งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสรศักดิ์ สีตาชัย รหัส 52718101 012 นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร รหัส 52718101017 กลุ่ม อ้วนผอม จอมยุ่ง ป. บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสรศักดิ์ สีตาชัย รหัส 52718101 012 นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร รหัส 52718101017 กลุ่ม อ้วนผอม จอมยุ่ง ป. บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย รหัส 52718101 012 นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร รหัส 52718101017 กลุ่ม อ้วนผอม จอมยุ่ง ป. บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2

3 GSP เป็นโปรแกรม คณิตศาสตร์ที่ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศ ไทย GSP เป็นโปรแกรม คณิตศาสตร์ที่ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศ ไทย เป็นโปรแกรมที่มี ประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถ นำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และ แคลคูลัส GSP เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ สำหรับสร้าง สำรวจและวิเคราะห์สิ่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ หลายด้านเป็นโปรแกรมที่มี ประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถ นำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และ แคลคูลัส โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)

4 ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ได้ใช้ทฤษฎีทางเรขาคณิต เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิต มาเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาสื่อช่วยสอน โดย ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโปรแกรม GSP เพื่อทดลองให้เห็นเป็น รูปธรรม และให้เห็นภาพการ เคลื่อนไหวจริงตามทฤษฎีบท

5 1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน ทฤษฎีทางเรขาคณิตในเชิงรูปธรรม 2. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการ เรียนการสอนทางเรขาคณิต เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 3. เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน วิชาเรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2)

6 1. ทำให้นักเรียน และครู อาจารย์ ที่สนใจ ได้รับความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี เรขาคณิตเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาใน การศึกษา 2. การสอนมีประสิทธิภาพง่ายต่อการ เข้าใจยิ่งขึ้น และได้ใช้เป็นสื่อประกอบ บทเรียนวิชาเรขาคณิตเรื่องการแปลงทาง เรขาคณิตในช่วงชั้นที่ 3 3. การพัฒนาต่อยอดโปรแกรมนี้ทำได้โดย เพิ่มทฤษฎีทางเรขาคณิตให้มากขึ้น 4. เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้เพิ่มขึ้นและ หลากหลายมากขึ้น อาจจะให้สีสันสวยงาม เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสนใจให้มากขึ้น และ ปรับปรุงให้ใช้ได้ง่ายขึ้น 4. เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้เพิ่มขึ้นและ หลากหลายมากขึ้น อาจจะให้สีสันสวยงาม เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสนใจให้มากขึ้น และ ปรับปรุงให้ใช้ได้ง่ายขึ้น

7 1. โปรแกรม GSP 2,000 บาท 2. โปรเจคเตอร์ 30,000 บาท 3. คอมพิวเตอร์ 28,000 บาท

8 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง การแปลงทาง เรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 3( ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2)

9 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา 1-7 ธันวาคม 52 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 2. ขออนุมัติ งบประมาณ 8-15 ธันวาคม 52 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 3. กำหนด วัตถุประสงค์ 8-15 ธันวาคม 52 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 4. ออกแบบ สร้าง นวัตกรรม 16 ธันวาคม 52- 30 มกราคม 53 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 5. นำไปทดลองใช้ 1-15 กุมภาพันธ์ 53 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 6. ประเมินผล 16-20 กุมภาพันธ์ 53 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 7. นำไปใช้ 21-28 กุมภาพันธ์ 53 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 8. เผยแพร่ 1-31 มีนาคม 53 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร

10

11

12

13

14

15

16

17

18 The end


ดาวน์โหลด ppt นายสรศักดิ์ สีตาชัย รหัส 52718101 012 นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร รหัส 52718101017 กลุ่ม อ้วนผอม จอมยุ่ง ป. บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google