งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์กิจกรรม น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช.ผอ.กบท.สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์กิจกรรม น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช.ผอ.กบท.สปช.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์กิจกรรม น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช.ผอ.กบท.สปช.ทร.

2 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เน้นการวางแผน การนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรม ก่อให้เกิดผลผลิต พันธกิจ กลยุทธ์ ก่อให้เกิดกิจกรรม พันธกิจ/แผนกลยุทธ์ ทรัพยากร Input งาน / กิจกรรม Activity ผลผลิต

3 มาตรฐานทางการเงิน 7 ประการ
การงานแผนงบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน

4 ความหมาย (Definition)
Activity : Things we must do to produce output. กิจกรรม : การใช้ทรัพยากร เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดสินค้าหรือบริการ Process : Series of interrelated activities performed by function or department กระบวนการ : ชุดของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการทำงานร่วมกัน Function : Process Group of individuals and/or machine which serve a common purpose or mission (department) หน้าที่งาน : กลุ่มกิจกรรมที่มีการทำงาน หรือมีการใช้ทักษะที่คล้ายกัน

5 กระบวนงาน (Process) Process : Series of interrelated activities performed by function or department กระบวนการ : ชุดของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการทำงานร่วมกัน ผลผลิต กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4

6 หน้าที่งาน (Function)
Function : Process Group of individuals and/or machine which serve a common purpose or mission (department) หน้าที่งาน : กลุ่มกิจกรรมที่มีการทำงาน หรือมีการใช้ทักษะที่คล้ายกัน คลังพัสดุ กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ผลผลิต ตรวจสอบ กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 ผลผลิต การเงิน กิจกรรม 5 กิจกรรม 6 ผลผลิต

7 ทางเลือกในการระบุกิจกรรม
พิจารณาจากโครงสร้างองค์กร (Organization Chart / Job Description) พิจารณาจากหน้าที่งาน (Function) พิจารณาจากกระบวนงานขององค์กร (Process) พิจารณาจากการปฏิบัติ (Operation) พิจารณาจากพันธกิจ (Mission) พิจารณาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน (Element)

8 ตัวอย่าง ฝ่ายบุคคล การจัดหาบุคลากร การบรรจุบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร
การบริหารจัดการบุคลากร ฝ่ายจัดซื้อ การเตรียมการเพื่อการจัดซื้อ การจัดซื้อ การตรวจรับของ การจัดทำเอกสาร

9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ / กลยุทธ์ กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 11 กิจกรรม 12 กิจกรรม 22 กิจกรรม 64 กิจกรรม 66 กิจกรรม 70 กิจกรรม 73

10 ข้อแนะนำในการกำหนดกิจกรรม
ทุกกิจกรรม สอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจ ต้องมีผลผลิตที่ชัดเจน และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ต้องวัดผลการดำเนินงานได้

11 ทำไมต้องระบุกิจกรรม เงิน --- หน่วย เงิน --- ซื้ออะไร
เงิน หน่วย เงิน --- ซื้ออะไร หน่วย นำสิ่งที่ซื้อไปใช้ทำงานอะไร เงิน --- ใช้ทำงานอะไร ????? หน่วย สิ่งของ งาน

12 หน่วย งาน เงิน สิ่งของ แบบเดิม แบบใหม่ x,xxx กร. งด. บล. นม.ชพ.
ซ่อมเรือ ซ่อม อ. รวม xx,xxx x,xxx กิจกรรม1 xx,xxx งด. บล. นม.ชพ. ซ่อมเรือ ซ่อม อ. รวม


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์กิจกรรม น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช.ผอ.กบท.สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google