ ทรัพย์สิน กองทุน Composite BM ซึ่งประกอบด้วย BM 1 X % BM 2Y % BM 3Z % อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB หรือ อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) BM ใน อดีต BM ใหม่

14 14 1. เงินฝาก 3. ตราสารทุน 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - สถาบันการเงิน - ไม่ใช่สถาบันการเงิน การเลือกใช้ BM TBMA Corporate Bond Index Return หรือ TBMA Composite Bond Index Return SET Index Return หรือ SET Total Return Index หรือ SET 50 Index Return อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB ทรัพย์สิน กองทุน BM

15 15 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB SET Index Return หรือ SET Total Return Index หรือ SET 50 Index Return 1. ทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุน (Equity Instrument) 2. ทรัพย์สินในเงินฝากประเภทประจำ (Fixed Deposit) ทรัพย์สิน กองทุน BM เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Benchmark)

16 16 “ZRR” Government Bond Index Return ที่อายุ 6 เดือน 3.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ ชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนภายในระยะ เวลาไม่เกิน 1 ปี “ZRR” Government Bond Index Return ที่อายุ 6 เดือน “ZRR” Government Bond Index Return ที่อายุของ Target Duration 3. ทรัพย์สินตราสารหนี้ (Debt Instrument) 3.3 ตราสารหนี้ภาครัฐ ระบุ Target Duration ของกองทุนที่ชัดเจน 3.2 ตราสารหนี้ทั่วไป ชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนภายในระยะ เวลาไม่เกิน 1 ปี ทรัพย์สิน กองทุน BM เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Benchmark)

17 17 ThaiBMA Composite Bond Index Return 3.6 ตราสารหนี้ทั่วไป แต่ไม่มีการระบุ Target Duration ThaiBMA Government Bond Index Return 3.4 ตราสารหนี้ภาครัฐ แต่ไม่มีการระบุ Target Duration “ZRR” Composite Bond Index Return ที่อายุของ Target Duration * 3.5 ตราสารหนี้ทั่วไป และมีการระบุ Target Duration ทรัพย์สิน กองทุน BM * กรณีที่ยังไม่สามารถหาข้อมูลเกณฑ์อ้าง “ZRR” Composite Bond Index Return ที่อายุของ Target Duration ของนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ได้ อนุโลมให้ใช้เกณฑ์อ้างอิง “ZRR” Government Bond Index Return ที่ อายุของ Target Duration ของกองทุนนั้นไปก่อน เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Benchmark)

18 18 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน = สถาบันการเงิน = สถาบันการเงิน 1. เงินฝาก เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ -ไม่กำหนด Max limit ตราสารทุน < 20% การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 1 SET Index Return/ SET Total Return Index/ SET 50 Index Return TBMA Composite Bond Index Return 3. ตราสารทุน ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy

19 19 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน = สถาบันการเงิน = สถาบันการเงิน เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ -ไม่กำหนด Max limit ตราสารทุน < 20% 1. เงินฝาก การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 2 3. ตราสารทุน ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy Avg. 1-Yr. FD i ฿1MM. for PVD BBL,KBANK,SCB,KTB TBMA Composite Bond Index Return SET Index Return

20 20 การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 3 ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy 1.Avg. 1-Yr. FD i ฿1MM. for PVD BBL,KBANK,SCB,KTB 2.ThaiBMA Government Bond Index Return 3.SET Index Return 1.เงินฝาก 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - สถาบันการเงิน - ไม่ใช่สถาบัน การเงิน 3.ตราสารทุน กำหนด ใน Inv. Policy ว่า Port Duration < 2.5 ปี 1.เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit 2.ตราสารหนี้, ตราสาร หนี้เปลี่ยนมือได้ -ไม่ กำหนด Max limit 3.ตราสารทุน < 20%

21 21 การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 4 ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy 1.Avg. 1-Yr. FD i ฿1MM. for PVD BBL,KBANK,SCB,KTB 2.“ZRR” Gov.Bond Index Return ที่ 2 ปี 3.SET Index Return 1.เงินฝาก 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - สถาบันการเงิน - ไม่ใช่สถาบัน การเงิน 3.ตราสารทุน 1.เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit 2.ตราสารหนี้, ตราสาร หนี้เปลี่ยนมือได้ -ไม่ กำหนด Max limit 3.ตราสารทุน < 20%

22 22 การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 5 ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy 1.Avg. 1-Yr. FD i ฿1MM. for PVD BBL,KBANK,SCB,KTB 2.“ZRR” Gov. Bond Index Return ที่ 3 ปี 3.SET Index Return weight = 100% 1.เงินฝาก 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - สถาบันการเงิน - ไม่ใช่สถาบัน การเงิน 3.ตราสารทุน กำหนด ใน Inv. Policy ว่า Port Duration < 3 ปี 1.เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit 2.ตราสารหนี้, ตราสาร หนี้เปลี่ยนมือได้ -ไม่ กำหนด Max limit 3.ตราสารทุน < 20%

23 23 การเลือกใช้ BM – ตัวอย่างที่ 6 ทรัพย์สิน กองทุน BM Inv. Policy 1.เงินฝาก 2.ตราสารหนี้, ตราสารหนี้ เปลี่ยนมือได้ - ภาครัฐ - ภาคเอกชน - สถาบันการเงิน - ไม่ใช่สถาบัน การเงิน 3.ตราสารทุน 1.เงินฝาก -ไม่กำหนด Max limit 2.ตราสารหนี้, ตราสาร หนี้เปลี่ยนมือได้ -ไม่ กำหนด Max limit 3.ตราสารทุน < 20% 1.Avg. 1-Yr. FD i ฿1MM. for PVD BBL,KBANK,SCB,KTB 2.“ZRR” Gov.Bond Index Return ที่ 3 ปี 2.SET Index Return weight = 10% (min. + max.) 2

24 24 แนวทางในการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงที่เหมาะสม เลือกตัวเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ได้ดีที่สุด กำหนดน้ำหนักของเกณฑ์อ้างอิง - ที่สะท้อนผลการดำเนินงานได้ดีที่สุด -ให้ผู้จัดการใช้ความพยายามในการสร้างผลตอบแทนกองทุน ที่ดีกว่าเกณฑ์อ้างอิง (BM) -สะท้อนความคาดหมายในผลตอบแทน (Expected Return) และ ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) กรณีที่ ผลตอบแทนไม่เป็นตามความคาดหมายของผู้ลงทุน

25 25 การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล การวัดผลการดำเนินงานและ Benchmark ในการนำเสนอข้อมูล Benchmark ของแต่ละกองทุน บริษัทจัดการ ต้องเปิดเผยข้อมูล Benchmark ของแต่ละ กองทุนต่อ FC เป็นประจำทุกเดือน ภายในระยะเวลา เดียวกันกับการเปิดเผยผลการดำเนินงานกองทุน หากระยะเวลาแสดงผลการดำเนินงานยังไม่ครบ 12 เดือน ให้แสดงข้อมูลตามจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยแสดง เป็น YTD หรือ Since Inception ห้ามทำเป็นอัตรา ผลตอบแทนต่อปี (Annualized)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน หลักสูตร Advance FC Course “การวัดผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google