งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร ที่ปรึกษา นายอับดุลเลาะ จารู โทร รองประธาน นายมุสตอฟาร์ กาเด็ง โทร กรรมการ นายมะรอนี ยาลอ โทร เลขานุการ นายเจะอาบีดิน เจะดือ ราแม โทร เหรัญญิก นายแวอาแซ แวฮามะ โทร

2 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอ หนองจิก จ. ปัตตานี ประธาน นายไซดอามะ ไซดอูเซ็ง โทร ที่ปรึกษา นายสุรจิต อัลภาชน์ โทร ที่ปรึกษา นายมะแอ บือราเฮง โทร รองประธาน นายวาเฮง มะแอ โทร กรรมการ นายนิเซ็ง นิดือมอง โทร เลขานุการ นายเจ๊ะดาโอ๊ะ เจ๊ะกาแซ โทร เหรัญญิก นายสะอารี อาแว โทร

3 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะหริ่ง จ. ปัตตานี ประธาน นายสะมะแอ ดอเลาะ โทร ที่ปรึกษา นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทิ์ โทร ที่ปรึกษา นายมิฟตาหุดดีน วาเด็ง โทร รองประธาน นายจินตวัฒน์ ยงยศยิ่ง โทร กรรมการ นายเจะดาราแม เจะอาลี โทร เลขานุการ นางฟาตีมะห์ อาแว โทร เหรัญญิก นายเจะโซะ ลาเตะ โทร

4 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอไม้แก่น จ. ปัตตานี ประธาน นายอาลียะ มาหะมะ โทร ที่ปรึกษา นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร รองประธาน นายอับดุลเลาะ ฮาแว โทร กรรมการ นายอาแว เลาะ โทร เลขานุการ นายมะลอดิง ตาเยะ โทร เหรัญญิก นายสะมาแอ ดา โทร

5 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอมายอ จ. ปัตตานี ประธาน นายมะยีดิง สาแมง โทร ที่ปรึกษา นายหะสัน ปัตนกุล โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายมาหามะอันวา สุลา ลักษณ์ โทร รองประธาน นายกายูมี สะอะ โทร กรรมการ นายมะตายูดี ดาแมะ โทร เลขานุการ นางยียะ ยูโซะ โทร เหรัญญิก นางปาซียะ มะเล็ง โทร

6 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอแม่ลาน จ. ปัตตานี ประธาน นายมะรอกี เจะเลาะ โทร ที่ปรึกษา นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร รองประธาน นายมุสตา แขวงบู โทร กรรมการ นายมะยูดิง สิเดะ. โทร เลขานุการ นางนูร์อาหซ๊ะห์ เจ๊ะเลาะ โทร เหรัญญิก นายดอเลาะ มะแซ โทร

7 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอโคกโพธิ์ จ. ปัตตานี ประธาน นายสุลัยมาน จันทร์เทพ โทร ที่ปรึกษา นายอุเทน รุ่งเรือง โทร ที่ปรึกษา นายสมเกียรติ ชูมณี โทร รองประธาน นายสมพร ศรีเกิด โทร กรรมการ นายดอรอแม โตะมะแม โทร เลขานุการ นายอับดุลเลาะ จิยิมะ โทร เหรัญญิก นายสุกรี หะ โทร

8 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี ประธาน นายดอเลาะ ลูมะ โทร ที่ปรึกษา นายอิสมาแอ ลาเตะ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร รองประธาน นางฮาสือนะ วานิ. โทร กรรมการ นายสะมะแอ ลูมะ โทร เลขานุการ นายบือราเฮง เปาะโซ๊ะ โทร เหรัญญิก นายสุกรี มะหาด๊ะ โทร

9 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอกะพ้อ จ. ปัตตานี ประธาน นายอูมา วาโซะ โทร ที่ปรึกษา นายสุไลมาน เจะเฮง โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร รองประธาน นายมะรอดาลี อีแยบา ซอ โทร กรรมการ นายสุรวิทย์ สือมุ โทร เลขานุการ นายอนุสรณ์ เจ๊ะเด็ง โทร เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายสุริยา มะลี โทร

10 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอปะนาเระ จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ )... นายอัมรัน มูซอ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ). นายภิญโญ ทองบุญ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายพงษ์ศักดิ์ ชูพันธ์ โทร รองประธาน ( ชื่อ ) นายมะตอเฮ แลแฆ โทร กรรมการ ( ชื่อ ). นายอาสะ จะรง โทร เลขานุการ ( ชื่อ ). อิบรอฮิม สาอิ โทร เหรัญญิก ( ชื่อ ). นายลาเต๊ะ ลาเต๊ะ โทร

11 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอสายบุรี จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ ) นายอร่าม เจะสนิ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) โทร รองประธาน ( ชื่อ ) นายอาลียะ นิทอง โทร กรรมการ ( ชื่อ ) นายอาหะมะสอ และ วาเลาะ โทร และ นายอับดุลมานะ อามิง โทร เลขานุการ ( ชื่อ ) น. ส. สูสาณี ดอ เลาะ โทร เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายสวีเดน สาอิ โทร

12 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะรัง จ. ปัตตานี ประธาน ( ชื่อ ) นายมะรอกี บาเหะ โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายสะอารี สาแล มา โทร ที่ปรึกษา ( ชื่อ ) นายอับดุลอารัม แว สุหลง โทร รองประธาน ( ชื่อ ) นายอับดุลเลาะ ยานยา โทร กรรมการ ( ชื่อ ) นายมะหะมะ เจ๊ะมะ โทร เลขานุการ ( ชื่อ ) นายมูฮัมมัดอัส นาน กาหม๊ะ โทร เหรัญญิก ( ชื่อ ) นายศุภมิตร โต๊ะ ตันหยง โทร

13


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ. ปัตตานี ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร.081-388-8158 ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร.081-969-5481.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google