งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี งบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี งบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี งบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัด ฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาด เล็กให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดย เสกสรร สีหวงษ์ และ มนตรี ทองยา ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 สรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดการ ฝึกอบรมฯให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย รวม 4 จังหวัด ได้แก่ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดการ ฝึกอบรมฯให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

3 สรุปผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ 2 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอเชียงของ มีเกษตรกรเข้า รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ 2 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอเชียงของ มีเกษตรกรเข้า รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอแม่ใจ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 36 คน จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอแม่ใจ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 36 คน จังหวัดอุบลราชธานี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่อำเภอวารินชำราบ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน จังหวัดสุพรรณบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอศรีประจันต์ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน จังหวัดกาญจนบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอเลาขวัญ มีเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ดำนินการ 1 รุ่น ได้แก่ พื้นที่ อำเภอเลาขวัญ มีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 23 คน

4 สรุปผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) การฝึกอบรมฯดำเนินการทั้งสิ้น 6 รุ่น มี เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 151 คน การฝึกอบรมฯดำเนินการทั้งสิ้น 6 รุ่น มี เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 151 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์

5


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี งบประมาณ 2547-2549 โครงการวิจัยรหัส 47960553 การฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google