งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ กิจกรรม น. อ. ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช. ผอ. กบท. สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ กิจกรรม น. อ. ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช. ผอ. กบท. สปช. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ กิจกรรม น. อ. ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช. ผอ. กบท. สปช. ทร.

2 2 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน เน้นการวางแผน การนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ เน้นการวางแผน การนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรม ก่อให้เกิดผลผลิต กิจกรรม ก่อให้เกิดผลผลิต พันธกิจ กลยุทธ์ ก่อให้เกิดกิจกรรม พันธกิจ กลยุทธ์ ก่อให้เกิดกิจกรรม งาน / กิจกรรม Activity ผลผลิต ทรัพยากร Input พันธกิจ / แผนกลยุทธ์

3 3 มาตรฐานทางการเงิน 7 ประการ การงานแผนงบประมาณ การงานแผนงบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน

4 4 ความหมาย (Definition) Activity :Things we must do to produce output. กิจกรรม : การใช้ทรัพยากร เพื่อปฏิบัติงานให้เกิด สินค้าหรือบริการ Process : Series of interrelated activities performed by function or department กระบวนการ : ชุดของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายของการทำงานร่วมกัน Function : Process Group of individuals and/or machine which serve a common purpose or mission (department) หน้าที่งาน : กลุ่มกิจกรรมที่มีการทำงาน หรือมีการใช้ ทักษะที่คล้ายกัน

5 5 Process : Series of interrelated activities performed by function or department กระบวนการ : ชุดของกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายของการทำงานร่วมกัน กระบวนงาน (Process) กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 ผลผลิต

6 6 หน้าที่งาน (Function) Function : Process Group of individuals and/or machine which serve a common purpose or mission (department) หน้าที่งาน : กลุ่มกิจกรรมที่มีการทำงาน หรือมีการใช้ ทักษะที่คล้ายกัน คลัง พัสดุ กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ผลผลิต การเงิน กิจกรรม 5 กิจกรรม 6 ผลผลิต ตรวจสอ บ กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 ผลผลิต

7 7 ทางเลือกในการระบุ กิจกรรม พิจารณาจากโครงสร้างองค์กร (Organization Chart / Job Description) พิจารณาจากโครงสร้างองค์กร (Organization Chart / Job Description) พิจารณาจากหน้าที่งาน (Function) พิจารณาจากหน้าที่งาน (Function) พิจารณาจากกระบวนงานขององค์กร (Process) พิจารณาจากกระบวนงานขององค์กร (Process) พิจารณาจากการปฏิบัติ (Operation) พิจารณาจากการปฏิบัติ (Operation) พิจารณาจากพันธกิจ (Mission) พิจารณาจากพันธกิจ (Mission) พิจารณาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน (Element) พิจารณาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน (Element)

8 8 ตัวอย่าง ฝ่ายบุคคล การจัดหาบุคลากร การจัดหาบุคลากร การบรรจุบุคลากร การบรรจุบุคลากร การฝึกอบรม บุคลากร การฝึกอบรม บุคลากร การบริหารจัดการ บุคลากร การบริหารจัดการ บุคลากรฝ่ายจัดซื้อ การเตรียมการเพื่อ การจัดซื้อ การเตรียมการเพื่อ การจัดซื้อ การจัดซื้อ การจัดซื้อ การตรวจรับของ การตรวจรับของ การจัดทำเอกสาร การจัดทำเอกสาร

9 9 วิสัยทัศน์ กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 พันธกิจ / กลยุทธ์ กิจกรรม 11 กิจกรรม 12 กิจกรรม 22 กิจกรรม 64 กิจกรรม 66 กิจกรรม 70 กิจกรรม 73

10 10 ข้อแนะนำในการ กำหนดกิจกรรม ทุกกิจกรรม สอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจ สอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจ ต้องมีผลผลิตที่ชัดเจน และนำไปสู่ความสำเร็จ ขององค์กร ต้องมีผลผลิตที่ชัดเจน และนำไปสู่ความสำเร็จ ขององค์กร ต้องวัดผลการดำเนินงานได้ ต้องวัดผลการดำเนินงานได้

11 11 ทำไมต้องระบุกิจกรรม เงิน --- หน่วย เงิน --- หน่วย เงิน --- ซื้ออะไร เงิน --- ซื้ออะไร หน่วย --- นำสิ่งที่ซื้อไปใช้ทำงานอะไร หน่วย --- นำสิ่งที่ซื้อไปใช้ทำงานอะไร เงิน --- ใช้ทำงานอะไร ????? เงิน --- ใช้ทำงานอะไร ????? หน่วย งาน เงิน สิ่งของ

12 12 x,xxx กร. งด. บล. นม. ช พ. ซ่อม เรือ ซ่อม อ. รวม xx,xx x x,xxx กิจกร รม 1 xx,xx x x,xxx กิจกร รม 1 xx,xx x x,xxx กิจกร รม 1 xx,xx x x,xxx กิจกร รม 1 xx,xx x งด. บล. นม. ช พ. ซ่อม เรือ ซ่อม อ. รวม หน่วยงาน เงิน สิ่งของ แบบเดิมแบบใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ กิจกรรม น. อ. ศิรัส ลิ้มเจริญ ผช. ผอ. กบท. สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google