งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE นางสาวซาอีดะห์ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 5120710034 นางสาวมานียะห์ นุยอ รหัสนักศึกษา 5120710137 นางสาวสาลูวานี มะลี รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE นางสาวซาอีดะห์ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 5120710034 นางสาวมานียะห์ นุยอ รหัสนักศึกษา 5120710137 นางสาวสาลูวานี มะลี รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE นางสาวซาอีดะห์ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 5120710034 นางสาวมานียะห์ นุยอ รหัสนักศึกษา 5120710137 นางสาวสาลูวานี มะลี รหัสนักศึกษา 5120710286 เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

2  ด่านศุลกากรตากใบตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง เมื่อปี พ. ศ. 2479 เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต. เจ๊ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านตาบา อ. ตากใบ จ. นราธิวาส  อาคารที่เห็นในปัจจุบันนี้ ใช้งบประมาณของ กองบัญชาการทหารสูงสุด โดย กรป. กลาง เป็น ผู้สร้าง มอบให้กรมธนารักษ์และกรมธนารักษ์มอบ ให้ด่านศุลกากรตากใบเป็นผู้ใช้สอย โดยใช้เป็นที่ ทำการของ ส่วนราชการ 2 หน่วยงาน คือ ด่าน ศุลกากรตากใบและด่านตรวจพืช มีพื้นที่ใช้สอย ทั้งหมด 36 ไร่เศษ สร้างเสร็จเมื่อปี พ. ศ. 2530 ประวัติความเป็นมา

3  ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ. ศ.2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ยุบด่าน ศุลกากรนราธิวาส รวมเข้ากับด่านศุลกากรตากใบ พร้อมทั้งพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของด่านศุลกากร นราธิวาส ให้อยู่ในความดูแลของด่านศุลกากร ตากใบ ประวัติความเป็นมา ( ต่อ )

4  “ ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม ”  “world-Class Customs for National Competitiveness And Social Protection” วิสัยทัศน์

5  ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก  ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน ของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อ ปกป้องสังคม  จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็น ธรรมและโปร่งใส พันธกิจ

6 โครงสร้าง ด่านศุลกากร ตากใบ นายเดชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ. นายประคัลภ์ แก้ว อัมพร นายด่านศุลกากรตาก ใบ นายพิชัย ภู ยุทธานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ พิธี การ ธุรกา ร คดีและ ของกลาง

7 ด่านศุลกากรตากใบ เป็นด่านฯที่ปฏิบัติพิธี การทั้งทางบกและทางทะเล มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้  ให้บริการในทางศุลกากรกับการนำเข้าและ ส่งออกทุกประเภท ของขอคืนอากรขาเข้า และของมีทัณฑ์บน  ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนี ศุลกากร ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุมีพิษที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชน  ส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทางภาษี อากรและมาตรการทางบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

8  เสนอแนะนโยบายและมาตรการการจัดเก็บภาษี ต่อกรมศุลกากร  ปฏิบัติการอื่น ๆ - ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการข้างเคียง สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ ประชาชนในพื้นที่ - ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการสร้าง ความมั่นคงตามแนวบริเวณชายแดนในเขต รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ( ต่อ )

9  อ. เมือง  อ. บาเจาะ  อ. ยี่งอ  อ. ตากใบ  อ. รือเสาะ  อ. ระแงะ  อ. ศรีสาคร  อ. เจาะไอร้อง  อ. สุไหงปาดี เขตรับผิดชอบ

10 แผนที่เขต รับผิดชอบ

11  เขตท้องที่ อ. ตากใบ มี 5 ตำบล คือ  ต. เจ๊ะเห  ต. เกาะสะท้อน  ต. โฆษิต  ต. พร่อน  ต. นานาค  เขตท้องที่ อ. เมืองนราธิวาส มี 1 ตำบล คือ  ต. บางนาค  เขตท้องที่ อ. ระแงะ มี 1 ตำบล คือ  ต. ตันหยงมัส  เขตท้องที่ อ. สุไหงปาดี ทั้งอำเภอ  ภายในเขตควบคุมศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอำนาจ ตรวจค้น โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นได้ตลอดทั้งกลางวันและ กลางคืน โดยไม่ต้องมีหมายค้น เขตควบคุมศุลกากร

12  เศษกระดาษ  ใบจาก  หอยมีชีวิต  เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว  กระดาษผ้าอ้อมสำหรับเด็ก  อาหารนก  ม้าและอื่นๆ สินค้านำเข้า

13  แป้งมันสำปะหลัง  ปลาสด  ลูกปลาทับทิมที่มีชีวิต  ปลากะพงมีชีวิต  น้ำตาลแว่น  อื่นๆ สินค้าส่งออก

14  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำตาลทราย  รถยนต์  น้ำมันปาล์ม  รถจักรยานยนต์ สินค้าที่มีการลักลอบ

15  ( งานหลัก ) งานธุรการ คดี และของกลาง - รับ - ส่งหนังสือ - ส่งแฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร - คิดเงินสินบนรางวัล - เขียนปกคดี / ประเมินราคาของกลาง - ลงคดีในสารบบคดี - ทำรายงานสรุปรายเดือน - เสนอเซ็นต์ - อื่นๆ หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย

16  งานรอง ( งานพิธีการ ) เรียงเอกสารเข้าแฟ้ม คีย์เอกสารใบเรือเข้า – ออก ลงบันทึกสินค้านำเข้าและส่งออก อืนๆ ต่อ

17 ขาดทักษะใน การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไม่รู้การทำงาน อย่างลึกซึ้ง ให้งานอย่างทับ ซ้อน ปัญหาและอุปสรรค

18 ทางคณะควรที่จะติดต่อและอธิบายใน เรื่องของการปฎิบัติสหกิจศึกษาให้กับ หน่วยงานก่อนส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ทางคณะควรมีการนิเทศนักศึกษา อย่าง น้อย 2 ครั้ง ทางคณะควรให้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือราชการจริง ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE นางสาวซาอีดะห์ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 5120710034 นางสาวมานียะห์ นุยอ รหัสนักศึกษา 5120710137 นางสาวสาลูวานี มะลี รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google