งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของ ภาษา ในฐานะสื่อกลางของ ความคิด. ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ใน การสื่อความหมายให้สามารถ ติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมี ระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของ ภาษา ในฐานะสื่อกลางของ ความคิด. ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ใน การสื่อความหมายให้สามารถ ติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมี ระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของ ภาษา ในฐานะสื่อกลางของ ความคิด

2 ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ใน การสื่อความหมายให้สามารถ ติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมี ระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็น เครื่องกำหนด ความหมาย ของภาษา

3 ความ สำคัญ ของ ภาษา มนุษย์ใช้ภาษา ในการติดต่อ ทำความเข้าใจ กัน มนุษย์ใช้ภาษา เป็นกิจกรรม สำคัญในการ ดำรงชีวิต ภาษาเป็น ทักษะที่ต้อง เรียนรู้และ ฝึกฝน ภาษาเป็นสิ่ง สำคัญและ จำเป็นในสังคม ภาษามี ความสำคัญต่อ บุคคล ความสำคัญ ของภาษา

4  ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ภาษาเป็นพลังในการรวมตัวเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันของคน ในสังคม  ภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทาง สังคม  ภาษาเป็นเครื่องมือในการบันทึกและ ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  ภาษาเป็นศิลปะ มีความงดงามใน กระบวนการใช้ภาษา บทบาทหน้าที่ ของภาษา

5 การใช้ภาษา แสดงออก ทาง ความคิด ใช้ภาษา แสดง เหตุผล ใช้ภาษา แสดง ทรรศนะ ใช้ภาษา ในการ โต้แย้ง ใช้ภาษา ในการ โน้มน้าว ใจ การใช้ภาษา แสดงออกทาง ความคิด

6 ความสัมพันธ์ของ ภาษาและการ สื่อสารในปัจจุบัน

7 กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความ คิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดย ผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะ ใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของตนเองและคู่ สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน ความหมายของ การสื่อสาร

8  การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย  การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ กันระหว่างบุคคลและสังคม  การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม ความสำคัญของ การสื่อสาร

9 องค์ประกอบของ การสื่อสาร ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสาร

10 หลักในการ สื่อสาร ผู้ที่จะสื่อสารต้องคำนึงถึงบริบทใน การสื่อสาร ต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ ในการสื่อสาร คำนึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา คำนึงถึงการใช้ทักษะ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัว และเตรียมการล่วงหน้า ผู้ส่งสารส่งสารอย่างชัดเจน ผ่านสื่อที่ เหมาะสมถึงผู้รับสาร

11 วัตถุประ สงค์ใน การ สื่อสาร เพื่อ แจ้ง ให้ ทราบ เพื่อใ ห้ การศึ กษา เพื่อ ความ บันเทิง เพื่อ ชักจูง ใจ เพื่อ เรียนรู้ เพื่อ ตัดสิน ใจ วัตถุประสงค์ใน การสื่อสาร

12 ภาษาที่ ใช้ สื่อสารใน ชีวิตประ จำวัน ภาษา ถิ่น ภาษา มาตรฐา น ภาษา เฉพาะ วงการ ภาษาที่ใช้สื่อสารใน ชีวิตประจำวัน

13 การใช้ภาษาใน การสื่อสาร ใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย ใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ หน้าที่ของคำ ใช้คำให้เหมาะสมบุคคลใช้คำให้เหมาะสมกับโอกาสใช้คำที่ชัดเจนไม่กำกวม ใช้คำไม่ซ้ำซากหรือรู้จักการหลาก คำ

14 ใช้คำให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้ ภาษาเดียวกัน ใช้คำให้เห็นภาพใช้คำที่เป็นคำไทย ใช้คำที่ก่อให้เกิดไมตรีจิตและมนุษย สัมพันธ์อันดีต่อกัน ใช้คำที่เป็นรูปธรรมใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง การใช้ภาษาใน การสื่อสาร

15 ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญ ต่อมนุษย์ทั้งด้านการใช้ชีวิต การ เรียนรู้การประกอบอาชีพ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ช่วยสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรม หากไม่มีการสื่อสารหรือทำกิจกรรม ร่วมกัน มนุษย์คงสูญสิ้นเผ่าพันธุ์และ อารยธรรมไปในที่สุด

16

17 ผู้จัดทำ นางสาวจิรพร จันทร์คง รหัสประจำตัว ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๔๖ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗. ๑๕๑


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของ ภาษา ในฐานะสื่อกลางของ ความคิด. ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ใน การสื่อความหมายให้สามารถ ติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมี ระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google