งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดงบประมาณของโครงการ. ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลงาน (Performance based budgeting : PBB) ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดงบประมาณของโครงการ. ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลงาน (Performance based budgeting : PBB) ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงบประมาณของโครงการ

2 ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลงาน (Performance based budgeting : PBB) ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน / โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อวัดความสำเร็จของงาน ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming budgeting System: PPBS) ซึ่งได้มีการกำหนดสัดส่วนของเงินใน แต่ละด้าน เปลี่ยนแปลงระบบอนุมัติเงินประจำงวดให้มีความ คล่องตัว ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item budgeting ) คือ งบประมาณที่แสดงรายการใช้จ่ายเป็นรายการเป็นระบบที่เน้น การควบคุมปัจจัยนำเข้า (input)

3 กระบวนการงบประมาณกับมาตรฐาน การจัดการทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ - MTEF การกำหนดผลผลิตและการ คำนวณต้นทุน การบริหารงบประมาณ การจัดระบบการจัดซ้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและ ควบคุมงบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การติดตามประเมินผล การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน


ดาวน์โหลด ppt การจัดงบประมาณของโครงการ. ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลงาน (Performance based budgeting : PBB) ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google