งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481 ที่ปรึกษา นายอับดุลเลาะ จารู โทร.089-977-0023 รองประธาน นายมุสตอฟาร์ กาเด็ง โทร.081-766-4024 กรรมการ นายมะรอนี ยาลอ โทร.086-598-2904 เลขานุการ นายเจะอาบีดิน เจะดือ ราแม โทร.073-434-177 เหรัญญิก นายแวอาแซ แวฮามะ โทร.081-599-8340

2 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอ หนองจิก จ. ปัตตานี ประธาน นายไซดอามะ ไซดอูเซ็ง โทร.081-096-8260 ที่ปรึกษา นายสุรจิต อัลภาชน์ โทร.089-878-1955 ที่ปรึกษา นายมะแอ บือราเฮง โทร. 087-288-4307 รองประธาน นายวาเฮง มะแอ โทร.087-969-2728 กรรมการ นายนิเซ็ง นิดือมอง โทร.............................................. เลขานุการ นายเจ๊ะดาโอ๊ะ เจ๊ะกาแซ โทร.084-858-8982 เหรัญญิก นายสะอารี อาแว โทร.085-799-7821

3 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะหริ่ง จ. ปัตตานี ประธาน นายสะมะแอ ดอเลาะ โทร.081-957-0628 ที่ปรึกษา นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทิ์ โทร.080-703-3113 ที่ปรึกษา นายมิฟตาหุดดีน วาเด็ง โทร. 089-197-3894 รองประธาน นายจินตวัฒน์ ยงยศยิ่ง โทร.081-609-3288 กรรมการ นายเจะดาราแม เจะอาลี โทร. 084-853-2462 เลขานุการ นางฟาตีมะห์ อาแว โทร.089-599-2349 เหรัญญิก นายเจะโซะ ลาเตะ โทร.086-292-9847

4 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอไม้แก่น จ. ปัตตานี ประธาน นายอาลียะ มาหะมะ โทร.086-698-3903 ที่ปรึกษา นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส โทร.081-963-4382 ที่ปรึกษา ( ชื่อ )................................................. โทร................................................... รองประธาน นายอับดุลเลาะ ฮาแว โทร........................................... กรรมการ นายอาแว เลาะ โทร..................................... เลขานุการ นายมะลอดิง ตาเยะ โทร............................................... เหรัญญิก นายสะมาแอ ดา โทร................................................

5 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอมายอ จ. ปัตตานี ประธาน นายมะยีดิง สาแมง โทร.085-799-1332 ที่ปรึกษา นายหะสัน ปัตนกุล โทร.089-655-0178 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายมาหามะอันวา สุลา ลักษณ์ โทร.084-855-2414 รองประธาน นายกายูมี สะอะ โทร.084-193-7300 กรรมการ นายมะตายูดี ดาแมะ โทร............................................... เลขานุการ นางยียะ ยูโซะ โทร................................................ เหรัญญิก นางปาซียะ มะเล็ง โทร...................................................

6 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอแม่ลาน จ. ปัตตานี ประธาน นายมะรอกี เจะเลาะ โทร.081-099-4220 ที่ปรึกษา นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ โทร.086-296-9550 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ).......................................................... โทร...................................................... รองประธาน นายมุสตา แขวงบู โทร.080-702-0927 กรรมการ นายมะยูดิง สิเดะ. โทร.080-713-1546 เลขานุการ นางนูร์อาหซ๊ะห์ เจ๊ะเลาะ โทร.087-290-5902 เหรัญญิก นายดอเลาะ มะแซ โทร.084-855-7071

7 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอโคกโพธิ์ จ. ปัตตานี ประธาน นายสุลัยมาน จันทร์เทพ โทร.081-690-0336 ที่ปรึกษา นายอุเทน รุ่งเรือง โทร.089-298-1794 ที่ปรึกษา นายสมเกียรติ ชูมณี โทร.................................................. รองประธาน นายสมพร ศรีเกิด โทร.073-415-279 กรรมการ นายดอรอแม โตะมะแม โทร.089-296-9578 เลขานุการ นายอับดุลเลาะ จิยิมะ โทร.086-957-7195 เหรัญญิก นายสุกรี หะ โทร.089-295-6059

8 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี ประธาน นายดอเลาะ ลูมะ โทร.081-096-5673 ที่ปรึกษา นายอิสมาแอ ลาเตะ โทร.089-293-4385 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ).......................................................... โทร...................................................... รองประธาน นางฮาสือนะ วานิ. โทร.086-287-0109 กรรมการ นายสะมะแอ ลูมะ โทร.084-968-3400 เลขานุการ นายบือราเฮง เปาะโซ๊ะ โทร.080-136-8706 เหรัญญิก นายสุกรี มะหาด๊ะ โทร.084-856-0985

9 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอกะพ้อ จ. ปัตตานี ประธาน นายอูมา วาโซะ โทร 084-8613162 ที่ปรึกษา นายสุไลมาน เจะเฮง โทร.086-9695313 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ).......................................................... โทร...................................................... รองประธาน นายมะรอดาลี อีแยบา ซอ โทร.087-837-8506 กรรมการ นายสุรวิทย์ สือมุ โทร.081-189-6991 เลขานุการ นายอนุสรณ์ เจ๊ะเด็ง โทร.089-976-7156 เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายสุริยา มะลี โทร.089-974-2181

10 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอปะนาเระ จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ )... นายอัมรัน มูซอ โทร 0899771607 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ). นายภิญโญ ทองบุญ โทร.0815428265 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายพงษ์ศักดิ์ ชูพันธ์ โทร............................................ รองประธาน ( ชื่อ ) นายมะตอเฮ แลแฆ โทร............................................. กรรมการ ( ชื่อ ). นายอาสะ จะรง โทร............................................... เลขานุการ ( ชื่อ ). อิบรอฮิม สาอิ โทร................................................ เหรัญญิก ( ชื่อ ). นายลาเต๊ะ ลาเต๊ะ โทร...................................................

11 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอสายบุรี จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ ) นายอร่าม เจะสนิ โทร 08-5799-5078 ที่ปรึกษา ( ชื่อ )........................................................ โทร................................................... ที่ปรึกษา ( ชื่อ ).......................................................... โทร...................................................... รองประธาน ( ชื่อ ) นายอาลียะ นิทอง โทร 08-0702-8943 กรรมการ ( ชื่อ ) นายอาหะมะสอ และ วาเลาะ โทร. 08-6289-5091 และ นายอับดุลมานะ อามิง โทร. 08-9877-0739 เลขานุการ ( ชื่อ ) น. ส. สูสาณี ดอ เลาะ โทร.08-3397-7935 เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายสวีเดน สาอิ โทร.08-9879-5580

12 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะรัง จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ ) นายมะรอกี บาเหะ โทร 084-3979188 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายสะอารี สาแล มา โทร 084-6912710 ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายอับดุลอารัม แว สุหลง โทร 081-09587271 รองประธาน ( ชื่อ ) นายอับดุลเลาะ ยานยา โทร 089-9692804 กรรมการ ( ชื่อ ) นายมะหะมะ เจ๊ะมะ โทร............................................... เลขานุการ ( ชื่อ ) นายมูฮัมมัดอัส นาน กาหม๊ะ โทร................................................ เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายศุภมิตร โต๊ะ ตันหยง โทร..................................................

13


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google