งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กลุ่ม อ้วนผอมจอมยุ่ง นายสรศักดิ์ สีตาชัย รหัส นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร รหัส ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2 การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)

3 โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)

4 ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ได้ใช้ทฤษฎีทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสื่อช่วยสอน โดยประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโปรแกรม GSP เพื่อทดลองให้เห็นเป็นรูปธรรม และให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวจริงตามทฤษฎีบท

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีทางเรขาคณิตในเชิงรูปธรรม 2.เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนการสอนทางเรขาคณิต เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 3.เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนวิชาเรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

6 ประโยชน์ของนวัตกรรมจากโปรแกรม GSP
1.ทำให้นักเรียน และครู อาจารย์ ที่สนใจ ได้รับความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีเรขาคณิตเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาในการศึกษา 2.การสอนมีประสิทธิภาพง่ายต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น และได้ใช้เป็นสื่อประกอบบทเรียนวิชาเรขาคณิตเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตในช่วงชั้นที่ 3 3. การพัฒนาต่อยอดโปรแกรมนี้ทำได้โดยเพิ่มทฤษฎีทางเรขาคณิตให้มากขึ้น 4. เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้เพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น อาจจะให้สีสันสวยงามเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสนใจให้มากขึ้น และปรับปรุงให้ใช้ได้ง่ายขึ้น

7 งบประมาณลงทุน 60,000 บาท 1.โปรแกรม GSP 2,000 บาท
งบประมาณลงทุน 60,000 บาท 1.โปรแกรม GSP ,000 บาท 2.โปรเจคเตอร์ ,000 บาท 3.คอมพิวเตอร์ ,000 บาท

8 ขอบเขต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 3(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 1-7 ธันวาคม 52 นายสรศักดิ์ - นายอุทุมพร 2.ขออนุมัติงบประมาณ 8-15 ธันวาคม 52 3.กำหนดวัตถุประสงค์ 4.ออกแบบ สร้างนวัตกรรม 16 ธันวาคม มกราคม 53 5.นำไปทดลองใช้ 1-15 กุมภาพันธ์ 53 6.ประเมินผล กุมภาพันธ์ 53 7.นำไปใช้ กุมภาพันธ์ 53 8.เผยแพร่ มีนาคม 53

10 ตัวอย่างนวัตกรรม จากโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)

11

12

13

14

15

16

17

18 The end


ดาวน์โหลด ppt ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google