งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายมานพ รัตโนภาสจรูญ โทร ประธาน นายต่วนบูกอรี โต๊ะกูบาฮา โทร ที่ปรึกษา นายอับดุลเลาะ จารู โทร รองประธาน นายมุสตอฟาร์ กาเด็ง โทร กรรมการ นายมะรอนี ยาลอ โทร เลขานุการ นายเจะอาบีดิน เจะดือราแม โทร เหรัญญิก นายแวอาแซ แวฮามะ โทร

2 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายสุรจิต อัลภาชน์ โทร ประธาน นายไซดอามะ ไซดอูเซ็ง โทร ที่ปรึกษา นายมะแอ บือราเฮง โทร รองประธาน นายวาเฮง มะแอ โทร กรรมการ นายนิเซ็ง นิดือมอง โทร เลขานุการ นายเจ๊ะดาโอ๊ะ เจ๊ะกาแซ โทร เหรัญญิก นายสะอารี อาแว โทร

3 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทิ์ โทร ประธาน นายสะมะแอ ดอเลาะ โทร ที่ปรึกษา นายมิฟตาหุดดีน วาเด็ง โทร รองประธาน นายจินตวัฒน์ ยงยศยิ่ง โทร กรรมการ นายเจะดาราแม เจะอาลี โทร เลขานุการ นางฟาตีมะห์ อาแว โทร เหรัญญิก นายเจะโซะ ลาเตะ โทร

4 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส โทร ประธาน นายอาลียะ มาหะมะ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร รองประธาน นายอับดุลเลาะ ฮาแว โทร กรรมการ นายอาแว เลาะ โทร เลขานุการ นายมะลอดิง ตาเยะ โทร เหรัญญิก นายสะมาแอ ดา โทร

5 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอมายอ จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอมายอ จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายหะสัน ปัตนกุล โทร ประธาน นายมะยีดิง สาแมง โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ)นายมาหามะอันวา สุลาลักษณ์ โทร รองประธาน นายกายูมี สะอะ โทร กรรมการ นายมะตายูดี ดาแมะ โทร เลขานุการ นางยียะ ยูโซะ โทร เหรัญญิก นางปาซียะ มะเล็ง โทร

6 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ โทร ประธาน นายมะรอกี เจะเลาะ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร รองประธาน นายมุสตา แขวงบู โทร กรรมการ นายมะยูดิง สิเดะ. โทร เลขานุการ นางนูร์อาหซ๊ะห์ เจ๊ะเลาะ โทร เหรัญญิก นายดอเลาะ มะแซ โทร

7 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายอุเทน รุ่งเรือง โทร ประธาน นายสุลัยมาน จันทร์เทพ โทร ที่ปรึกษา นายสมเกียรติ ชูมณี โทร รองประธาน นายสมพร ศรีเกิด โทร กรรมการ นายดอรอแม โตะมะแม โทร เลขานุการ นายอับดุลเลาะ จิยิมะ โทร เหรัญญิก นายสุกรี หะ โทร

8 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายอิสมาแอ ลาเตะ โทร ประธาน นายดอเลาะ ลูมะ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร รองประธาน นางฮาสือนะ วานิ. โทร กรรมการ นายสะมะแอ ลูมะ โทร เลขานุการ นายบือราเฮง เปาะโซ๊ะ โทร เหรัญญิก นายสุกรี มะหาด๊ะ โทร

9 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา นายสุไลมาน เจะเฮง โทร ประธาน นายอูมา วาโซะ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร รองประธาน นายมะรอดาลี อีแยบาซอ โทร กรรมการ นายสุรวิทย์ สือมุ โทร เลขานุการ นายอนุสรณ์ เจ๊ะเด็ง โทร เหรัญญิก (ชื่อ)นายสุริยา มะลี โทร

10 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา (ชื่อ).นายภิญโญ ทองบุญ โทร ประธาน (ชื่อ)...นายอัมรัน มูซอ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ ชูพันธ์ โทร รองประธาน (ชื่อ)นายมะตอเฮ แลแฆ โทร กรรมการ (ชื่อ).นายอาสะ จะรง โทร เลขานุการ (ชื่อ). อิบรอฮิม สาอิ โทร เหรัญญิก (ชื่อ).นายลาเต๊ะ ลาเต๊ะ โทร

11 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร ประธาน (ชื่อ) นายอร่าม เจะสนิ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) โทร กรรมการ (ชื่อ) นายอาหะมะสอและ วาเลาะ โทร และ นายอับดุลมานะ อามิง โทร รองประธาน (ชื่อ) นายอาลียะ นิทอง โทร เลขานุการ (ชื่อ)น.ส.สูสาณี ดอเลาะ โทร เหรัญญิก (ชื่อ) นายสวีเดน สาอิ โทร

12 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี ที่ปรึกษา (ชื่อ) นายสะอารี สาแลมา โทร ประธาน (ชื่อ) นายมะรอกี บาเหะ โทร ที่ปรึกษา (ชื่อ) นายอับดุลอารัม แวสุหลง โทร รองประธาน (ชื่อ) นายอับดุลเลาะ ยานยา โทร กรรมการ (ชื่อ) นายมะหะมะ เจ๊ะมะ โทร เลขานุการ (ชื่อ) นายมูฮัมมัดอัสนาน กาหม๊ะ โทร เหรัญญิก (ชื่อ) นายศุภมิตร โต๊ะตันหยง โทร

13


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google