งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้แผนพัฒนา พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน ) โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้แผนพัฒนา พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน ) โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้แผนพัฒนา พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน ) โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส

2 สรุปเป้าหมายเกษตรกรที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1377 หมู่บ้าน ) สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเมืองยี่งอบาเจาะ ตาก ใ บ สุไหงโก - ลกระแงะจะแนะ สุไหงปา ดี เจาะไอ ร้อ งรือเสาะ ศรี ส า ค ร แว้ ง สุ คิ ริ นรวม 1. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาใน กระชัง และบ่อดิน 1.1 กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 9484 - - - - - - - -620 1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง 5718 -1 -17 - -5361 -2 15 5 2. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 516162984112491277 29 2 3. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 62267436 - -117 -1672329 41 7 4. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 295212 -14 - - - -2 -8 10 8 5. โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง - - - - -5 - - -1 - - -6 รวม 20810699728402187726454952 10 0 9

3 การดำเนินงาน ฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว เตรียมบ่อ / กระชัง ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554 มอบปัจจัยการผลิต ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 จับผลผลิต ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้แผนพัฒนา พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน ) โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google