งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE
นางสาวซาอีดะห์ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา นางสาวมานียะห์ นุยอ รหัสนักศึกษา นางสาวสาลูวานี มะลี รหัสนักศึกษา เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

2 ประวัติความเป็นมา ด่านศุลกากรตากใบตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อาคารที่เห็นในปัจจุบันนี้ ใช้งบประมาณของกองบัญชาการทหารสูงสุด โดย กรป.กลาง เป็นผู้สร้าง มอบให้กรมธนารักษ์และกรมธนารักษ์มอบให้ด่านศุลกากรตากใบเป็นผู้ใช้สอย โดยใช้เป็นที่ทำการของ ส่วนราชการ 2 หน่วยงาน คือ ด่านศุลกากรตากใบและด่านตรวจพืช มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 36 ไร่เศษ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2530

3 ประวัติความเป็นมา (ต่อ)
ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ยุบด่านศุลกากรนราธิวาส รวมเข้ากับด่านศุลกากรตากใบ พร้อมทั้งพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของด่านศุลกากรนราธิวาส ให้อยู่ในความดูแลของด่านศุลกากรตากใบ

4 วิสัยทัศน์ “ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม” “world-Class Customs for National Competitiveness And Social Protection”

5 พันธกิจ ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

6 โครงสร้างด่านศุลกากรตากใบ
นายประคัลภ์ แก้วอัมพร นายด่านศุลกากรตากใบ นายเดชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ. นายพิชัย ภูยุทธานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ คดีและของกลาง พิธีการ ธุรการ

7 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด่านศุลกากรตากใบ เป็นด่านฯที่ปฏิบัติพิธีการทั้งทางบกและทางทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ให้บริการในทางศุลกากรกับการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท ของขอคืนอากรขาเข้าและของมีทัณฑ์บน ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุมีพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางบริการ

8 หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ)
เสนอแนะนโยบายและมาตรการการจัดเก็บภาษีต่อกรมศุลกากร ปฏิบัติการอื่น ๆ - ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการข้างเคียง สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนในพื้นที่ - ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการสร้างความมั่นคงตามแนวบริเวณชายแดนในเขตรับผิดชอบ

9 เขตรับผิดชอบ อ.เมือง  อ.บาเจาะ  อ.ยี่งอ
อ.เมือง  อ.บาเจาะ  อ.ยี่งอ  อ.ตากใบ  อ.รือเสาะ  อ.ระแงะ  อ.ศรีสาคร  อ.เจาะไอร้อง  อ.สุไหงปาดี

10 แผนที่เขตรับผิดชอบ

11 เขตควบคุมศุลกากร เขตท้องที่ อ.ตากใบ มี 5 ตำบล คือ  ต.เจ๊ะเห  ต.เกาะสะท้อน  ต.โฆษิต  ต.พร่อน  ต.นานาค เขตท้องที่ อ.เมืองนราธิวาส มี 1 ตำบล คือ  ต.บางนาค เขตท้องที่ อ.ระแงะ มี 1 ตำบล คือ  ต.ตันหยงมัส เขตท้องที่ อ.สุไหงปาดี ทั้งอำเภอ ภายในเขตควบคุมศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอำนาจตรวจค้น โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยไม่ต้องมีหมายค้น

12 สินค้านำเข้า เศษกระดาษ ใบจาก หอยมีชีวิต เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว
กระดาษผ้าอ้อมสำหรับเด็ก อาหารนก ม้าและอื่นๆ

13 สินค้าส่งออก แป้งมันสำปะหลัง ปลาสด ลูกปลาทับทิมที่มีชีวิต
ปลากะพงมีชีวิต น้ำตาลแว่น อื่นๆ

14 สินค้าที่มีการลักลอบ
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำตาลทราย รถยนต์ น้ำมันปาล์ม รถจักรยานยนต์

15 หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย
(งานหลัก) งานธุรการ คดี และของกลาง - รับ - ส่งหนังสือ - ส่งแฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร - คิดเงินสินบนรางวัล - เขียนปกคดี / ประเมินราคาของกลาง - ลงคดีในสารบบคดี - ทำรายงานสรุปรายเดือน - เสนอเซ็นต์ - อื่นๆ

16 ต่อ งานรอง (งานพิธีการ ) เรียงเอกสารเข้าแฟ้ม
คีย์เอกสารใบเรือเข้า – ออก ลงบันทึกสินค้านำเข้าและส่งออก อืนๆ

17 ปัญหาและอุปสรรค ขาดทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไม่รู้การทำงานอย่างลึกซึ้ง ให้งานอย่างทับซ้อน

18 ข้อเสนอแนะ ทางคณะควรที่จะติดต่อและอธิบายในเรื่องของการปฎิบัติสหกิจศึกษาให้กับหน่วยงานก่อนส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ทางคณะควรมีการนิเทศนักศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง ทางคณะควรให้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการจริง


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTUMS HOUSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google