งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการจัดการ ความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการจัดการ ความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการจัดการ ความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด ( มหาชน )

2 การศึกษาบริบททั่วไป จากการศึกษาค้นคว้าความสำเร็จ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด มหาชน นั้นพบว่าความสำเร็จของ ดั๊บเบิ้ล เอ มี 2 ด้าน คือ ด้าน คุณภาพ และด้านการตลาด

3 ด้านคุณภาพ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษ คุณภาพระดับโลก ที่มีการควบคุมการผลิตที่ สม่ำเสมอ เราควบคุมได้ตั้งแต่ไม้ที่นำมาเป็น วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การเก็บในคลังสินค้า หรือแม้กระทั่งการควบคุมความชื้นในการจัดส่ง และแพคเกจ

4 ด้านการตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ มีการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ และ support อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ศาสตร์ทุกอย่างมา ช่วยในการสร้างแบรนด์ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก และยังมีการขยายธุรกิจออกไปโดยใช้ศูนย์ถ่าย เอกสาร ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้าน ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่ ไปจนถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน 1759 เพื่อทำ ให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มี ผลิตภัณฑ์พร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ ที่ ผู้บริโภคมีความต้องการ (Anywhere as you wish) ด้านการตลาด

5 วิจัยทดลองผลิต เนื้อเยื่อกระดาษ คัดเลือก เทคโนโลยีที่ ทันสมัย จัดตั้งโรงงานผลิต กระดาษ ทำประชาพิจารย์ คัดเลือกบุคคลากร คุณภาพ วางแผนพัฒนาคน กับ IT เป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจกับหลาย บริษัท มีการจัดตั้งศูนย์ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัท สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้

6 การจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน องค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามี ความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร ทางบริษัทมี การตั้ง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน และ สามารถปฎิบัติได้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัด ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ทางบริษัทมีการวิจัยทดลองผลิต เนื้อเยื่อกระดาษ คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย

7 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต วางแผนพัฒนาคนกับ IT คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ทางบริษัทมีการทำประชาพิจารย์ 5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้นทางบริษัทมีการจัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่ เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทางบริษัทมี การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

8 7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำ ความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทเป็น พันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยน วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และก่อเกิดเป็นความรู้ต่างๆอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการจัดการ ความรู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google